Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Konserttien ja tallenteiden arviointi

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Konserttien ja tallenteiden arviointi

Akateeminen neuvosto määrää opin- ja taidonnäytteen taiteellisen osuuden tarkastajiksi vähintään viisijäsenisen arvostelulautakunnan, jonka jäsenistä yhden neuvosto nimeää puheenjohtajaksi. Opiskelijalla on mahdollisuus huomauttaa arvostelulautakunnan kokoonpanosta ennen sen määräämistä.

Arvostelulautakunta kuuntelee kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliseen osuuteen kuuluvat konsertit ja tallenteet. Konserttia kuunteleva lautakunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on paikalla. Mikäli määrätty puheenjohtaja ei ole paikalla, lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Taiteellista opin- ja taidonnäytettä arvioivan arvostelulautakunnan puheenjohtaja tai hänen sijaisensa voi tutkinnon suorittajan suostumuksella määrätä lautakuntaan tilapäisesti lisäjäseniä, jos opinnäytteen suoritus on vaarassa peruuntua lautakunnan äkillisen vajaamiehityksen vuoksi.

Lautakunta antaa opiskelijalle palautteen heti konsertin jälkeen. Ennen palautekeskustelua lautakunnan jäsenten tulee kuitenkin keskenään alustavasti keskustella siitä, onko konsertti hyväksytty vai hylätty. Tämän jälkeen opiskelija kutsutaan osallistumaan keskusteluun. Jokainen lautakunnan jäsen antaa jokaisen taiteellisen osion jälkeen viikon kuluessa lyhyen kirjallisen lausunnon puheenjohtajalle. Puheenjohtaja täyttää ilmoittautumislomakkeen/pöytäkirjan alaosan, johon kirjataan konsertin hyväksyminen tai hylkääminen. Lomake toimitetaan kahden viikon kuluessa konsertista tohtorikoulun toimistoon. Hylkäävään päätökseen tulee liittää kirjallinen lausunto, joka toimitetaan kahden viikon kuluessa konsertista asianomaisen tohtorikoulun johtajalle. Lautakunnan harkinnan mukaan suoritus voidaan uusia. Uusimismahdollisuudesta tulee olla maininta hylkäävässä päätöksessä.

Lisensiaatintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa korkeaa taiteellista tasoa. Tohtorintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa erittäin korkeaa taiteellista tasoa.

Arvioinnissa ja palautteessa kiinnitetään erityisesti huomiota esityksen tasoon, opiskelijan taiteelliseen kehittymiseen opintojen aikana sekä konsertti- tai tallenneohjelmien toimivuuteen kokonaisuutena. Lautakunta voi palautekeskustelussa ehdottaa muutoksia seuraavien taiteellisten osioiden ohjelmiin. Mikäli opiskelija päättää muuttaa niitä, hänen tulee hyväksyttää muutokset tohtorikoulun johtajan määräämällä tavalla.

Viimeisen opinnäytesuorituksen jälkeen lautakunta laatii opin- ja taidonnäytteen taiteellisesta osuudesta perustellun kirjallisen lausunnon Akateemiselle neuvostolle. Lausunnossa tulee olla luonnehdinta ja arviointi taiteellisen kokonaisuuden kaikista osioista, kriittinen analyysi suorittajan ansioista, loppukommentit ja arvosanaehdotus (”hylätty”, ”hyväksytty” tai erityisestä syystä ”kiitoksella hyväksytty”). Puheenjohtaja keskustelee loppulausuntoehdotuksesta kaikkien lautakunnan jäsenten kanssa. Hän voi allekirjoittaa loppulausunnon koko lautakunnan puolesta. Lausunnossa on mainittava kaikkien opin- ja taidonnäytteen taiteellista osuutta arvioineiden lautakunnan jäsenten nimet. Kukin lautakunnan jäsen voi halutessaan antaa myös erillisen lausunnon. 

Opiskelijalla on mahdollisuus huomautuksen tekemiseen arvostelulautakunnan loppulausunnosta.