Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Kirjallisen opinnäytteen valmiiksisaattaminen ja julkaisu

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteet ovat julkisia (ks. 1.5). Opin- ja taidonnäytteen kirjallinen osio, väitöskirja tai kehittämisprojekti voidaan julkaista sähköisen muodon lisäksi painettuna. Kirjallisen osion, väitöskirjan tai soveltajakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen julkaisemisesta sovitaan Sibelius- Akatemian kanssa kirjallisella sopimuksella.  Opiskelija vastaa opin- ja taidonnäytteeseensä sisältyvien artikkelien julkaisuluvista osana opin- ja taidonnäytettään. Avoimesta julkaisemisesta ja julkaisuluvista löytyy tietoa Kirjaston ylläpitämästä  Taideyliopiston julkaisemisen oppaasta (linkki).  Julkaistuihin tohtorin tutkinnon opinnäytteisiin (EST ja Studia Musica) voi tutustua Taideyliopiston Taju-Julkaisuarkistossa (linkki). 

Julkaiseminen EST- ja Studia Musica-sarjoissa

Johtokunnan lupa tohtorintutkinnon julkisen tarkastustilaisuuden järjestämiseen on samalla taiteellisen tutkinnon tutkielman julkaisulupa EST-julkaisusarjassa [sarjan ISSN 1237-4229 (painettu), ISSN 2489-7981 (pdf)] tai väitöskirjan julkaisulupa Studia Musica -sarjassa [ISSN 0788-3757 (painettu), ISSN 2489-8155 (pdf)]. 

Taiteilijakoulutuksen  tai soveltajakoulutuksen taiteellisen linjan vanhamuotoinen kirjallinen työ julkaistaan lähtökohtaisesti EST-julkaisusarjassa. Tätä varten pyydetään kirjallisen työn arvioijilta erilliset lausunnot, jotka puoltava julkaisua sarjassa. Huom. tällöin on korjausten tekemisessä ja painatuksessa oltava sekä ennakoiva että nopea, jotta kirja ehtii valmistua tarkastustilaisuuteen.

Opiskelija vastaa kantta lukuun ottamatta julkaisun taittamisesta sen jälkeen, kun julkaisulupa on myönnetty. Opiskelija vastaa siitä, että työ on ulkoasultaan julkaisukriteerit täyttävä.

Julkaisun valmistaminen edellyttää yhteistyötä kansigraafikon, taittajan (valmistujan itse, tai hänen palkkaamansa), tohtorikoulujen edustajan, kirjoittajan sekä painotalon välillä. Kommunikaation sujuvuudesta vastaa tutkinnon tekijä. Julkaisun kannen  valmistaa painotalon graafikko, ja sen hyväksyy myös Sibelius-Akatemian graafikko. Tilaa kansi lomakkeella ja kirjaston hallinnoimat ISBN- ja sarjanumerot hyvissä ajoin (ISBN ilmaisee yksiselitteisesti kirjan ja sarjanumero kirjan järjestyksen sarjassa). Kiiretapauksessa voit tilata kannen jo ennen kuin tiedossasi on ISBN- ja sarjanumerot tai taitetun version sivumäärä (> selkämyksen paksuus; kirjan selkämyksen paksuus määräytyy kirjan tarkan sivumäärän perusteella): on tärkeää, että graafikko pääsee ajoissa kannen ulkoasun suunnitteluun. Tämän vuoksi on järkevää järjestää siten että graafikolla ja taittajalla (ellei valmistuja itse taita kirjaa) on toistensa yhteystiedot. Muussa tapauksessa lopullisen sivumäärän ilmoittaminen graafikolle tai kirjapainolle jää tutkinnon tekijän vastuulle.

 

Yleisiä ohjeellisia aikatauluja:

 • Opinnäyte julkaistaan eli riiputetaan viimeistään 10pv ennen väitös/tarkastustilaisuutta Taju-julkaisuarkistossa. Myös painettu versio riiputetaan Sibelius-Akatemian kirjastossa.
 • Julkaisun kannen tilauslomake (ja viestinnän lomake) täytetään mahdollisimman aikaisin mutta viimeistään 1kk ennen riiputuspäivämäärää.
 • Painettu julkaisu toimitetaan painatukseen viimeistään 1kk ennen riiputuspäivämäärää.
 • Ennakoidessasi kiirettä ota etukäteen selville tarvittavien henkilöiden saatavuus (erityisesti graafikko, DocMusin toimisto, mahdollinen taittaja): viikonloppujen ja yleisten loma-aikojen lisäksi voi olla henkilökohtaisia lomapäiviä.

 

Sarjajulkaisuun tulee 3-5 julkaisutunnusta

 1. ISBN  ilmoitetaan takakannessa ja julkaisutiedot-sivulla (ISBN indikoi yksittäisen julkaisun sekä sen muodon; siten on oltava erilliset ISBN-numerot painetulle ja sähköiselle julkaisulle).
 2. ISSN ilmoitetaan takakannessa ja julkaisutiedot-sivulla (ISSN-nrot indikoivat sarjan ja julkaisumuodon, joten kaikilla saman sarjan julkaisuilla on samat ISSN-numerot erikseen painetulle ja pdf-julkaisumuodolle).
 3. sarjan järjestysnumero ilmoitetaan kirjan kannessa, selkämyksessä, nimiö- sekä julkaisutiedot-sivulla (ilmaisee, monesko julkaisu kirja on tietyn sarjan sisällä).

Taitettu versio lähetetään pdf-tiedostona Henri Wegeliukselle (@uniarts.fi), joka tarkastaa taiton (ei sisältöä) kustantajan edustajana ja lähettää kirjan painoon. Mikäli julkaisulla on kiire, lähetä taiton raakaversio etukäteen, jotta säästytään ikäviltä yllätyksiltä. Ole erityisen tarkka julkaisutietosivun tietojen ilmoittamisessa. Tässä yhteydessä viimeistään tehdään kustannussopimus, jossa Sibelius-Akatemia saa oikeudet teoksen julkaisemiseen.  Mikäli julkaiset vain sähköisesti, huomaa kuitenkin, että tarvitset julkaisusta myös arkistokelpoiset kappaleet Akateemisen neuvoston käsittelyä ja lakisääteistä arkistointia varten (ks. kohta riiputus).

Opiskelija kanssa painosta saamansa pdf-muotoisen vedoksen tarkastamisesta ja antaa painoluvan. Kannen ulkoasun tarkastaa myös Sibelius-Akatemian graafikko.  Mikäli opiskelija haluaa paperivedokset kannesta tai sisällöstä, hän vastaa itse näistä aiheutuneista kustannuksista. Kirjat toimitetaan painosta tohtorikoulun toimistoon (S-2106) sekä  M-talon kirjastoon (3 riiputuskappaletta).

Painoksen suuruus on 50 kappaletta; kirja tulee myöhemmin myyntiin Ostinatoon ja Unigrafian verkkokauppaan. Mikäli opiskelija/aineryhmä arvioi, että painosmäärän pitäisi perustellusti olla suurempi, asiasta neuvotellaan hyvissä ajoin II varadekaanin kanssa.

Opiskelija toimittaa kirjan jakoon seuraavasti:

 • 10 kappaletta jaettaviksi oman harkinnan mukaan
 • Yksi (1) kappale kullekin seuraavista (tutkintotyypistä riippuen):
  • vastaväittäjä(t)
  • tutkielman/kirjallisen työn tarkastaja(t)
  • taiteellisen lautakunnan jäsenet
  • ohjausryhmän jäsenet
  • tarkastustilaisuuden valvoja (kustos)
 • Kolme (3) kappaletta Taideyliopiston kirjaston M-talon toimipisteeseen riiputettavaksi vähintään 10 päivää ennen tarkastustilaisuutta.

Tarkastustilaisuuden vahtimestarit huolehtivat jäljelle jääneiden painokappaleiden myynnistä yleisölle. Kirjan hinta määräytyy painokustannusten mukaan. Hinnan määrittävää  DocMus ja MuTri.

Opinnäytteen riiputus

Sähköinen opinnäyte

Opiskelija vastaa sähköisesti julkaistavan kirjallisen opinnäytteen (PDF, linkit) toimittamisesta kirjastoon vähintään 20 päivää ennen tohtorintutkinnon tarkastus-/väitöstilaisuutta.Sähköinen kannellinen PDF saadaan painotalosta.

Viimeistään tässä yhteydessä täytetään Sibelius-Akatemian kirjaston tiivistelmälomake (linkki).

Kirjasto huolehtii siitä, että sähköisesti julkaistu kirjallinen osio on julkisesti nähtävänä Sibelius-Akatemian kirjaston Taju-tietokannassa vähintään 10 päivää ennen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuutta (nk. riiputus). Mikäli opinnäyte julkaistaan jollain toisella alustalla varmistetaan kirjastolta mahdollisesti tarvittava arkistoitava tiedostomuoto.

Opiskelija toimittaa tohtorikoulun toimistoon ainoastaan sähköisesti julkaistavasta kirjallisesta osiosta kymmenen (10) arkistointikelpoista paperiversiota (taiteilija- ja soveltajakoulutus).

 

Painetun version riiputus

Kun opinnäyte julkaistaan myös painettuna opiskelija vastaa siitä että sähköisen version lisäksi painettu julkaisu saapuu painosta viimeistään 10 päivää ennen väitös/tarkastustilaisuutta.  Painettua julkaisua toimitetaan kirjastoon kolme (3) kappaletta 10 päivää ennen väitös/tarkastustilaisuutta.

 

Riiputus painetussa muodossa, kun julkaisu ei kuulu Sibelius-Akatemian sarjaan  

Taiteilijakoulutuksen opiskelijan tulee luovuttaa yliopistolle maksutta 25 arkistokelpoista kappaletta kirjallisesta opinnäytteestään. Tieteellisessä ja soveltajakoulutuksessa vastaava kappalemäärä on 35.

Opiskelija toimittaa painetun kirjallisen opinnäytteensä tohtorikoulun toimistoon ja sopii siitä, että työ on julkisesti nähtävänä yliopiston kirjastossa vähintään 10 päivää ennen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuutta (riiputus).