Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: I Sävellys: lautakunnan jäsenen ohje

I TAITEILIJAKOULUTUS/SÄVELLYS OHJE OPIN- JA TAIDONNÄYTTEESEEN SISÄLTYVÄN TAITEELLISEN OPINNÄYTTEEN ARVOSTELULAUTAKUNNAN JÄSENELLE

 1. YLEISTÄ

 

Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäyte koostuu taiteellisesta opinnäytteestä sekä tutkielmasta.

Taiteellinen opinnäyte on taiteellinen kokonaisuus, joka koostuu suorituksista. Vähintään yhden suorituksen on oltava julkinen sävellyskonsertti. Poikkeustapauksissa (esim. laajamuotoinen ooppera tai muu tuotannollisesti haastava kokonaisuus) pelkkä partituuri riittää. Kaikissa tapauksissa taiteellisen opinnäytteen täytyy laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastata opiskelijan sävellystyyli ja -tekniikka huomioiden kahdesta kolmeen konserttikokonaisuutta. Suoritukset määritellään opiskelijan jatkotutkintosuunnitelmassa.

Sävellyskonsertti on säveltäjän taiteelliseen opinnäytteeseen kuuluva konsertti. Suorituksia ovat sävellyskonsertti tai sen korvaava muu julkinen, tallennettu konsertti, konsertin tallenne tai partituuri. Kaikissa tapauksissa sävellyksistä pitää lisäksi olla partituurit.

Arviointikokous on suorituksen vastaanottamisen jälkeen pidettävä kokous, jossa arvostelulautakunta päättää alustavasti suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Palautekeskustelu on arviointikokouksen jälkeen pidettävä tilaisuus, jossa arvostelulautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa juuri vastaanottamastaan suorituksesta. Palautekeskustelu järjestetään suorituksen jälkeen. Yksittäisten teosten esitysten jälkeen palautekeskustelua ei ole tarpeellista järjestää, vaan palaute toimitetaan kirjallisesti lautakunnan puheenjohtajalle, joka puolestaan huolehtii, että opiskelija saa lautakunnan palautteen.

Arvostelulautakunta on viidestä jäsenestä koostuva lautakunta, joka arvioi opinnäyte- ja muissa konserteissa esitettävät sävellykset ja tarvittaessa suorittaa arvioinnin lautakunnalle toimitettujen partituurien ja tallenteiden perusteella. Jokaisella sävellyksen jatkotutkintoa tekevällä tohtoriopiskelijalla on yksilöllinen arvostelulautakunta.

Arvosanatoimikunta kokoontuu välittömästi tarkastustilaisuuden jälkeen. Siihen kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, joka toimii arvosanatoimikunnan puheenjohtajana ilman äänivaltaa, taiteellisen opinnäytteen arvostelulautakunnan puheenjohtaja sekä yksi tutkielman tarkastaja. Nämä henkilöt antavat johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ehdotuksensa koko taiteilijakoulutuksen opinnäytteelle annettavasta arvosanasta.

Taiteilijakoulutuksessa opiskelevalle jatko-opiskelijalle nimitetään taiteellista opinnäytettä (kuten konsertteja ja äänitteitä) arvioiva arvostelulautakunta ja sille puheenjohtaja.

Lautakunnan nimittää Johtokunta tohtorikoulun ehdotuksesta. Lautakunta kuuntelee ja arvioi suoritukset ja hyväksyy tai hylkää ne välittömästi konsertin jälkeen. Hylätessään opinnäytekonsertin kokonaisuudessaan, osan sen teoksista tai jonkun muussa yhteydessä esitetyn teoksen tai poikkeustapauksessa pelkän partituurin perusteella arvioidun teoksen lautakunta voi pyytää opiskelijaa uusimaan hylätyn osuuden.

Hyväksymisen tai hylkäämisen lisäksi lautakunta antaa palautetta opiskelijalle ja näin myös ohjaa opiskelijaa seuraavia suorituksia varten. Lautakunta voi tarvittaessa ehdottaa opiskelijalle täydentäviä opintoja tai muutosta jäljellä olevien sävellettävien teosten kokonaisuuteen.

 

 1. ARVOSTELULAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄT

Taiteellisia opinnäytteitä arvioivan arvostelulautakunnan jäsen

 • kuuntelee sävellyskonsertin ja muut opinnäytteeseen sisältyvien teosten esitykset tai mahdolliset tallenteet,
 • perehtyy etukäteen tarvittavassa määrin tulevan opinnäytteen sisältöön ja ohjelmaan,
 • osallistuu taiteellisen opinnäytteeseen sisältyvien suoritusten arviointiin ja antaa suullisesti palautetta opiskelijalle niiden sisällöstä ja laadusta suorituksen jälkeen yhteisesti käydyssä keskustelussa sekä laatii kirjallisen palautteen taiteelliseen opinnäytteeseen sisältyvistä teoksista,
 • antaa palautteen asiallisesti, rakentavassa hengessä, mutta kriittisesti,
 • noudattaa puheenjohtajan ohjeita ja suosituksia,
 • toimittaa kirjallisen lausuntonsa lautakunnan puheenjohtajalle kahden viikon sisällä suorituksesta,
 • osallistuu puheenjohtajan johdolla loppulausunnon laatimiseen,
 • osallistuu tutkinnon julkiseen tarkastustilaisuuteen ja siellä käytävään keskusteluun,
 • ilmoittaa läsnäoloesteestä lautakunnan puheenjohtajalle heti sen ilmettyä.

 

 1. TAITEELLISEN OPINNÄYTTEESEEN SISÄLTYVÄN SUORITUKSEN ARVIOINTI

Suoritusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • musiikillisen ilmaisun persoonallisuus ja puhuttelevuus
 • valittujen esityskoneistojen (innovatiivinen) hallinta
 • sävellystekniikan sujuvuus ja taitavuus (opiskelijan persoonallisen tyylin puitteissa)
 • taiteellisen opinnäytteen ja opinnäytekonsertin suunnittelu (esim. teoksille asetettujen tavoitteiden ja kysymyksenasettelun tarkoituksenmukaisuus ja toteutuminen tutkintokokonaisuudessa)
 • taiteellisen opinnäytteen tasokkuus ja omaleimaisuus
 • tutkinnon suorittajan kehittyminen taiteilijana tutkintoprosessin kuluessa
 • eri taiteenlajien hallinta ja vuorovaikutus suorituksessa, joka musiikin lisäksi sisältää muita taiteenlajeja (mikäli eri taiteet ovat edustettuna merkittävällä tavalla taiteellisen opinnäytteen tai suorituksessa, lautakuntaa voidaan täydentää soveltuvin osin näitä taiteenlajeja edustavalla asiantuntemuksella)
 • ohjelmatekstien ja muun mahdollisen oheismateriaalin laatu
 • konserttiprojektin tarjoamat uudet näkökulmat taiteen kentälle.

 

 1. ARVIOINTIKOKOUS JA PALAUTEKESKUSTELU

Arvostelulautakunnan jäsen osallistuu välittömästi suorituksen jälkeen seuraaviin tilaisuuksiin:

 1. arviointikokoukseen, jossa päätetään alustavasti suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä
 2. palautekeskusteluun, johon tutkinnon suorittaja osallistuu. (Puheenjohtaja välittää palautekeskustelun jälkeen tutkinnon suorittajalle tiedon suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.)

 

 1. SUORITUKSEN ARVIOINTI

Yksittäinen suoritus arvioidaan arvosanoilla ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Jos lautakunta ei saavuta yksimielisyyttä hyväksymisestä tai hylkäämisestä, asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

 1. TAITEELLISEN OPINNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN

Kun opinnäytteen viimeinen suoritus on hyväksytty, lautakunta sopii taiteellisen opinnäytteen alustavasta arvosanasta, joka voi olla joko ”hyväksytty” tai ”kiitoksella hyväksytty”. Taiteelliselle opinnäytteelle voidaan ehdottaa arvosanaa "kiitoksella hyväksytty", kun se kokonaisuutena kiistatta täyttää erityisen korkeatasoisuuden vaatimukset suoritusten tason, opiskelijan taiteellisen kehittymisen, tutkinnon tavoitteiden sekä esitetyn ohjelmiston toimivuuden suhteen; arvosana ”kiitoksella hyväksytty” voidaan antaa vain, mikäli lautakunnan näkemys tästä on yksimielinen.

 

 1. TAITEILIJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄÄMINEN TARKASTUSTILAISUUDEN JÄLKEEN

Erillinen arvosanatoimikunta antaa johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ehdotuksensa opin- ja taidonnäytteelle annettavasta arvosanasta. Se perustaa näkemyksensä opin- ja taidonnäytteeseen sisältyvistä taiteellisesta opinnäytteestä ja tutkielmasta annetuille lausunnoille ja arvosanaehdotuksille sekä tarkastustilaisuudessa osoitetulle osaamiselle. Lopullisen päätöksen koko opin- ja taidonnäytteen arvosanasta tekee tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto arvosanatoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Opin- ja taidonnäytteen arvosana voi olla joko ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Lisäksi poikkeuksellisen korkeatasoinen opin- ja taidonnäyte voidaan ehdottaa hyväksyttäväksi arvosanalla ”kiitoksella hyväksytty”. Tämä arvosana voidaan myöntää vain, mikäli taiteellista opinnäytettä arvioiva arvostelulautakunta päätyy ehdottamaan tätä arvosanaa ja myös tutkielman tarkastaja(t) ehdottaa (ehdottavat) tutkielman arvosanaksi ”kiitoksella hyväksytty”.

Arvosanatoimikunta kokoontuu mahdollisimman pian tarkastustilaisuuden jälkeen. Arvosanatoimikuntaan kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, taiteelliset suoritukset arvioineen arvostelulautakunnan puheenjohtaja ja tutkielman tarkastaja. Jos tutkielman tarkastajia on enemmän kuin yksi, kokoukseen kutsutaan sellainen tarkastaja, joka osallistuu myös tarkastustilaisuuteen. Tarkastustilaisuuden valvoja toimii arvosanatoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana. Hän ei ole kokouksessa äänivaltainen.