Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Konserttien ja tallenteiden arviointi

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Konserttien ja tallenteiden arviointi

Sibelius-Akatemian johtokunta määrää opin- ja taidonnäytteen taiteellisen osuuden tarkastajiksi vähintään kolmejäsenisen arvostelulautakunnan, jonka jäsenistä yhden neuvosto nimeää puheenjohtajaksi. Opiskelijalla on mahdollisuus huomauttaa arvostelulautakunnan kokoonpanosta ennen sen määräämistä.

Arvostelulautakunta kuuntelee kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliseen osuuteen kuuluvat konsertit ja tallenteet. Arviointi on mahdollista tehdä myös tallenteilta, vaikka läsnäolo arvioitavissa konserteissa on aina ensisijainen tavoite.

Lautakunta antaa opiskelijalle palautteen konsertin jälkeen sovittavana ensimmäisenä mahdollisena työpäivänä pidettävässä palautekeskustelussa. Skaalautuvaa tutkintoa edeltäneen tutkintorakenteen konserttien arvioinnissa on lautakunnan  jäsenten ennen palautekeskustelua päätettävä onko konsertti hyväksytty vai hylätty. Tämän jälkeen opiskelija kutsutaan osallistumaan keskusteluun. Skaalautuvassa tutkinnossa konsertit hyväksytään tutkinnon tarkastustilaisuudessa, joten päätöstä ei yksittäisten konserttien kohdalla enää tehdä. Jokainen lautakunnan jäsen antaa jokaisen taiteellisen osion jälkeen viikon kuluessa lyhyen kirjallisen lausunnon puheenjohtajalle. Puheenjohtaja täyttää ilmoittautumislomakkeen/pöytäkirjan alaosan, johon kirjataan tarvittaessa konsertin hyväksyminen tai hylkääminen. Puheenjohtaja toimittaa lomakkeen kahden viikon kuluessa konsertista lomakkeessa mainitulle asiantuntijalle. Hylkäävään päätökseen tulee liittää kirjallinen lausunto, joka toimitetaan kahden viikon kuluessa konsertista asianomaisen tohtorikoulun johtajalle. Lautakunnan harkinnan mukaan suoritus voidaan uusia. Uusimismahdollisuudesta tulee olla maininta hylkäävässä päätöksessä.

Lisensiaatintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa korkeaa taiteellista tasoa. Tohtorintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa erittäin korkeaa taiteellista tasoa.

Arvioinnissa ja palautteessa kiinnitetään erityisesti huomiota esityksen tasoon, opiskelijan taiteelliseen kehittymiseen opintojen aikana sekä konsertti- tai tallenneohjelmien toimivuuteen kokonaisuutena. Skaalautuvassa tutkinnossa kiinnitetään huomiota erityisesti tutkinnon kokonaisuuteen, jonka muodostavat taiteelliset ja tutkimukselliset komponentit. Lautakunta voi palautekeskustelussa ehdottaa muutoksia seuraavien taiteellisten osioiden ohjelmiin. Mikäli opiskelija päättää muuttaa niitä, hänen tulee hyväksyttää muutokset tohtorikoulun johtajan määräämällä tavalla.

Viimeisen opinnäytesuorituksen jälkeen lautakunta laatii opin- ja taidonnäytteen taiteellisesta osuudesta tai skaalautuvassa tutkinnossa tutkinnon kokonaisuudesta perustellun kirjallisen lausunnon Sibelius-Akatemian johtokunnalle. Lausunnossa tulee olla luonnehdinta ja arviointi taiteellisen kokonaisuuden kaikista osioista, kriittinen analyysi suorittajan ansioista, loppukommentit ja arvosanaehdotus (”hylätty”, ”hyväksytty” tai erityisestä syystä ”kiitoksella hyväksytty”). Puheenjohtaja keskustelee loppulausuntoehdotuksesta kaikkien lautakunnan jäsenten kanssa. Hän voi allekirjoittaa loppulausunnon koko lautakunnan puolesta. Lausunnossa on mainittava kaikkien opin- ja taidonnäytteen taiteellista osuutta arvioineiden lautakunnan jäsenten nimet. Kukin lautakunnan jäsen voi halutessaan antaa myös erillisen lausunnon. 

Opiskelijalla on mahdollisuus huomautuksen tekemiseen arvostelulautakunnan loppulausunnosta.