Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Kirjallisen osion esitarkastusohje

KIRJALLISEN OSION ESITARKASTUSOHJE

1.1. KIRJALLISEN OSION ESITARKASTUSOHJE

1.1.1. Yleistä

Taiteilijakoulutuksessa suoritettavan tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäyte on temaattisesti yhtenäinen, taiteellis-tutkimuksellinen kokonaisuus, joka koostuu taiteellisista osioista ja kirjallisesta osiosta. Opin- ja taidonnäyte, siis kaikki osiot yhdessä, on laajuudeltaan 165 op, ja osioiden laajuus voi vaihdella. Taiteellisten ja kirjallisen osion välistä suhdetta ei ole ennalta määrätty, vaan se muodostuu opiskelijan tavoitteiden mukaisesti.

Opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot voivat olla esimerkiksi konsertteja, sävellyksiä, taiteellisia produktioita, liturgioita, äänitteitä, verkkoaineistoja tai videoita. Osioiden laajuus yhteensä vastaa tohtorintutkinnossa vähintään kahta ja enintään neljää konserttiohjelmaa tai muuta taiteellista kokonaisuutta.

Kun taiteelliset osiot ovat sävellyksiä taiteellisten osioiden kokonaisuuden täytyy laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastata opiskelijan sävellystyyli ja -tekniikka huomioiden yhdestä kahteen konserttikokonaisuutta. Sävellyksistä on esitettävä julkisesti vähintään yhden konsertin laajuutta vastaava kokonaisuus (esim. vähintään yhden taiteellisen osion on oltava julkinen sävellyskonsertti). Poikkeustapauksissa (esim. laajamuotoinen ooppera tai muu tuotannollisesti haastava kokonaisuus) pelkkä partituuri riittää.  Opin ja taidonnäytteen luonteesta riippuen sävellyksistä pitää olla partituurit aina kun ne ovat välttämättömiä musiikin säveltämiselle, sävellysten esittämiselle tai niiden arvioinnille.

Jos osa taiteellisista osioista koostuu sävelletystä musiikista ja osa esitetystä musiikista, osioiden määrässä, laajuudessa ja vaativuudessa sekä arvioinnissa huomioidaan edellä kuvattu suhde.

Opin- ja taidonnäytteeseen kuuluu lisäksi kirjallinen osio. Kirjallinen osio muodostaa yhdessä muiden opin- ja taidonnäytteen osioiden kanssa tutkimuksellisen kokonaisuuden. Kirjalliseen osioon sisältyy yhteenveto, jossa raportoidaan koko opin- ja taidonnäytteen tavoitteet, viitekehys, taiteellisten osioiden ja kirjallisen osion tehtävät ja niiden keskinäinen yhteys, tulokset sekä pohdinta tulosten merkityksestä.

 

1.1.2. Opin- ja taidonnäytteen vaiheet taiteilijakoulutuksessa

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteet esitarkastetaan ja tarkastetaan. Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot ennakkoarvioidaan ja kirjallinen osio esitarkastetaan erikseen.

Taiteellisen osion esitarkastus on ennakkoarviointi, jossa esitarkastaja arvioi jatko-opiskelijan valmiudet osion toteuttamiseen. Hän arvioi, onko osio valmis julkiseen esitykseen ja lautakunnan arviointiin. Taiteellisen osion esitarkastuksesta on annettu erillinen ohjeensa.

Kirjallisen osion esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa ennen arviointilautakunnan tekemää opin- ja taidonnäytteen kokonaisarviointia, julkista tarkastustilaisuutta ja työn painatusta, että kirjallisen osion käsikirjoitus täyttää muodolliset vaatimukset ja että sen taso on riittävä.

Kun kirjallinen osio on valmis jätettäväksi esitarkastukseen, Sibelius-Akatemian johtokunta nimeää esitarkastajat opinnoista vastaavan ohjaajan muiden ohjaajien kanssa laatiman ehdotuksen perusteella.

Esitarkastajat laativat Sibelius-Akatemian johtokunnalle osoitetun perustellun kirjallisen lausunnon kolmen kuukauden kuluessa. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine esitarkastajien lausuntoon.

Mikäli esitarkastajan lausunnossa ei puolleta tarkastusluvan myöntämistä työssä havaittujen puutteellisuuksien vuoksi, esitarkastusmenettely raukeaa ilman erillistä päätöstä. Tohtoriopiskelija voi kuitenkin viedä asian ratkaistavaksi Sibelius-Akatemian johtokuntaan, joka päättää, jatkuuko vai raukeaako tarkastusprosessi. Esitarkastusmenettelyn rauettua tohtoriopiskelija voi pyytää uutta esitarkastusta, kun opin- ja taidonnäytettä on muokattu hylkäävien lausuntojen perusteella ja opintojen vastuullinen ohjaaja puoltaa esitarkastusmenettelyn käynnistämistä.

Arviointilautakunta vastaa opin- ja taidonnäytteen varsinaisesta arvioinnista. Arviointilautakunnan arviointitehtävä jatkuu opin- ja taidonnäytteen ensimmäisestä osiosta opin- ja taidonnäytteen julkiseen tarkastukseen ja tarkastuslausuntoon. Arviointilautakunta kuuntelee ja seuraa kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot kuten konsertit ja tallenteet. Opiskelija saa arviointilautakunnalta kustakin taiteellisesta osiosta suullisen ja kirjallisen palautteen, joka toimii opin- ja taidonnäytteen prosessin ja siinä oppimisen tukena. Kirjallinen palaute toimii myös opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arvioinnin tukena. Kunkin taiteellisen osion toteutuksen jälkeen pidetään palautekeskustelu, jossa arviointilautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa toteutetusta taiteellisesta osiosta. Arviointilautakunta voi halutessaan kommentoida palautteessaan opin- ja taidonnäytteen vaihetta ja sen tulevien taiteellisten ja kirjallisten osioiden suuntaa.

Kun kaikki taiteelliset osiot on toteutettu ja kirjallinen osio esitarkastettu, arviointilautakunta antaa Sibelius-Akatemian johtokunnalle lausunnon opin- ja taidonnäytteestä tarkastuslupaa varten viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Tämä lausunto perustuu lautakunnan tekemään opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arviointiin, jossa otetaan huomioon myös kirjallisen osion esitarkastuslausunnot. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Kun johtokunta on myöntänyt tarkastusluvan, opin- ja taidonnäyte tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa.

Tarkastustilaisuuden jälkeen arviointilautakunta antaa opin- ja taidonnäytteestä kirjallisen, allekirjoitetun lausunnon tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle viimeistään kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan huomioon myös tarkastustilaisuus. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto hyväksyy opin- ja taidonnäytteen ja tekee arvosanaa koskevan päätöksensä lausuntojen perusteella. Se voi kutsua kuultavaksi tarkastustilaisuuden valvojan, opin- ja taidonnäytteen tarkastajat tai vastaväittäjät asiaa käsiteltäessä.

 

1.1.3. Opin- ja taidonnäytteen arviointi taiteilijakoulutuksessa

Arviointilautakunta arvioi opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden suhteessa tutkinnon ja opin- ja taidonnäytteen tavoitteisiin. Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä musiikkialan asiantuntijoita vaativiin taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtäviin. Sibelius-Akatemiasta valmistuneet tohtorit toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Taiteilijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa tohtoriopiskelijalle

  • kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun
  • kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon
  • kyky tuottaa uutta tietoa taiteen ja tutkimuksen menetelmien avulla
  • kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja muussa yhteiskunnassa.

Taiteellisten osioiden arvioinnissa arviointilautakunnalla on tukenaan osiota koskeva tavoitedokumentti, jossa tohtoriopiskelija selittää taiteellisen osion tavoitteet sekä osion suhteen koko opin- ja taidonnäytteeseen.

Kirjallisen osion osalta lautakunnalla on tukenaan sitä koskevat esitarkastuslausunnot.

 

1.1.4. Kirjallisen osion esitarkastus ja esitarkastuslausunto

Kirjallisen osion esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa ennen arviointilautakunnan tekemää kokonaisarviointia, julkista tarkastustilaisuutta ja työn painatusta, että kirjallisen osion käsikirjoitus täyttää muodolliset vaatimukset ja että sen taso on riittävä.

Kirjallisen osion esitarkastuksessa arviointikriteereinä käytetään alla kuvattuja kriteerejä. Yhdessä kymmenennen kriteerin kanssa, joka koskee opin- ja taidonnäytteen puolustamista julkisessa tarkastustilaisuudessa, ne muodostavat arviointilautakunnan arvioinnissaan käyttämät hyväksyttävän opin- ja taidonnäytteen kriteerit.

Hyväksyttävä opin- ja taidonnäyte perustuu itsenäiseen taiteellis-tutkimukselliseen toimintaan, sisältää uutta tietoa ja vastaa selkeästi argumentoiden opin- ja taidonnäytteen tehtävänasetteluun. Opin- ja taidonnäytteen laatu täyttää riittävästi sille asetetut vaatimukset.

Opin- ja taidonnäyte osioineen on yhtenäinen, hallittu, johdonmukainen ja tarkoituksenmukaisesti rajattu sekä hyvin organisoitu kokonaisuus.

Opin- ja taidonnäytteen aiheella, tavoitteilla ja sen tuottamalla uudella tiedolla on riittävää merkitystä taiteen ja tutkimuksen kentässä, tai edellisten lisäksi, silloin kun se on arvioitavissa, yhteiskunnan kannalta tai laajemmin.

Opin- ja taidonnäyte on mielekäs ja kontekstualisoitu jatko aiempaan perinteeseen ja keskusteluun omalla alallaan.

Taiteellis-tutkimukselliset menetelmät on esitelty ja perusteltu. Ne ovat aiheeseen ja tavoitteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia, ja niitä on käytetty johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Opin- ja taidonnäyte on rakentavan kriittinen suhteessa kriittinen suhteessa vallitseviin käytänteisiin, aiempaan tutkimukseen ja oman työn taiteellis-tutkimukselliseen toteutukseen, tuotoksiin tai tuloksiin ja niiden merkitykseen.

Opin- ja taidonnäyte on viestinnältään ja tyyliltään riittävän selkeää ja vakuuttavaa. Aiempi tutkimus ja lähteet sekä opin- ja taidonnäytteen teoria, menetelmät ja aineistot on johdonmukaisesti jäsennetty ja argumentoitu.

Opin- ja taidonnäyte noudattaa tutkimuseettisiä normeja ja vastuullisia taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä käytänteitä. Opin- ja taidonnäytteen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökulmat on käsitelty riittävästi.

Jos opin- ja taidonnäytteeseen sisältyy yhteistyönä toteutettuja (kuten yhdessä luotuja teoksia tai yhteisjulkaisuja), tekijän päävastuullinen osuus on selvästi osoitettu.

Esitarkastuksessa on syytä huomioida, että kirjallinen osio on osa opin- ja taidonnäytettä, johon kuuluu myös taiteellisia osioita. Kirjalliseen osioon sisältyy yhteenveto, jossa raportoidaan koko opin- ja taidonnäytteen tavoitteet, viitekehys, taiteellisten osioiden ja kirjallisen osion tehtävät ja niiden keskinäinen yhteys, tulokset sekä pohdinta tulosten merkityksestä. Kirjallisen osion esitarkastajalle tarjotaan mahdollisuus perehtyä taiteellisiin osioihin tai niitä koskeviin tallenteisiin.

Kirjallisen osion ei tarvitse noudattaa perinteisen tutkimusjulkaisun mallia, mikäli sille on mahdollista luoda muoto, joka palvelee paremmin sen ja tohtoritasoisen taiteilijakoulutuksen päämääriä. Opin- ja taidonnäytteen osana tarkastettavaa kirjallista osioita ei kuitenkaan voi toteuttaa ilman riittävää tekstiosuutta, joka avaa käsiteltyä aihetta taiteen toimijoille ja akateemiselle yhteisölle. Kirjallisen osion tekstiosuuden viitteellinen pituus on noin 40–100 sivua tai 25000 ± 9000 sanaa (lähdeluetteloa, liitteitä, kuvia tai mahdollisia monimediaosioita ei lasketa tähän mukaan).

On toivottavaa, että lausunnossa on yhteenveto, joka sisältää seuraavat alueet:

  • lyhyt kuvaus kirjallisen osion luonteesta
  • tärkeimmät tulokset ja suurimmat ansiot
  • kirjallisen osion laatu
  • yleinen kuvaus todetuista puutteista ja niiden korjaamisesta.

Esitarkastuslausunto ei saa olla ehdollinen, vaan sen on oltava joko puoltava tai hylkäävä. Esitarkastaja voi sisällyttää puoltavaan lausuntoonsa korjaus- ja lisäysehdotuksia, mutta tällöin kirjallisen osion puutteet eivät saa olla niin suuria, että ne korjaamattomina johtaisivat hylkäykseen. Korjausehdotuksia voivat olla esimerkiksi kohtuullisella työllä tuotettavissa oleva lisäaineisto tai lisäperehtyminen tutkimuskirjallisuuteen. Lausunnon tulee olla hylkäävä, jos työssä on niin vakavia puutteita, ettei niitä voida kohtuullisella työmäärällä korjata.

Lausunnon lopussa esitarkastajan on ilmaistava yksiselitteisesti, puoltaako hän tarkastusluvan myöntämistä vai ehdottaako hän työn hylkäämistä. Esitarkastaja voi halutessaan liittää lausuntoonsa tohtoriopiskelijalle toimitettavan erillisen listan pienistä puutteista ja virheistä. Tästä tulee mainita esitarkastuslausunnossa.

Esitarkastajat laativat Sibelius-Akatemian johtokunnalle osoitetun perustellun kirjallisen lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa. Esitarkastajat voivat antaa omat, erilliset lausuntonsa tai yhteisen lausunnon. Lausunnot osoitetaan Sibelius-Akatemian johtokunnalle ja toimitetaan tohtorikoulun toimistoon.

 

1.1.5. Lisätietoja

Tämä ohje on osa Sibelius-Akatemian Tohtoriopasta. Tohtorioppaasta löytyy tohtorikoulutusta ja sen opin- ja taidonnäytettä koskevia lisätietoja.

Tämä ohje tulee voimaan 11.12.2023 ja koskee kaikkia tohtoriopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.1.2021 tai sen jälkeen. Aiemmin opintonsa aloittaneita tohtoriopiskelijoita päätös koskee erikseen annetun siirtymäsäännön mukaisesti. Siirtymäsääntö on 10.12.2021 päätetyn jatkotutkinto-ohjeen liitteenä.