Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: II Sävellys:puheenjohtajan ohje

II TAITEILIJAKOULUTUS/SÄVELLYS PUHEENJOHTAJAN OHJE

 

 1. YLEISTÄ

Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäyte koostuu taiteellisesta opinnäytteestä sekä tutkielmasta.

Taiteellinen opinnäyte on taiteellinen kokonaisuus, joka koostuu suorituksista. Vähintään yhden suorituksen on oltava julkinen sävellyskonsertti. Poikkeustapauksissa (esim. laajamuotoinen ooppera tai muu tuotannollisesti haastava kokonaisuus) pelkkä partituuri riittää. Kaikissa tapauksissa taiteellisen opinnäytteen täytyy laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastata opiskelijan sävellystyyli ja -tekniikka huomioiden kahdesta kolmeen konserttikokonaisuutta. Suoritukset määritellään opiskelijan jatkotutkintosuunnitelmassa.

Sävellyskonsertti on säveltäjän taiteelliseen opinnäytteeseen kuuluva konsertti.

Suorituksia ovat sävellyskonsertti tai sen korvaava muu julkinen, tallennettu konsertti, konsertin tallenne tai partituuri. Kaikissa tapauksissa sävellyksistä pitää lisäksi olla partituurit.

Arviointikokous on suorituksen vastaanottamisen jälkeen pidettävä kokous, jossa arvostelulautakunta päättää alustavasti suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Palautekeskustelu on arviointikokouksen jälkeen pidettävä tilaisuus, jossa arvostelulautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa juuri vastaanottamastaan suorituksesta.

Palautekeskustelu järjestetään suorituksen jälkeen. Yksittäisten teosten esitysten jälkeen palautekeskustelua ei ole tarpeellista järjestää, vaan palaute toimitetaan kirjallisesti lautakunnan puheenjohtajalle, joka puolestaan huolehtii että opiskelija saa lautakunnan palautteen.

Arvostelulautakunta on viidestä jäsenestä koostuva lautakunta, joka arvioi opinnäyte- ja muissa konserteissa esitettävät sävellykset ja tarvittaessa suorittaa arvioinnin lautakunnalle toimitettujen partituurien ja tallenteiden perusteella. Jokaisella sävellyksen jatkotutkintoa tekevällä tohtoriopiskelijalla on yksilöllinen arvostelulautakunta.

Arvosanatoimikunta kokoontuu välittömästi tarkastustilaisuuden jälkeen. Siihen kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, joka toimii arvosanatoimikunnan puheenjohtajana ilman äänivaltaa, taiteellisen opinnäytteen arvostelulautakunnan puheenjohtaja sekä yksi tutkielman tarkastaja.

Nämä henkilöt antavat johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ehdotuksensa koko taiteilijakoulutuksen opinnäytteelle annettavasta arvosanasta.

 

Taiteilijakoulutuksessa opiskelevalle jatko-opiskelijalle nimitetään taiteellista opinnäytettä (kuten konsertteja ja äänitteitä) arvioiva arvostelulautakunta ja sille puheenjohtaja. Lautakunnan nimittää Johtokunta tohtorikoulun ehdotuksesta. Lautakunta kuuntelee ja arvioi suoritukset ja hyväksyy tai hylkää ne välittömästi konsertin jälkeen. Hylätessään opinnäytekonsertin kokonaisuudessaan, osan sen teoksista tai jonkun muussa yhteydessä esitetyn teoksen tai poikkeustapauksessa pelkän partituurin perusteella arvioidun teoksen lautakunta voi pyytää opiskelijaa uusimaan hylätyn osuuden. Hyväksymisen tai hylkäämisen lisäksi lautakunta antaa palautetta opiskelijalle ja näin myös ohjaa opiskelijaa seuraavia suorituksia varten. Lautakunta voi tarvittaessa ehdottaa opiskelijalle täydentäviä opintoja tai muutosta jäljellä olevien sävellettävien teosten kokonaisuuteen.

 

 1. ARVOSTELULAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Arvostelulautakunnan puheenjohtaja

 • johtaa lautakunnan toimintaa ja huolehtii siitä, että lautakunnan toiminnasta annettuja ohjeita ja suosituksia noudatetaan,
 • kuuntelee jokaisen suorituksen (sävellyskonsertin ja muut opinnäytteeseen sisältyvät julkiset teosten esitykset tai tallenteet) ja johtaa puhetta arviointikokouksessa ja palautekeskustelussa,
 • kutsuu itselleen sijaisen, mikäli itse on estynyt osallistumasta suorituksen arviointiin,
 • huolehtii siitä, että lautakunta on päätösvaltainen (vähintään kolme jäsentä puheenjohtaja mukaan luettuna) ja kutsuu lautakuntaan lisäjäsenen/lisäjäseniä, jos suoritus on vaarassa peruuntua lautakunnan äkillisen vajaamiehityksen takia,
 • huolehtii siitä, että lautakunta on tietoinen opin- ja taidonnäytteen päämääristä ja luonteesta sekä arvioinnin kriteereistä; kutsuu tarvittaessa lautakunnan kokoukseen, jossa informoi lautakuntaa näistä asioista.

 

 1. KONSERTIN ARVIOINTIKOKOUS JA PALAUTEKESKUSTELU

Puheenjohtaja johtaa seuraavat tilaisuudet välittömästi suorituksen jälkeen:

 1. arviointikokous, jossa päätetään alustavasti suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä (katso myös kohta "suorituksen arviointi"), sekä
 2. palautekeskustelu, johon tutkinnon suorittaja osallistuu. Puheenjohtaja välittää palautekeskustelun jälkeen tutkinnon suorittajalle tiedon suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätettäessä opiskelija ei saa olla läsnä.

 

Arviointikokouksessa ja palautekeskustelussa arvostelulautakunnan puheenjohtaja

 • huolehtii siitä, että järjestys säilyy arviointikokouksessa ja palautekeskustelussa ja että puheenvuorot ovat asiallisia; arvioinnin ja palautteen antamisen tulee tapahtua keskustelun muodossa, rakentavassa mutta perustellulla tavalla kriittisessä hengessä,
 • huolehtii siitä, että kaikki lautakunnan jäsenet saavat ilmaista mielipiteensä vapaasti ja itsenäisesti,
 • huolehtii siitä, että opiskelija saa osallistua palautekeskusteluun sekä vastata vapaasti ja itsenäisesti hänelle esitettyyn kritiikkiin ja kysymyksiin,
 • voi erityisestä syystä pyytää opiskelijaa poistumaan hetkeksi palautekeskustelusta lautakunnan neuvottelua varten,
 • huolehtii siitä, että opiskelija saa tiedon suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä heti palautekeskustelun jälkeen.

 

Arviointikokouksen ja palautekeskustelun jälkeen puheenjohtaja

 • laatii hylkäävästä päätöksestä kirjallisen perustelun ja toimittaa sen tohtorikoulun toimistoon viikon sisällä suorituksesta; hylkäävässä päätöksessä pitää mainita mahdolliset eriävät mielipiteet; päätöksen allekirjoittaa puheenjohtaja,
 • pyytää lautakunnan jäseniltä henkilökohtaiset lausunnot suorituksen arvioinnista ja tallentaa ne loppulausunnon laatimista varten sekä tekee muut mahdollisesti tarvittavat muistiinpanot heti palautekeskustelun jälkeen,
 • täyttää suoritusta koskevan arviointipöytäkirjan ja toimittaa sen tohtorikoulun toimistoon viikon sisällä suorituksesta,
 • pyytää lautakunnalta mielipiteen mahdollisesta jatkamisesta tohtorintutkintoon, jos opiskelijalla on oikeus vain lisensiaatin tutkintoon, ja toimittaa siitä lausunnon tohtorikoulun toimistoon,
 • tarvittaessa informoi tohtorikoulun johtajaa ja opiskelijan vastuullista ohjaajaa siitä, kuinka taiteellisen opinnäytteen suorittaminen ja sen arviointiprosessi edistyvät,
 • käy taiteelliseen opinnäytteeseen kuuluvan viimeisen suorituksen jälkeen lautakunnan jäsenten kanssa keskustelun taiteellisen opinnäytteen arvosanasta, joka määräytyy erillisten suoritusten tason mukaan,
 • kuultuaan kaikkia arvioimiseen osallistuneita lautakunnan jäseniä kirjoittaa lausunnon, joka koskee taiteellista opinnäytettä; puheenjohtaja allekirjoittaa lausunnon, jossa on mainittava jokaisen taiteellista opinnäytettä arvioineen lautakunnan jäsenen nimi; lautakunnan jäsen voi halutessaan antaa myös erillisen lausunnon.

 

           PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVIIN KUULUU LISÄKSI JULKINEN TARKASTUSTILAISUUS

 • Puheenjohtaja osallistuu muiden lautakunnan jäsenten kanssa tutkinnon julkiseen tarkastustilaisuuteen, jossa lukee taiteellisen opinnäytteen suorittamista koskevan lausunnon/lausunnot,
 • tarkastustilaisuudessa yhtenä lautakunnan jäsenistä esittää tutkinnon suorittajalle kysymyksiä taiteellisen opinnäytteen sisällöstä ja sen suorittamisesta sekä keskustelee hänen kanssaan niistä,
 • kirjaa loppulausuntoon tarkastustilaisuuden mahdollisesti tuoman lisätiedon neuvoteltuaan siitä ensin läsnä olevien lautakunnan jäsenten kanssa; samalla puheenjohtajan johdolla tarkastustilaisuudessa olevat lautakunnan jäsenet vahvistavat arvosanaehdotuksen,
 • toimittaa arvosanaehdotuksen arvosanatoimikunnan puheenjohtajalle (tilaisuuden valvojalle) välittömästi edellä mainitun vahvistuksen jälkeen,
 • kirjoittaa johtokunnaan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle osoitetun viimeistellyn loppulausunnon ja toimittaa sen tohtorikoulun toimistoon viimeistään viikon sisällä tarkastustilaisuudesta.

Muilta osin noudatetaan, mitä koulutussäännössä ja muissa säännöissä asioista säädetään.

 

 1. TALLENTEEN JA/TAI PARTITUURIN ARVIOINTI

Esitarkastaja tarkastaa tallenteen ja partituurin tai pelkän partituurin, mikäli tuotannollisista syistä esittämättä jääneestä teoksesta ei ole tallennetta. Jos esitarkastaja hyväksyy tallenteen ja/tai partituurin, suorittaja toimittaa sen/ne kaikille lautakunnan jäsenille.

Puheenjohtaja ottaa heti esitarkastuksen jälkeen yhteyttä arvostelulautakunnan jäseniin ja antaa aikarajan kirjallisten kommenttien toimittamiselle; lautakunnan jäsenen kirjallisissa kommenteissa on oltava tieto siitä, hyväksyykö jäsen suorituksen.

 • Jos mielipiteet äänitteen hyväksymisestä suoritukseksi menevät ristiin, suorituksen arviointi tapahtuu kuten kohdassa ”suorituksen arviointi” kerrotaan.
 • Kukin lautakunnan jäsen laatii oman lausuntonsa ja toimittaa sen puheenjohtajalle, joka toimittaa sen suorittajalle.
 • Hyväksytyn suorituksen jälkeen puheenjohtaja toimittaa merkinnän hyväksymisestä opintosuoritusrekisteriin.

Jos suorittaja lausunnon saatuaan haluaa tavata arvostelulautakunnan ja keskustella, tapaaminen järjestetään siinä määrin kuin se on kohtuuden puitteissa mahdollista (esim. ulkomaista jäsentä ei velvoiteta saapumaan paikalle). Tästä mahdollisuudesta puheenjohtaja toimittaa tiedon suorittajalle.

 

 1. SUORITUKSEN ARVIOINTI

Yksittäinen suoritus arvioidaan arvosanoilla ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Jos lautakunta ei saavuta yksimielisyyttä hyväksymisestä tai hylkäämisestä, asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

 1. TAITEELLISEN OPINNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN

Kun opinnäytteen viimeinen suoritus on hyväksytty, lautakunta sopii taiteellisen opinnäytteen alustavasta arvosanasta, joka voi olla joko ”hyväksytty” tai ”kiitoksella hyväksytty”. Taiteelliselle opinnäytteelle voidaan ehdottaa arvosanaa "kiitoksella hyväksytty", kun se kokonaisuutena kiistatta täyttää erityisen korkeatasoisuuden vaatimukset suoritusten tason, opiskelijan taiteellisen kehittymisen, tutkinnon tavoitteiden sekä taiteelliseen opinnäytteeseen sisältyneiden teosten muodostaman kokonaisuuden suhteen; arvosana ”kiitoksella hyväksytty” voidaan antaa vain, mikäli lautakunnan näkemys tästä on yksimielinen.

 

 1. TAITEILIJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄÄMINEN TARKASTUSTILAISUUDEN JÄLKEEN

Erillinen arvosanatoimikunta antaa johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen aostolle ehdotuksensa opin- ja taidonnäytteelle annettavasta arvosanasta. Arvosanatoimikunta perustaa näkemyksensä opin- ja taidonnäytteeseen sisältyvistä taiteellisesta opinnäytteestä (opinnäytekonsertti ja muut teosten esitykset sekä mahdolliset tallenteet ja/tai partituurit) ja tutkielmasta annetuille lausunnoille ja arvosanaehdotuksille sekä tarkastustilaisuudessa osoitetulle osaamiselle. Lopullisen päätöksen koko opin- ja taidonnäytteen arvosanasta tekee tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto arvosanatoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Opin- ja taidonnäytteen arvosana voi olla joko ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Lisäksi poikkeuksellisen korkeatasoinen opin- ja taidonnäyte voidaan ehdottaa hyväksyttäväksi arvosanalla ”kiitoksella hyväksytty”. Tämä arvosana voidaan myöntää vain, mikäli taiteellista opinnäytettä arvioiva arvostelulautakunta päätyy ehdottamaan tätä arvosanaa ja myös tutkielman tarkastaja(t) ehdottaa (ehdottavat) tutkielman arvosanaksi ”kiitoksella hyväksytty”.

Arvosanatoimikunta kokoontuu mahdollisimman pian tarkastustilaisuuden jälkeen. Arvosanatoimikuntaan kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, taiteelliset suoritukset arvioineen arvostelulautakunnan puheenjohtaja ja tutkielman tarkastaja. Jos tutkielman tarkastajia on enemmän kuin yksi, kokoukseen kutsutaan sellainen tarkastaja, joka osallistuu myös tarkastustilaisuuteen. Tarkastustilaisuuden valvoja toimii arvosanatoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana. Hän ei ole kokouksessa äänivaltainen.