Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Soveltajakoulutuksen opin- ja taidonäytteen arviointiohje

SOVELTAJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVIOINTIOHJE

1.1. SOVELTAJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVIOINTIOHJE

1.1.1. Yleistä

Soveltajakoulutuksen mukainen tutkinto on joko tieteellinen tai taiteellinen. Tutkinnon sisällöllinen ydin on nimeltään kehittämiskohde. Opin- ja taidonnäyte muodostuu kehittämiskohteeseen liittyvistä tuotoksista sellaisella tavalla, joka on tarkoituksenmukainen kehittämiskohteen luonteen kannalta. Kehittämiskohde muodostuu uusista ja koetelluista menetelmistä, sovelluksista ja käytännöistä. Kehitystyö ja koettelu kuvataan kirjallisessa työssä.  

Soveltajakoulutuksessa suoritettavaan tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteeseen kuuluvat taiteellisessa tutkinnossa:

 • kehittämisprojekti, jonka tulokset ovat
  • immateriaalisia (näkemyksiä, tietoja ja taitoja, osaamista ja valmiuksia) ja
  • materiaalisia (konsertteja, levytyksiä, nuottimateriaaleja, opetusmateriaalia, verkkomateriaalia, menetelmiä, ohjelmia, soittimia, tietokantoja), sekä
 • kuvaus kehittämisprojektin tulosten koettelemisesta ja saadun tiedon hyödyntämisestä sekä yhteenveto kehittämistyön muusta kokonaisuudesta.

Tieteellisessä tutkinnossa opin- ja taidonnäytteeseen kootaan kuvaus projektin lähtökohdista, kehittämisprosessin taustoista ja viitekehyksestä, kehittämisestä ja tuloksista sekä saadun tiedon hyödyntämisestä.

 

1.1.2. Opin- ja taidonnäytteen arvioinnin vaiheet soveltajakoulutuksessa

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteet esitarkastetaan ja tarkastetaan. Esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että opin- ja taidonnäytteeksi aiottu aineisto täyttää muodolliset vaatimukset ja että sen taso on riittävä. Sibelius-Akatemian johtokunta nimeää esitarkastajat.

Kehittämisprojektin ja sen yhteenvedon esitarkastajat arvioivat opin- ja taidonnäytteen alempana kuvattujen arviointikriteerien perusteella ja laativat Sibelius-Akatemian johtokunnalle osoitetun perustellun kirjallisen lausunnon kolmen kuukauden kuluessa. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine esitarkastajien lausuntoon.

Taiteellisen soveltajakoulutuksen opin- ja taidonnäytteeseen mahdollisesti sisältyvä taiteellinen osio esitarkastetaan erikseen. Taiteellisen osion esitarkastus on ennakkoarviointi, jossa esitarkastaja arvioi jatko-opiskelijan valmiudet osion toteuttamiseen. Taiteellisen osion esitarkastuksesta on annettu erillinen ohjeensa.

Mikäli esitarkastajan lausunnossa ei puolleta tarkastusluvan myöntämistä työssä havaittujen puutteellisuuksien vuoksi, esitarkastusmenettely raukeaa ilman erillistä päätöstä. Tohtoriopiskelija voi kuitenkin viedä asian ratkaistavaksi Sibelius-Akatemian johtokuntaan, joka päättää, jatkuuko vai raukeaako tarkastusprosessi. Esitarkastusmenettelyn rauettua tohtoriopiskelija voi pyytää uutta esitarkastusta, kun opin- ja taidonnäytettä on muokattu hylkäävien lausuntojen perusteella ja opintojen vastuullinen ohjaaja puoltaa esitarkastusmenettelyn käynnistämistä.

Sibelius-Akatemian johtokunta myöntää opin- ja taidonnäytteen tarkastusluvan esitarkastajien ja kieliasun tarkastajan lausuntojen perusteella. Opin- ja taidonnäytteen varsinaisesta tarkastuksesta vastaavat johtokunnan nimeäminä (tieteellisessä soveltajakoulutuksessa) kehittämisprojektin ja sen yhteenvedon tarkastaja tai tarkastajat taikka (taiteellisessa soveltajakoulutuksessa) arviointilautakunta. Johtokunta nimeää  näiden arvioijien lisäksi myös tarkastustilaisuuden valvojan sekä arvosanatoimikuntaan erikseen nimettävät jäsenet. Arvosanatoimikuntaan kuuluvat heidän lisäkseen myös tarkastaja tai tarkastajat taikka arviointilautakunnan puheenjohtaja.

Kun johtokunta on myöntänyt tarkastusluvan, kehittämisprojekti ja sen yhteenveto tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa. Ks. Tarkastustilaisuuden ohje. Tarkastuksen tarkoituksena on arvioida kuinka hyvin esitarkastusprosessin perusteella muokattu opin- ja taidonnäyte täyttää sille asetetut, alla kuvatut kriteerit mukaan lukien kuinka hyvin tohtoriopiskelija puolustaa opin- ja taidonnäytettään suullisesti julkisessa tarkastustilaisuudessa.

Arvosanatoimikunta, joka kokoontuu mahdollisimman pian tarkastustilaisuuden jälkeen, ehdottaa Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä ja sille arvosanaa, tai sen hylkäämistä. Arvosanatoimikunnassa äänivaltaisia jäseniä ovat aina tarkastajat ja johtokunnan nimeämä edustaja. Valvoja on äänivaltainen silloin, kun hän ei ole toiminut ohjaajana.

Tarkastustilaisuuden jälkeen tarkastajat antavat opin- ja taidonnäytteestä kirjallisen, allekirjoitetun lausunnon tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle viimeistään kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan huomioon myös tarkastustilaisuus. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto hyväksyy opin- ja taidonnäytteen ja tekee arvosanaa koskevan päätöksensä lausuntojen perusteella. Se voi kutsua kuultavaksi tarkastustilaisuuden valvojan, opin- ja taidonnäytteen tarkastajat tai vastaväittäjät asiaa käsiteltäessä.

 

1.1.3. Opin- ja taidonnäytteen arviointi soveltajakoulutuksessa

Arvioijat arvioivat opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden suhteessa tutkinnon ja opin- ja taidonnäytteen tavoitteisiin. Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä musiikkialan asiantuntijoita vaativiin taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtäviin. Sibelius-Akatemiasta valmistuneet tohtorit toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Soveltajakoulutuksessa opintojen pääpaino on kehittymisessä erityisasiantuntijaksi erikoistumalla kehittämisprojektin myötä tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikkialan kysymykseen ja tähän liittyvään kehittämistyöhön. Soveltajakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 • korkeatasoinen yhdistelmä tieteellisiä, metodisia, pedagogisia, taiteellisia tai teknisiä valmiuksia,
 • kyky korkeatasoisten uusien menetelmien, valmiuksien, aineistojen ja välineiden kehittämiseen,
 • kyky tiedon kokoamiseen ja kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja tuottamiseen,
 • kyky toimia yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa omalla alallaan ja myös nämä ylittäen sekä
 • kyky viestiä työnsä tuloksista erilaisille yleisöille.

 

 

Arviointikriteerit

Hyväksyttävä opin- ja taidonnäyte perustuu itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, sisältää uutta tietoa ja vastaa selkeästi argumentoiden kehittämisprojektin tavoitteisiin. Sen laatu täyttää riittävästi tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteen vaatimukset.

Kiittäen hyväksyttävä opin- ja taidonnäyte perustuu itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, sisältää uutta tietoa ja vastaa huolellisesti argumentoiden kehittämisprojektin tavoitteisiin. Sen laatu täyttää ansiokkaasti tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteen vaatimukset.

Opin- ja taidonnäyte on yhtenäinen, hallittu, johdonmukainen ja tarkoituksenmukaisesti rajattu kokonaisuus. 

Opin- ja taidonnäyte on yhtenäinen, hallittu, johdonmukainen ja tarkoituksenmukaisesti rajattu kokonaisuus, josta käy selkeästi ilmi eri osien merkitys projektissa.

Opin- ja taidonnäytteen aiheella, tavoitteilla ja sen tuottamalla uudella tiedolla on riittävää merkitystä ja sovellettavuutta omalla alallaan.

Opin- ja taidonnäytteen aiheella, tavoitteilla ja sen tuottamalla uudella tiedolla on huomattavaa merkitystä ja sovellettavuutta omalla alallaan.

Opin- ja taidonnäyte on mielekäs ja kontekstualisoitu jatko aiempaan keskusteluun ja tutkimus- ja  kehittämistoimintaan.

Opin- ja taidonnäyte on mielekäs ja kontekstualisoitu jatko aiempaan keskusteluun ja tutkimus- ja  kehittämistoimintaan ja se käytännöllisesti ja näkemyksellisesti uudistaa alaa.

Tutkimuksen, kehittämisen ja kehittämiskohteen koettelemisen menetelmät on esitelty ja perusteltu. Ne ovat aiheeseen ja tavoitteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia, ja niitä on käytetty johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Tutkimuksen, kehittämisen ja kehittämiskohteen koettelemisen menetelmät on esitelty ja perusteltu. Ne ovat aiheeseen ja tavoitteisiin erityisen sopivia ja tarkoituksenmukaisia, ja niitä on käytetty kiitettävän johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Opin- ja taidonnäyte on rakentavan kriittinen suhteessa vallitseviin käytänteisiin, aiempaan tutkimukseen ja oman työn tutkimukselliseen toteutukseen, tuotoksiin tai tuloksiin ja niiden merkitykseen.

Opin- ja taidonnäyte on ansiokkaalla tavalla rakentavan kriittinen suhteessa vallitseviin käytänteisiin, aiempaan tutkimukseen ja oman työn tutkimukselliseen toteutukseen, tuotoksiin tai tuloksiin ja niiden merkitykseen.

Opin- ja taidonnäyte on viestinnältään selkeää. Aiempi tutkimus ja lähteet sekä opin- ja taidonnäytteen teoria, menetelmät ja aineistot on johdonmukaisesti jäsennetty ja argumentoitu.  

Opin- ja taidonnäyte on viestinnältään erittäin selkeää. Aiempi tutkimus ja lähteet sekä opin- ja taidonnäytteen teoria, menetelmät ja aineistot on kiitettävän johdonmukaisesti jäsennetty ja argumentoitu.  

Opin- ja taidonnäyte noudattaa tutkimuseettisiä normeja ja vastuullisia taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä käytänteitä. Opin- ja taidonnnäytteen toteuttamiseen mahdollisesti liittyvät eettiset haasteet on riittävästi käsitelty ja raportoitu.

Opin- ja taidonnäyte noudattaa tutkimuseettisiä normeja ja vastuullisia taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä käytänteitä. Opin- ja taidonnnäytteen toteuttamiseen mahdollisesti liittyvät eettiset haasteet on kiitettävästi käsitelty ja raportoitu.

Jos opin- ja taidonnäytteeseen sisältyy yhteistyönä toteutettuja osia (kuten yhteisjulkaisuja tai yhteisiä tuotoksia), tekijän oma panos on riittävä ja selvästi osoitettu.

Jos opin- ja taidonnäytteeseen sisältyy yhteistyönä toteutettuja osia (kuten yhteisjulkaisuja tai yhteisiä tuotoksia), tekijän oma panos on riittävä ja selvästi osoitettu.

Opin- ja taidonnäytteen tekijä on puolustanut sitä julkisessa tarkastustilaisuudessa onnistuneesti.

Opin- ja taidonnäytteen tekijä on puolustanut sitä julkisessa tarkastustilaisuudessa erityisen näkemyksellisesti.

 

 

1.1.4. Esitarkastus ja esitarkastuslausunto

Esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että opin- ja taidonnäytteeksi aiottu aineisto täyttää muodolliset vaatimukset ja että sen taso on riittävä.

Kehittämisprojektin ja sen yhteenvedon esitarkastajat laativat Sibelius-Akatemian johtokunnalle osoitetun perustellun kirjallisen lausunnon kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, kun he ovat vastaanottaneet arvioitavan aineiston. Esitarkastajat voivat antaa myös yhteisen lausunnon. Allekirjoitettu lausunto (lausunnot) toimitetaan tohtorikoulun toimistoon. Esitarkastuksen arviointikriteereinä käytetään edellä kuvattuja hyväksyttävän opin- ja taidonnäytteen arviointikriteerejä lukuun ottamatta opin- ja taidonnäytteen puolustamista julkisessa tarkastustilaisuudessa.

Taiteellisen soveltajakoulutuksen opin- ja taidonnäytteeseen sisältyvän taiteellisen osion esitarkastuksen osalta ks. Taiteellisen osion esitarkastusohje.

On toivottavaa, että lausunnossa on yhteenveto, joka sisältää seuraavat:

 • lyhyt kuvaus kehittämistyön ja koettelun luonteesta
 • tärkeimmät tulokset ja suurimmat ansiot
 • opin- ja taidonnäytteen laatu
 • yleinen kuvaus todetuista puutteista ja niiden korjaamisesta.

Esitarkastuslausunto ei saa olla ehdollinen, vaan sen on oltava joko puoltava tai hylkäävä. Esitarkastaja voi sisällyttää puoltavaan lausuntoonsa korjaus- ja lisäysehdotuksia, mutta tällöin arvioitavan aineiston puutteet eivät saa olla niin suuria, että ne korjaamattomina johtaisivat hylkäykseen. Korjausehdotuksia voivat olla esimerkiksi kohtuullisella työllä tuotettavissa oleva lisäaineisto tai lisäperehtyminen tutkimuskirjallisuuteen. Lausunnon tulee olla hylkäävä, jos työssä on niin vakavia puutteita, ettei niitä voida kohtuullisella työmäärällä korjata.

Lausunnon lopussa esitarkastajan on ilmaistava yksiselitteisesti, puoltaako hän tarkastusluvan myöntämistä vai ehdottaako hän työn hylkäämistä. Esitarkastaja voi halutessaan liittää lausuntoonsa tohtoriopiskelijalle toimitettavan erillisen listan pienistä puutteista ja virheistä. Tästä tulee mainita esitarkastuslausunnossa.

 

1.1.5. Tarkastus ja tarkastuslausunto

Soveltajakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen julkisessa tarkastustilaisuudessa tarkastetaan kehittämisprojekti ja sen yhteenveto. Tarkastuksen arviointikriteereinä käytetään edellä kuvattuja hyväksyttävän ja kiittäen hyväksyttävän opin- ja taidonnäytteen kriteerejä. Arviointiperusteet kohdistuvat yhtenäisesti koko opin- ja taidonnäytteeseen ja kaikkiin sen osioihin.

Arvosanatoimikunta, joka kokoontuu mahdollisimman pian tarkastustilaisuuden jälkeen, ehdottaa Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle työn hyväksymistä ja arvosanaa, tai työn hylkäämistä. Arvosanaksi voidaan ehdottaa ”hyväksytty” tai, kun opin- ja taidonnäyte kiistatta täyttää sen kannalta relevantit arviointikriteereissä kuvatut korkeatasoisuuden vaatimukset, arvosanaa ”kiittäen hyväksytty”. Arvosana kiittäen hyväksytty ja arvosana hylätty edellyttävät pääsääntöisesti, että jokainen arvosanatoimikunnan äänivaltainen jäsen ehdottaa kyseistä arvosanaa. Arvosanatoimikunnan ei tarvitse olla yksimielinen. Jos arvosanatoimikunnan on erimielinen, kukin äänivaltainen jäsen perustelee erikseen kirjallisesti oman näkemyksensä. Arvosanaehdotus tehdään tilaisuuden valvojan johdolla.

Tarkastustilaisuuden jälkeen tarkastajat antavat opin- ja taidonnäytteestä kirjallisen, allekirjoitetun lausunnon tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle viimeistään kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan huomioon myös tarkastustilaisuus ja siihen kirjataan arvosanatoimikunnalle annettu ehdotus opin- ja taidonnäytteen hyväksymisestä ja sen arvosanasta, tai sen hylkäämisestä. Oikeusturvasyistä tarkastaja ei saa lausunnossaan esittää uutta kritiikkiä, vaan ainoastaan kritiikkiä, johon tohtoriopiskelijalla on ollut tilaisuus vastata tarkastustilaisuudessa. Tarkastajat voivat antaa kukin oman lausuntonsa tai yhteisen lausunnon.

On toivottavaa, että lausunnossa on yhteenveto, joka sisältää seuraavat osiot:

 • lyhyt kuvaus kehittämistyön ja koettelun luonteesta
 • tärkeimmät tulokset ja suurimmat ansiot
 • opin- ja taidonnäytteen laatu sekä todetut puutteet.

Tarkastuslausunnosta tulee selkeästi käydä ilmi, esitetäänkö siinä opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä vai hylkäämistä. Se ei saa olla ehdollinen. Lausunto osoitetaan Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ja toimitetaan tohtorikoulun toimistoon.

 

1.1.6. Lisätietoja

Tämä ohje on osa Sibelius-Akatemian Tohtoriopasta. Tohtorioppaasta löytyy tohtorikoulutusta ja sen opin- ja taidonnäytettä koskevia lisätietoja.

Tämä ohje tulee voimaan 29.05.2023 ja koskee kaikkia tohtoriopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.1.2021 tai sen jälkeen. Aiemmin opintonsa aloittaneita opiskelijoita päätös koskee erikseen annetun siirtymäsäännön mukaisesti. Siirtymäsääntö on 10.12.2021 päätetyn jatkotutkinto-ohjeen liitteenä.