Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Taiteellisen osion esitarkastusohje

TAITEELLISEN OSION ESITARKASTUSOHJE

1.1. TAITEELLISEN OSION ESITARKASTUSOHJE

1.1.1. Yleistä

Taiteilijakoulutuksessa suoritettavan tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäyte on temaattisesti yhtenäinen, taiteellis-tutkimuksellinen kokonaisuus, joka koostuu taiteellisista osioista ja kirjallisesta osiosta. Opin- ja taidonnäyte, siis kaikki osiot yhdessä, on laajuudeltaan 165 op, ja osioiden laajuus voi vaihdella. Taiteellisten ja kirjallisen osion välistä suhdetta ei ole ennalta määrätty, vaan se muodostuu opiskelijan tavoitteiden mukaisesti.

Opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot voivat olla esimerkiksi konsertteja, sävellyksiä, taiteellisia produktioita, liturgioita, äänitteitä, verkkoaineistoja tai videoita. Osioiden laajuus yhteensä vastaa tohtorintutkinnossa vähintään kahta ja enintään neljää konserttiohjelmaa tai muuta taiteellista kokonaisuutta.

Kun taiteelliset osiot ovat sävellyksiä taiteellisten osioiden kokonaisuuden täytyy laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastata opiskelijan sävellystyyli ja -tekniikka huomioiden yhdestä kahteen konserttikokonaisuutta. Sävellyksistä on esitettävä julkisesti vähintään yhden konsertin laajuutta vastaava kokonaisuus (esim. vähintään yhden taiteellisen osion on oltava julkinen sävellyskonsertti). Poikkeustapauksissa (esim. laajamuotoinen ooppera tai muu tuotannollisesti haastava kokonaisuus) pelkkä partituuri riittää.  Opin- ja taidonnäytteen luonteesta riippuen sävellyksistä pitää olla partituurit aina kun ne ovat välttämättömiä musiikin säveltämiselle, sävellysten esittämiselle tai niiden arvioinnille.

Jos osa taiteellisista osioista koostuu sävelletystä musiikista ja osa esitetystä musiikista, osioiden määrässä, laajuudessa ja vaativuudessa sekä arvioinnissa huomioidaan edellä kuvattu suhde.

Opin- ja taidonnäytteeseen kuuluu lisäksi kirjallinen osio. Kirjallinen osio muodostaa yhdessä muiden opin- ja taidonnäytteen osioiden kanssa tutkimuksellisen kokonaisuuden. Kirjalliseen osioon sisältyy yhteenveto, jossa raportoidaan koko opin- ja taidonnäytteen tavoitteet, viitekehys, taiteellisten osioiden ja kirjallisen osion tehtävät ja niiden keskinäinen yhteys, tulokset sekä pohdinta tulosten merkityksestä.

 

1.1.2. Opin- ja taidonnäytteen arvioinnin vaiheet taiteilijakoulutuksessa

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteet esitarkastetaan ja tarkastetaan. Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot ennakkoarvioidaan ja kirjallinen osio esitarkastetaan erikseen. Taiteellisen osion esitarkastus on ennakkoarviointi, jossa esitarkastaja arvioi jatko-opiskelijan valmiudet osion toteuttamiseen. Hän arvioi, onko osio valmis julkiseen esitykseen ja lautakunnan arviointiin.

Kirjallisen osion esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että opin- ja taidonnäytteeksi aiottu aineisto täyttää muodolliset vaatimukset ja että sen taso on riittävä. Sibelius-Akatemian johtokunta nimeää esitarkastajat. Kirjallisen osion esitarkastuksesta on annettu erilliset ohjeensa.

Arviointilautakunta vastaa opin- ja taidonnäytteen varsinaisesta arvioinnista. Arviointilautakunnan arviointitehtävä jatkuu opin- ja taidonnäytteen ensimmäisestä osiosta opin- ja taidonnäytteen julkiseen tarkastukseen ja tarkastuslausuntoon. Arviointilautakunta kuuntelee ja seuraa kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot kuten konsertit ja tallenteet. Opiskelija saa arviointilautakunnalta kustakin taiteellisesta osiosta suullisen ja kirjallisen palautteen, joka toimii opin- ja taidonnäytteen prosessin ja siinä oppimisen tukena. Kirjallinen palaute toimii myös opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arvioinnin tukena. Kunkin taiteellisen osion toteutuksen jälkeen pidetään palautekeskustelu, jossa arviointilautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa toteutetusta taiteellisesta osiosta. Arviointilautakunta voi halutessaan kommentoida palautteessaan opin- ja taidonnäytteen vaihetta ja sen tulevien taiteellisten ja kirjallisten osioiden suuntaa.

Kun kaikki taiteelliset osiot on toteutettu ja kirjallinen osio esitarkastettu, arviointilautakunta antaa Sibelius-Akatemian johtokunnalle lausunnon opin- ja taidonnäytteestä tarkastuslupaa varten viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Tämä lausunto perustuu lautakunnan tekemään opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arviointiin, jossa otetaan huomioon myös kirjallisen osion esitarkastuslausunnot. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Kun johtokunta on myöntänyt tarkastusluvan, opin- ja taidonnäyte tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa.

Tarkastustilaisuuden jälkeen arviointilautakunta antaa opin- ja taidonnäytteestä kirjallisen, allekirjoitetun lausunnon tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle viimeistään kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan huomioon myös tarkastustilaisuus. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto hyväksyy opin- ja taidonnäytteen ja tekee arvosanaa koskevan päätöksensä lausuntojen perusteella. Se voi kutsua kuultavaksi tarkastustilaisuuden valvojan, opin- ja taidonnäytteen tarkastajat tai vastaväittäjät asiaa käsiteltäessä.

 

1.1.3. Opin- ja taidonnäytteen arviointi taiteilijakoulutuksessa

Arviointilautakunta arvioi opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden suhteessa tutkinnon ja opin- ja taidonnäytteen tavoitteisiin. Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä musiikkialan asiantuntijoita vaativiin taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtäviin. Sibelius-Akatemiasta valmistuneet tohtorit toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Taiteilijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa tohtoriopiskelijalle

  • kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun,
  • kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon,
  • kyky tuottaa uutta tietoa taiteen ja tutkimuksen menetelmien avulla sekä
  • kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja muussa yhteiskunnassa.

Taiteellisten osioiden arvioinnissa arviointilautakunnalla on tukenaan osiota koskeva tavoitedokumentti, jossa tohtoriopiskelija selittää taiteellisen osion tavoitteet sekä osion suhteen koko opin- ja taidonnäytteeseen.

Kirjallisen osion osalta lautakunnalla on tukenaan sitä koskevat esitarkastuslausunnot.

 

1.1.4. Taiteellisen osion esitarkastus ja esitarkastuslausunto

Taiteellisen osion esitarkastus on ennakkoarviointi, jossa esitarkastaja arvioi jatko-opiskelijan valmiudet osion toteuttamiseen. Hän arvioi, onko osio valmis julkiseen esitykseen ja lautakunnan arviointiin.

Esitarkastuksessa tohtoriopiskelija esittää esitarkastajalle tohtoriprojektin taiteellisen osion tai keskeisiä osia siitä. Mikäli esitarkastuksessa ei ole mahdollista esittää koko ohjelmaa, esitarkastaja ja opiskelija voivat keskenään sopia, miten valmius osoitetaan.

Esitarkastus voidaan järjestää siihen soveltuvassa seminaarissa, jossa esitettävän vertaispalautteen esitarkastaja voi arvioinnissaan ottaa huomioon.

Seminaariesitarkastuksessa ovat läsnä esitarkastaja, tohtoriopiskelija ja seminaariyhteisö. Tohtoriopiskelija valmistelee istuntoon tavoitedokumentin, joka annetaan seminaarin ja esitarkastajan luettavaksi viimeistään viikkoa ennen istuntoa. Taiteellista osiota arvioidaan suhteessa opiskelijan tavoitedokumentissaan määrittelemiin tavoitteisiin. Tohtoriopiskelijan soivan esityksen ja suullisen esitelmän jälkeen sekä seminaariyhteisö että esitarkastaja antavat palautetta ja keskustelevat taiteellisen osion herättämistä ajatuksista. Tilaisuuden päätteeksi esitarkastaja ilmoittaa, onko taiteellisen osan esitarkastus hyväksytty. Seminaariesitarkastusta varten tohtoriopiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen järjestämisestä seminaari-istunnossa hyvissä ajoin, viimeistään kuusi viikkoa ennen taiteellisen osion julkista esittämistä.

Vähintään viikkoa ennen esitarkastusta opiskelija ilmoittautuu taiteelliseen osioon lähettämällä sähköisesti täytetyn arviointilomakkeen esitarkastajalle. Esitarkastus on tehtävä vähintään kuusi viikkoa ennen julkisesti esitettävän taiteellisen osion suunniteltua päivämäärää tai tallenteen arviointia (ks. alla Taiteellisen esitarkastuksen käytännöistä). Arviointilomakkeen liitteenä on tavoitedokumentti, jossa opiskelija selittää taiteellisen osion tavoitteet sekä osion suhteen koko opin- ja taidonnäytteeseen.

Kun arviointilautakunta arvioi opin- ja taidonnäytteen kokonaisuutta tarkastuslupalausuntoa varten, kriteereinä käytetään alla olevan taulukon yhdeksää kriteeriä. Taiteellisen osion esitarkastuksessa arviointikriteereinä käytetään samoja kriteerejä, huomioiden osiota koskeva tavoitedokumentti ja se, että esitarkastus kohdistuu kyseiseen taiteelliseen osioon osana opin- ja taidonnäytteen kokonaisuutta. Esitarkastuksessa otetaan myös huomioon, että tohtoriopiskelija voi vielä kehittää valmiuksiaan taiteellisen osion varsinaisen toteutuksen ajankohtaan mennessä.

Hyväksyttävä opin- ja taidonnäyte perustuu itsenäiseen taiteellis-tutkimukselliseen toimintaan, sisältää uutta tietoa ja vastaa selkeästi argumentoiden opin- ja taidonnäytteen tehtävänasetteluun. Opin- ja taidonnäytteen laatu täyttää riittävästi sille asetetut vaatimukset.

Opin- ja taidonnäyte osioineen on yhtenäinen, hallittu, johdonmukainen ja tarkoituksenmukaisesti rajattu sekä hyvin organisoitu kokonaisuus.

Opin- ja taidonnäytteen aiheella, tavoitteilla ja sen tuottamalla uudella tiedolla on riittävää merkitystä taiteen ja tutkimuksen kentässä, tai edellisten lisäksi, silloin kun se on arvioitavissa, yhteiskunnan kannalta tai laajemmin.

Opin- ja taidonnäyte on mielekäs ja kontekstualisoitu jatko aiempaan perinteeseen ja keskusteluun omalla alallaan.

Taiteellis-tutkimukselliset menetelmät on esitelty ja perusteltu. Ne ovat aiheeseen ja tavoitteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia, ja niitä on käytetty johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Opin- ja taidonnäyte on rakentavan kriittinen suhteessa kriittinen suhteessa vallitseviin käytänteisiin, aiempaan tutkimukseen ja oman työn taiteellis-tutkimukselliseen toteutukseen, tuotoksiin tai tuloksiin ja niiden merkitykseen.

Opin- ja taidonnäyte on viestinnältään ja tyyliltään riittävän selkeää ja vakuuttavaa. Aiempi tutkimus ja lähteet sekä opin- ja taidonnäytteen teoria, menetelmät ja aineistot on johdonmukaisesti jäsennetty ja argumentoitu.

Opin- ja taidonnäyte noudattaa tutkimuseettisiä normeja ja vastuullisia taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä käytänteitä. Opin- ja taidonnäytteen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökulmat on käsitelty riittävästi.

Jos opin- ja taidonnäytteeseen sisältyy yhteistyönä toteutettuja (kuten yhdessä luotuja teoksia tai yhteisjulkaisuja), tekijän päävastuullinen osuus on selvästi osoitettu.

Esitarkastaja vahvistaa esitarkastuksen allekirjoittamalla puoltavan esitarkastuslausunnon arviointilomakkeeseen. Esitarkastuslausunto toimitetaan eteenpäin lomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Jos esitarkastaja ei anna hyväksymistään, hänen tulee kuvata lomakkeessa tai lausunnossa hylkäämisen perustelut sekä mahdollinen uuden esitarkastuksen ajankohta. Jos opiskelija saa kielteisen esitarkastuslausunnon, hän voi viikon kuluessa vedota arviointilautakuntaan, joka voi niin harkitessaan myöntää suoritusluvan. Lautakunta ei pääsääntöisesti voi arvioida suoritusta ilman esitarkastajan hyväksyntää.

 

1.1.5. Taiteellisen esitarkastuksen käytännöistä

Konsertit ja muut julkisesti esitettävät osiot

Tohtoriopiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen pidettäväksi hyvissä ajoin niin, että se tapahtuu viimeistään kuusi viikkoa ennen taiteellisen osion suunniteltua päivämäärää. Henkilöstön loma-ajat on otettava sopimisessa huomioon.

Tohtoriopiskelijan tulee keskustella mahdollisista taiteellisen osion (konserttiohjelman tai vastaavan) muutoksista ovon ja lautakunnan puheenjohtajan kanssa hyvissä ajoin. Opintojen vastuullinen ohjaaja hyväksyy tai hylkää muutokset. Mikäli opiskelijan tai lautakunnan puheenjohtajan käsitykset eriävät ovon päätöksestä, he voivat kääntyä tohtorikoulun johtajan puoleen, joka tarvittaessa tekee lopullisen päätöksen ohjelmamuutosten suhteen. Opiskelijan tulee myös tiedottaa esitarkastajaa ja lautakuntaa kaikista muutoksista heti kun niitä ilmenee.

 

Tallenteet (kuten äänitteet, levytykset, videot)

Mikäli tallenne on tehty ennen tohtorintutkintoa, se esitarkastetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen kuin lautakunta arvioi sen. Tohtoriopiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen ajankohdasta. Tallenteen toimittaa esitarkastajalle tohtorikoulun edustaja. Mikäli esitarkastaja puoltaa tallenteen hyväksymistä opin- ja taidonnäytteen osaksi, tohtorikoulun edustaja toimittaa tallenteen lautakunnalle.

Mikäli tallenne on tarkoitus tehdä tohtoriopintojen aikana, esitarkastus järjestetään viimeistään kuusi viikkoa ennen tallenteen äänittämistä, jolloin opiskelija esittää äänitettävän ohjelman tai keskeisiä osia siitä esitarkastajalle. Opiskelija ottaa ajoissa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen ajankohdan huolehdittuaan, että äänitys on mahdollista toteuttaa. Hyväksytyn esitarkastuksen jälkeen opiskelija voi edetä tallennetuotannon kanssa ja lähettää valmiin tallenteen taikka masternauhan kopion tai sähköisen version sekä tallenteeseen liittyvät materiaalit tohtorikoulun toimiston asiantuntijalle, joka toimittaa ne lautakunnalle.

 

Sävellykset

Sävellysten esitarkastuksessa esitarkastaja tarkastaa, että esitarkastettavaksi jätettyjen teosten kokonaisuus tai osakokonaisuus vastaa riittäviltä osin jatkotutkintosuunnitelmassa ja tavoitedokumentissa mainittuja taiteellisia ja tutkimuksellisia   tavoitteita.

Sävellyskokonaisuuden esitarkastus voidaan suorittaa eri vaiheissa kuitenkin siten, että julkisesti esitettävät taiteellisen osion teokset on esitarkastettava viimeistään kuusi viikkoa ennen osion toteutusta.

Tohtoriopiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen pidettäväksi viimeistään kuusi viikkoa ennen julkisesti esitettävän osion suunniteltua päivämäärää. Henkilöstön loma-ajat on otettava sopimisessa huomioon.

Muut kuin julkisesti esitettävät taiteellisen osion teokset voidaan tarkastaa joko ennen julkisesti esitettävien teosten esitystä tai sen jälkeen. Ne voidaan tarkastaa joko pelkän partituurin tai partituurin ja mahdollisen tallenteen tai konserttiesityksen avulla. Muiden kuin julkisesti esitettävien teosten esitarkastuksen aikataulusta opiskelija sopii esitarkastajan kanssa.

Mikäli taiteelliseen osioon on tullut muutoksia, ne on jo etukäteen hyväksytetty opintojen vastuullisella ohjaajalla, ja samalla puheenjohtajaa, esitarkastajaa ja lautakuntaa on tiedotettu niistä.

 

1.1.6. Lisätietoja

Tämä ohje on osa Sibelius-Akatemian Tohtoriopasta. Tohtorioppaasta löytyy tohtorikoulutusta ja sen opin- ja taidonnäytettä koskevia lisätietoja.

Tämä ohje tulee voimaan 11.12.2023 ja koskee kaikkia tohtoriopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.1.2021 tai sen jälkeen. Aiemmin opintonsa aloittaneita tohtoriopiskelijoita päätös koskee erikseen annetun siirtymäsäännön mukaisesti. Siirtymäsääntö on 10.12.2021 päätetyn jatkotutkinto-ohjeen liitteenä.