Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Opintojen ohjaus

Opintojen vastuullinen ohjaaja - OVO

Kullekin jatko-opiskelijalle osoitetaan opintojen vastuullinen ohjaaja (OVO). Tohtorikoulun johtaja osoittaa opiskelijalle OVO:n neuvoteltuaan tohtorikoulun henkilökunnan kanssa. OVO on Sibelius-Akatemian professori tai opettaja, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon.

Opiskelija tekee ohjaajiensa kanssa kirjallisen ohjaussopimuksen (ks. linkki Artsista), jossa määritellään muun muassa ohjaajien, esitarkastajien ja opiskelijan tehtävät.

Opintojen vastuullisen ohjaajan (OVO) tehtävät

 1. Saatuaan tiedon tehtävästään ottaa opiskelijaan yhteyttä ensimmäistä tapaamista varten ja neuvoo opiskelijaa tämän opintojen aloittamisessa.
 2. Tapaa opiskelijaa ainakin kerran lukukaudessa.
 3. Seuraa ja valvoo opiskelijan opintojen yleistä kulkua sekä neuvoo opiskelijaa opintojen sisällössä ja järjestämisessä.
 4. Laatii yhdessä opiskelijan kanssa ohjaussopimuksen, joka tallennetaan kyseisen tohtorikoulun toimistoon ja josta OVOlla ja opiskelijalla on kopio. Ohjaussopimusta voidaan täydentää tai muuttaa yhteisestä sopimuksesta myöhemmin. Ohjaussopimus tehdään täyttämällä valmis kaavake (ks. linkki oikealla).
 5. Päättää tutkintoon hyväksyttävistä tukiopinnoista ja antaa näistä ilmoituksen opintopisteineen opintohallinnolle opintorekisteriin vietäväksi.
 6. Huolehtii siitä, että tukiopintojen sisältö vastaa tutkinnosta annettuja määräyksiä ja että niiden luonne ja erityyppisten opintojen suhde on tarkoituksenmukainen.
 7. Neuvottelee opiskelijan kanssa ja harkitsee, tarvitseeko tämä lisäohjausta työskentelyssään, sekä avustaa tarvittaessa opiskelijaa sen hankkimisessa.
 8. Ohjaa tarvittaessa opiskelijaa räätälöityjen opintosuoritusten tekemisessä, esimerkiksi filosofian opinnoissa.
 9. Varmistaa opiskelijalta, että tämä jättää tutkielmansa tarkastettavaksi ennen viimeisen taiteellisen osion päivämäärää (taiteilijakoulutus).
 10. Antaa opintohallinnolle ilmoituksen siitä, mitkä suoritetuista opinnoista luetaan kyseiseen jatkotutkintoon kuuluviksi neuvoteltuaan tästä opiskelijan kanssa, kun opiskelijan tutkinnon opinnäytteet ovat valmistuneet ja opinnäytteen julkinen tarkastustilaisuus on suunnitteilla.
 11. Antaa tohtorikoulun johtajalle ilmoituksen opintojen ja opinnäytteiden loppuun saattamisesta.
 12. Antaa Akatemian johtokunnalle ehdotuksen esitarkastajista ja tarkastajista neuvoteltuaan asiasta muiden ohjaajien ja tohtorikoulun johtajan kanssa.
 13. Tarkastaa opiskelijan valmistamat tarkastustilaisuuden ohjelman ja tiedotukseen menevän materiaalin.

  

Muun ohjauksen anominen

KÄYTÄNNÖT DocMuS / MuTri

 

Ohjausta antavat ensisijaisesti tohtorikoulujen henkilökuntaan kuuluvat opettajat ja Sibelius-Akatemian professorit, jolloin ohjausta ei tarvitse anoa erikseen. Tämän lisäksi tai asemesta opiskelija voi anoa tohtorikoulun johtajalta konsultoivaa ohjausta. Konsultoivat ohjaajat voivat tulla Sibelius-Akatemian ulkopuolelta, ja myös ulkomaisia ohjaajia on kiinnitetty niin taiteellisen työskentelyn kuin tutkimustyönkin tueksi. Muodollisesti tällainen ohjaaja kiinnitetään tuntiopettajaksi.

Henkilökohtaisen ohjauksen määrä on harkinnanvarainen. Koska tunteja on käytettävissä varsin rajallinen määrä, tyypillinen opiskelijan saama tuntimäärä vuodessa on ollut yhteensä 5–10 tuntia. Perustelluista syistä tunteja voidaan tilapäisesti myöntää enemmän.

Tunnit on käytettävä ja laskutettava myöntämislukukauden loppuun mennessä - syyslukukauden osalta joulukuun alkuun mennessä ja kevätlukukauden osalta kesäkuun loppuun mennessä. Tunteja ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle.

Tunteja anotaan vain tarpeen mukaan, eikä niitä voi siirtää seuraavalle vuodelle. Ohjeet ohjauksen hakemiseen:

 1. Opiskelija keskustelee OVO:n kanssa ohjauksen tarpeesta.
 2. Opiskelija kysyy ao. ohjaajan  suostumusta.
 3. Opiskelija anoo opetusta vapaamuotoisella perustellulla hakemuksella tohtorikoulun johtajalta yleensä lukuvuoden alussa koko vuodeksi kerrallaan tai tarpeen mukaan.
 4. Opiskelija lähettää hakemuksesta kopion omalle OVO:lleen.
 5. Hakemuksessa ilmoitetaan
  • ohjaustarpeen perustelu
  • että ohjaustarpeella ja ehdotetulla ohjaajalla on OVO:n hyväksyntä
  • ohjaustuntien määrä ja
  • ohjaajan yhteystiedot yhteydenpidon ja palkkionmaksun hoitamiseksi.

Muu ohjaus

OVOn ohella opiskelijan on mahdollista saada anomuksen perustella ohjaajia, jotka osallistuvat tutkinnon eri osa-alueiden ohjaukseen niin taiteellisessa kuin tutkimustyössäkin.

Kaikesta anottavasta tuntiohjauksesta ja mahdollisesta ohjaajasta keskustellaan OVOn kanssa.

Tutkielman tai väitöskirjan ohjausta varten nimetään yksi tai kaksi ohjaajaa. Mikäli tohtorikoulusta ei löydy sopivaa kirjallisen työn/tutkielman/väitöskirjan ohjaajaa, hankitaan työlle ulkopuolinen ohjaaja (ks. alla).

Opiskelija saa tarvittaessa ohjausta myös taiteellisen työhön joko ulkopuolisena ohjauksena tai peruskoulutuksen taiteellisilta professoreilta.

Soveltajakoulutuksessa opiskelun ohjauksen väline on tohtorikoulun johtajan osoittama, työn alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Ohjausresurssit poikkeavat eri koulutuslinjoissa, ollen lukuvuositasolla 4 t (OVO) + 610 t (muu ohjaus) :

 • taiteilijakoulutus: OVO, taiteellisen työn ohjausta, tutkielman ohjaaja sekä taiteelliset osiot arvioiva lautakunta; lisäksi esitarkastaja hyväksyy tutkintokonsertin ennen suoritusajankohtaa
 • tutkijakoulutus: OVO, pääohjaaja, sivuohjaaja
 • soveltajakoulutus: OVO, työn sisältöohjaaja, ohjausryhmä (puheenjohtaja ja kaksi jäsentä)