Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Aineryhmien seminaarikäytäntöjä

Aineryhmien seminaarikäytäntöjä

Arts managementin seminaarityöskentely

Seminaarin aikana opiskelijalle kehittyy ymmärrys tieteellisen tutkimuksen perinteestä ja tutkijan roolista yhteiskunnassa. Seminaarissa jatko-opiskelija kehittää valmiuksia toimia itsenäisenä ja kriittiseen ajatteluun kykenevänä tutkijana sekä kansallisessa että kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Jatko-opiskelija omaa myös rakentavan vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot sekä hallitsee taidehallinnon alan kansainvälisen tieteellisen julkaisemisen periaatteet ja keskeisimmät käytännöt.

 

Opetus- ja työmuodot

Seminaareissa käsitellään jatko-opiskelijoiden väitöskirjatutkimusten teoreettisia, metodologisia ja käytännön kysymyksiä rakentavan palautteen hengessä. Jatko-opiskelijat opponoivat toistensa töitä, tutustuvat väitöskirjojen erilaisiin malleihin ja rakenteisiin sekä tuovat käsiteltäviksi ajankohtaisia konferenssiesitelmiä, artikkeliluonnoksia, referee-palautteita ja muita julkaisemiseen liittyviä seikkoja. Myös akateemisen kirjoittamisen tyylejä ja käytäntöjä käsitellään koko seminaarin ajan.

Taidehallinnon jatko-opintoihin hakeutuvat ylimääräiset opiskelijat valmistelevat seminaarissa jatkotutkintosuunnitelmiaan yleensä yhden lukuvuoden ajan.

 

Jazzmusiikin seminaarityöskentely

Seminaarin tarkoituksena on perehtyä jazzmusiikin osaston taiteellisten tutkintojen sisältöihin ja niihin liittyviin kirjallisiin töihin, ohjata jatko-opiskelijoita jatkotutkintoprojektin suunnittelussa, käytännön toteutuksessa, esittämisessä ja kirjoittamisessa. Tutkintojen taiteellista sisältöä käydään läpi soittaen, analysoiden ja keskustellen (taiteilijakoulutus). Myös kehittäjä- tai tutkijakoulutuksessa opiskelevat osallistuvat seminaariin ja saavat tutkintonsa sisältöön taiteellista ohjausta. Ohjelmaan voi sisältyä mm. teemaseminaareja ja vierailuluentoja.

Työmuodot

Työmuotoina ovat mm. omista projekteista raportointi, muiden jatko-opiskelijoiden projekteihin tutustuminen, niistä keskusteleminen sekä alan kirjallisuuteen tutustuminen.

Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista seminaariohjelmaan.

Olennaisena taiteellisena työmuotona on käydä soittaen läpi tutkinnon materiaalia professorin ja jatko-opiskelijakollegion avustuksella.

Seminaaritilaisuuksissa käsitellään lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon tähtäävien jatko-opiskelijoiden alustuksia jatkotutkintoprojekteista. Opiskelija varaa seminaareista ajan oman jatkotutkintoprojektin esittelyyn. Materiaali tulee toimittaa seminaariin osallistujille viimeistään 1 viikkoa ennen käsittelyä.

Jatko-opintoja suunnittelevat osallistuvat seminaarin työskentelyyn yhden lukuvuoden ajan. Sinä aikana suoritettavasta jatko-opintosuunnitelman ja siihen liittyvän esseen kirjoittamisesta sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen.

Seminaarin aikataulusta sovitaan kunkin lukukauden alussa. Seminaarin tiedotus tapahtuu sähköpostitse.  Seminaari on avoin kaikille Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijoille, mutta osallistumisesta on sovittava professori Jukkis Uotilan kanssa. Ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Seminaariin ilmoittautuminen on sitova.

Taiteellinen syventyminen

Tarkoituksena on soittamalla tutkia jazzmusiikin taiteellisten tutkintojen sisältöihin liittyvää materiaalia professorin johdolla. Workshop-muotoisessa työskentelyssä keskitytään yksityiskohtaisesti jazzilmaisun tyyliestetiikan ja improvisoinnin erityispiirteisiin ja pyritään syventämään opiskelijoiden taiteellista näkemystä.

 

Kansanmusiikin seminaarityöskentely

Jatko-opiskelija saa taiteelliset, tiedolliset ja tutkimukselliset valmiudet toimia joko esittävänä, opettavana tai tutkivana kansanmuusikkona vaativissa alan asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Jatko-opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot taiteellisesta, soveltavasta ja tieteellisestä tutkimuksesta ja hallitsee syvennetysti tiedot ja taidot jostakin näistä tutkintovaihtoehdoista. Opiskelijalla on valmiudet taiteellisen ja/tai tieteellisen esityksen tekemiseen, valmiudet vertaispalautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä kotimaiseen että kansainväliseen verkottumiseen.  

Opetus- ja työmuodot

Seminaareissa käsitellään jatko-opiskelijoiden töitä tutkija-, kehittäjä- ja taiteilijakoulutuksessa sekä opiskellaan kirjoittamisen tapoja eri koulutusmuodoissa. Kukin opiskelija esittelee opintojensa edistymistä taiteellisten ja/tai kirjallisten esitysten muodossa useamman kerran lukuvuodessa.

Taiteellisia jatkotutkintoja tekevien opiskelijoiden jatkotutkintokonserttien esitarkastukset suoritetaan seminaareissa, kuten myös jo pidettyjen konserttien seminaariryhmäpalaute. Taiteilijatutkinnon suorittajat esittelevät myös tutkielmansa edistymistä. Soveltaja- ja tutkijakoulutuksessa olevat laativat työstään kirjallisia esitelmiä tai muita projektinsa esittelyjä. Soveltajakoulutuksessa tämä tapahtuu lisäksi ohjausryhmätyöskentelyn muodossa.

Jatkotutkintoseminaareissa tutustutaan lisäksi alan kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen sekä julkaisutoiminnan erityisaiheisiin, esitelmien ja alustusten tekemisen tapoihin sekä laaditaan portfolion omaisia taiteilija- ja/tai tutkijaesittelyjä. 

Vastuullinen professori pitää lisäksi jokaisen jatko-opiskelijan kanssa vähintään kaksi henkilökohtaista tapaamista lukuvuodessa. Niissä keskitytään paitsi koko tutkintoon yleisesti, erityisesti kirjallisen työn/tutkielman edistämiseen.

Jatko-opintoihin hakeutuvat valmistelevat opiskelijat osallistuvat seminaariin varsinaisten jatko-opiskelijoiden kanssa ja valmistelevat seminaareissa tutkintosuunnitelmiaan yleensä yhden lukuvuoden ajan.

Opiskelijoiden tulee osallistua säännöllisesti ja aktiivisesti seminaareihin. Seminaarin tiedotus tapahtuu sähköpostitse ja Artsi-ryhmän avulla. Kirjalliset alustukset lähetetään seminaariryhmälle viikkoa ennen seminaari-istuntoa.

 

Musiikkikasvatuksen seminaarityöskentely

Seminaareissa käsitellään tohtorin (tai lisensiaatin) tutkintoon tähtäävien jatko-opiskelijoiden tutkimusprojekteja. Tutkija- ja soveltajakoulutuksessa opiskelevat esittelevät työtään vähintään kerran lukukaudessa. Seminaarityöskentelyyn sisältyy osallistuminen lukuvuoden aloittavaan ja päättävään intensiiviseminaariin, osallistuminen paikallisiin seminaareihin ja konferensseihin (mm. Hollo symposium, International Symposium on Instrumental and Vocal Pedagogy), sekä väitöstöiden opponointia. Seminaariyhteisöön kuuluu myös ulkomaisia opiskelijoita, jotka osallistuvat seminaareihin säännöllisesti etäyhteyden avulla. Seminaarin pääasiallinen kieli on englanti.

Opiskelija varaa seminaareista ajan oman jatkotutkintoprojektin esittelyyn. Materiaali tulee toimittaa seminaariin osallistujille viimeistään 1 viikkoa ennen käsittelyä, yli 40 sivua 2 vk ennen käsittelyä. Opiskelijat antavat kirjallista palautetta työn tekijälle ennen seminaarikäsittelyä viimeistään käsittelyä edeltävänä päivänä, joiden perusteella työn tekijä valitsee käsiteltävät asiat itse seminaariin. Seminaarissa käsitellään lisäksi konferenssiesitelmiä, artikkeliluonnoksia, referee-palautteita ja muita julkaisemiseen liittyviä seikkoja.

Seminaarin aikataulu tarkennetaan kunkin lukukauden alussa. Seminaarin tiedotus tapahtuu pääasiassa sähköpostitse ja materiaalin jako tapahtuu Optiman seminaarikansion kautta (https://optima.discendum.com/uniarts). Jokaisella jatko-opiskelijalla tulee olla Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sähköpostiosoite, jonka saa ATK-palveluiden kautta. Mukajatkot-seminaarin sähköpostilistalle ilmoittaudutaan Hannu Tolvaselle (hannu.tolvanen@uniarts.fi ). Optiman seminaarikansion tiedostojen käyttö edellyttää aktiivista osallistumista seminaarissa. Tiedostot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa jakaa seminaarin ulkopuolelle. Lisätietoa seminaarikäytännöstä Optiman Ohjeet -kansiossa.

Jatko-opintoja suunnittelevat ylimääräiset opiskelijat osallistuvat seminaariin varsinaisten jatko-opiskelijoiden kanssa ja saavat mahdollisuuden esitellä tutkimussuunnitelmaansa seminaarissa. Sinä aikana opiskelijan on suositeltavaa suorittaa musiikkikasvatuksen jatko-opintoihin sisältyvät kynnysopinnot, jotka löytyvät Uniarts-sivuilta (LAITA LINKKI). Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on mennyt umpeen, kurssille ilmoittaudutaan suoraan opettajalle. Uusille osallistujille lukukauden ensimmäinen seminaari on pakollinen.

 

Musiikkiteknologian seminaarityöskentely

Musiikkiteknologian aineryhmän jatkotutkintoseminaari pidetään perjantaisin joka toinen viikko läpi lukuvuoden. Siihen osallistuu muten jatko-opiskelijat sekä osa henkilökuntaa. Muiden aineryhmien jatko-opiskelijat ovat tervetulleita. Varsinaiset jatko-opiskelijat sekä valmistelevat opiskelijat esittävät ryhmälle säännöllisin väliajoin meneillä olevaa tutkimustyötään ja saavat palautetta sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tutustutaan myös tutkimusmenetelmiä käsittelevään kirjallisuuteen ja kuullaan silloin tällöin vierailevia luennoitsijoita.