Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: VI Sävellys: tutkielman tarkastajan ohje

VI TAITEILIJAKOULUTUS/SÄVELLYS OHJE OPIN-JA TAIDONNÄYTTEESEEN KUULUVAN TUTKIELMAN TARKASTAMISEEN

 

 

 1. OPIN- JA TAIDONNÄYTTEESEEN KUULUVA TUTKIELMA

Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteeseen kuuluu yksi sävellyskonsertti ja lisäksi sävellystyylistä ja -tekniikasta riippuen yksi tai kaksi vastaavanlaajuista taiteellista kokonaisuutta sekä tutkielma, joka on laajuudeltaan vähintään noin yksi kuudesosa opinnäytekokonaisuudesta (eli vastaa laajuudeltaan vähintään noin 25–30 opintopistettä).

Tutkielman tulee olla sisällöllisesti ja rakenteellisesti perusteltu, kieliasultaan viimeistelty kokonaisuus, joka mielekkäällä tavalla liittyy tutkinnon koulutuksellisiin, taiteellisiin ja tutkimuksellisiin päämääriin. Tutkielman on mahdollista liittyä taiteelliseen opinnäytteeseen (sävellysten muodostamaan kokonaisuuteen tai joihinkin sen osiin), jolloin tämä yhteys pitää avata. Jos tutkielma ei ilmeisellä tavalla käsittele taiteellisen opinnäytteen osana olevia sävellyksiä, lyhyt kuvaus taiteellisesta opinnäytteestä konserttiohjelmineen tulee liittää osaksi tutkielmaa.

Taiteilijakoulutuksen tutkielman ei tarvitse noudattaa perinteisen tutkimusjulkaisun mallia, mikäli tutkielmalle on mahdollista luoda muoto, joka palvelee paremmin sen ja tohtoritasoisen taiteilijakoulutuksen päämääriä. Opin- ja taidonnäytteen osana tarkastettavaa tutkielmaa ei kuitenkaan voida toteuttaa ilman riittävää tekstiosuutta, joka avaa käsiteltyä aihetta taiteen toimijoille ja akateemiselle yhteisölle. Tutkielman tekstiosuuden viitteellinen pituus on noin 40–100 sivua tai 25000 ± 9000 sanaa (liitteitä, kuvia tai mahdollisia multimediaosioita ei lasketa tähän mukaan).

 

 1. TARKASTUSLAUSUNTO

Opin- ja taidonnäytteeseen kuuluvan tutkielman tarkastuslausunnossa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Tutkielman aihe ja tavoite

 • Tutkielman aihe, tavoite ja yhteys koko tutkinnon tavoitteisiin
 • Aiheen omaperäisyys, selkeys ja paikka taiteen ja tutkimuksen kentässä

Konteksti

 • Aihealueen tuntemus ja kyky sen pohjalta argumentaatioon
 • Myös mahdollisen omaan taiteelliseen työskentelyyn tai taiteilijuuteen liittyvän itsereflektion peilaaminen itseä laajempaan kontekstiin (pelkkä omakohtainen kuvailu tai raportointi ei riitä)

Lähestymis- ja käsittelytavan valinta, perustelu ja käyttö

 • Lähestymistavan, kuten tutkimusaineistoa ja analyysia koskevien menetelmien valinta ja tarkoituksenmukaisuus, esimerkiksi
  • kyky selvästi ilmaista, miten analyysin kohteena

oleva tutkimusaineisto ja/tai sitä vastaava (esim. filosofinen) viitekehys on valittu

 • kyky kuvata analyysin eri vaiheet
 • kyky selvästi ilmaista, miten tutkielmassa päädytään käytettävissä olevasta materiaalista johtopäätöksiin
 • kyky kuvata itsereflektion kautta saadun materiaalin kerääminen ja käyttäminen tutkimusaineistona

Kokonaisuus

 • rakenteen ja päättelyn johdonmukaisuus
 • argumentoinnin ja yleisen pohdinnan kypsyys
 • kieliasun moitteettomuus
 • lähteiden valinnan onnistuneisuus ja kirjallisuusviitteiden käytön moitteettomuus

Lisäksi otetaan huomioon tutkielman puolustaminen tarkastustilaisuudessa.

Mikäli tutkielman tarkastaa useampi kuin yksi henkilö, jokainen voi antaa oman lausunnon tai tarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon, jonka kaikki tarkastajat hyväksyvät.

Tarkastajan (tarkastajien) lausunno(i)sta tulee selkeästi käydä ilmi, onko lausunto puoltava vai hylkäävä. Se ei saa olla ehdollinen. Viimeistellyssä lausunnossa tulee olla arvosanaehdotus (ks. ohje alla).

Tieto arvosanaehdotuksesta annetaan arvosanatoimikunnan puheenjohtajalle (tilaisuuden valvojalle).

Viimeistelty lausunto (lausunnot) osoitetaan johtokunnaan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ja toimitetaan tohtorikoulun toimistoon asian esittelijälle tarkastustilaisuuden jälkeen viikon kuluessa.

 

 1. ARVOSANAN MÄÄRÄÄMINEN TUTKIELMALLE

Tutkielmalle annettava arvosana voi olla joko ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Lisäksi poikkeuksellisen korkeatasoinen tutkielma voidaan hyväksyä arvosanalla ”kiitoksella hyväksytty”. Kiitoksella hyväksytyn tutkielman tulee osoittaa vähintään korkeatasoista osaamista kaikkien keskeisten kriteerien osalta ja erityisen ansiokasta osaamista jollakin keskeiseksi katsottavalla osa-alueella. Arviossa huomioidaan myös, onko tutkielmaa puolustettu ansiokkaasti tarkastustilaisuudessa. Jos tarkastajia on kaksi, tutkielman hyväksyminen arvosanalla "kiitoksella hyväksytty" edellyttää, että tarkastajat ovat arvosanasta yksimielisiä.

 

 1. TAITEILIJAKOULUTUKSEN OPIN-JA TAIDONNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄÄMINEN TARKASTUSTILAISUUDEN JÄLKEEN

Erillinen arvosanatoimikunta antaa tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ehdotuksensa opin- ja taidonnäytteelle annettavasta arvosanasta. Se perustaa näkemyksensä opin- ja taidonnäytteeseen sisältyvistä taiteellisesta opinnäytteestä (opinnäytekonsertti ja muut teosten esitykset sekä mahdolliset tallenteet ja/tai partituurit) ja tutkielmasta annetuille lausunnoille ja arvosanaehdotuksille sekä tarkastustilaisuudessa osoitetulle osaamiselle. Lopullisen päätöksen koko opin- ja taidonnäytteen arvosanasta tekee tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto arvosanatoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Opin- ja taidonnäytteen arvosana voi olla joko ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Lisäksi poikkeuksellisen korkeatasoinen opin- ja taidonnäyte voidaan ehdottaa

hyväksyttäväksi arvosanalla ”kiitoksella hyväksytty”. Tämä arvosana voidaan myöntää vain, mikäli taiteellista opinnäytettä arvioiva arvostelulautakunta päätyy ehdottamaan tätä arvosanaa ja myös tutkielman tarkastaja(t) ehdottaa (ehdottavat) tutkielman arvosanaksi ”kiitoksella hyväksytty”.

Arvosanatoimikunta kokoontuu mahdollisimman pian tarkastustilaisuuden jälkeen. Arvosanatoimikuntaan kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, taiteelliset suoritukset arvioineen arvostelulautakunnan puheenjohtaja ja tutkielman tarkastaja. Jos tutkielman tarkastajia on enemmän kuin yksi, kokoukseen kutsutaan sellainen tarkastaja, joka osallistuu myös tarkastustilaisuuteen. Tarkastustilaisuuden valvoja toimii arvosanatoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana. Hän ei ole kokouksessa äänivaltainen.