Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Jatkotutkintokonsertin tai äänitteen tuottaminen ja arviointi

 

Jatkotutkintokonsertti on osa opiskelijan taiteellista opinnäytettä. Konserttia anotaan Taito-väylän kautta. Se anotaan noin 6 kuukautta (+ mahd. kesätauko 2 kk) ennen konsertin ajankohtaa ja siihen ilmoittaudutaan 6 viikkoa ennen konserttipäivää. Ilmoittautumisen edellytyksenä on konsertin hyväksytty esitarkastus. Esitarkastuksen järjestämisestä vastaa opiskelija ottamalla yhteyden Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämään esitarkastajaan riittävän ajoissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ensikonsertti voi olla ensimmäinen jatkotutkintokonsertti, mikäli se sisältyy hyväksyttyyn jatko-opintosuunnitelmaan. A-tutkintoa ei voi lukea hyväksi tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon.

Opiskelijalla on oikeus yhteen konserttia edeltävään saliharjoitukseen. Mahdollisesta lisäharjoitusajasta voi tarpeen mukaan sopia erikseen. Lisäksi tohtoriopiskelijat voivat varata harjoituksiin luokkatiloja kuusi viikkoa ennen tutkintokonserttia. Huom. laajennettuja varausoikeuksia  on pyydettävä erikseen sähköpostitse tilavarauksista, siba.tilavaraus@uniarts.fi. Normaalit varausoikeudet ovat max 13 tuntia viikossa, 4 viikkoa etukäteen.

Jatkotutkintokonsertit tallennetaan tohtorikoulun tallennearkistoon. Tallentamisesta vastaa Sibelius-Akatemian saleissa AV-tuki ja niiden ulkopuolella tohtorikoulun tukitiimi.

Jatkotutkintokonsertti tulee pitää pääsääntöisesti Sibelius-Akatemian omissa saleissa tai pääkaupunkiseudulla. Akatemian omien salien käytöstä ei opiskelijalta peritä vuokraa.

Jos konsertti on pakottavista syistä pidettävä muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, opiskelija on itse velvollinen sopimaan asiasta tohtorikoulun sekä jatkotutkintolautakuntansa kanssa hyvissä ajoin, noin vuotta aiemmin.

Jatkotutkintokonsertit ovat julkisia. Lisätietoja jatkotutkintokonserttien järjestämismahdollisuuksista antavat konsertille määrätyt tuottajat (ks. konserttien järjestämisen ohjeet Artsista). DocMusin jatkotutkintokonserttien sarjaa johtaa tehtävään nimitetty tuttitiimin asiantuntija.

  

 

 1. Kaikki taiteilija- ja soveltajakoulutuksessa suoritettavat jatkotutkintokonsertit anotaan Sibelius-Akatemian jatkuvan konserttihaun eli Taito-väylän kautta 6 kuukautta ( + mahd. kesätauko 2kk) ennen suunniteltua ajankohtaa. Anomukset käsitellään tohtorikouluissa. Muista että vuosittain järjestettävä SibaFest on erinomainen tohtorikonsertin järjestämisfoorumi sen tehokkaan markkinoinnin vuoksi.
 2. Konsertin ajankohtaa suunnitellessaan opiskelijan on varmistettava lautakunnan jäseniltä konserttipäivän sopimisesta heidän aikatauluihinsa. Sali konserttia varten voidaan varata, kun tieto lautakunnan jäsenten mahdollisuudesta osallistua siihen on selvitetty. Tätä menettelyä ei voida soveltaa ensimmäisen konsertin kohdalla, koska lautakuntaa ei tyypillisesti ole konserttipäivää päätettäessä vielä määrätty. Konsertti on mahdollista arvioida myös tallenteelta, mutta tavoite on saada arvioijat aina paikalle.
 3. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijan on tarkistettava Peppi-järjestelmästä toivomansa salin varaustilanne. Anomukseen tulee ohjelmatietojen (esitettävät teokset) lisäksi liittää lyhyt konsertin esittelyteksti viestintää varten. Sibelius-Akatemian konserttianomukseen on käytännön syistä hyvä laittaa 2–3 ehdotusta toivotusta konserttipäivästä.
 4. Konserttien palautekeskustelut järjestetään konsertin jälkeisenä työpäivänä etänä ja aikataulutetaan konserttikutsujen lähettämisen jälkeen n. kuukautta ennen konserttia.
 5. Konserttianomukseen on liitettävä kustannusarvio (mahdolliset soittimen siirrot, avustajapalkkiot, talon ulkopuolisen salin vuokrat, jne.). 
 6. Kun konserttianomus on käsitelty, lautakuntien jäsenet saavat konsertin tuottajalta vahvistetun tiedon tutkintokonsertin ajankohdasta ja -paikasta.

Konsertin esitarkastus ja ilmoittautuminen

 

 1. Jatkotutkinnon opinnäytteisiin kuuluvilta julkisilta konserteilta edellytetään esitarkastus.

 1. Opiskelija ottaa ennen ilmoittautumista yhteyden Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämään esitarkastajaan ja järjestää konsertin esitarkastuksen. Esitarkastaja toteaa jatko-opiskelijan valmiuden esittää konsertin ohjelma menestyksellisesti; sävellyksen jatko-opiskelijan kohdalla esitarkastaja toteaa esitettävien sävellysten laadun.

Sävellysten esitarkastuksessa esitarkastaja liittää ilmoittautumislomakkeeseen enintään 3000 merkin (välilyönteineen) lausunnon esitarkastamistaan sävellyksistä.

Jos esitarkastaja ei anna hyväksymistään, opiskelija voi vedota taiteellisen lautakuntaan, joka voi harkinnan mukaan myöntää suoritusluvan.

Opiskelija lähettää esitarkastajalle sähköisen jatkotutkintokonserttiin ilmoittautumislomakkeen sekä tavoitedokumentin, missä selvittää konsertin tavoitteet suhteen tutkinnon kokonaisuuteen. Esitarkastaja palauttaa sen täytettynä opiskelijalle konserttiin ilmoittautumista varten.

 1. Konserttiin on ilmoittauduttava viimeistään kuusi viikkoa ennen konserttia sähköisellä jatkotutkintokonserttiin ilmoittautumislomakkeella lähettämällä tohtorikoulunasiantuntija Sirpa Järvelälle ja konserttiin nimitetylle tuottajalle. Ilmoittautumislomakkeessa tulee olla merkintä hyväksytystä esitarkastuksesta; lautakunta ei voi arvioida konserttia ilman hyväksyttyä esitarkastusta. Ilmoittautumisen perusteella tohtorikoulu kutsuu koolle arvostelulautakunnan (päivämäärästä on toki sovittu lautakunnan kanssa jo etukäteen).

            Lataa itsellesi jatkotutkintokonsertin ilmoittautumislomake (linkki).

Samalla voi tarvittaessa pyytää laajennetut luokkavarausoikeudet (6 viikkoa etukäteen) tilavarauksista, siba.tilavaraus@uniarts.fi.

Konsertin käsiohjelmatekstit ja nuotit

 1. Konsertin käsiohjelmateksti jätetään tarkastettavaksi tutkielman ohjaajalle viimeistään kuusi viikkoa ennen konserttia. Lähestyvästä tarkastuksesta on tärkeää sopia jo lukukauden alussa, koska ohjaajan on hyvä varata aikaa tehtävään. Konserttiemme ominaispiirteisiin kuuluvat musisoinnin korkean tason ja punnittujen ohjelmakokonaisuuksien lisäksi kiinnostavat ohjelmatekstit. Tutkielman ohjaaja opastaa pienten kauneusvirheiden korjaamisessa ja ohjaa eteenpäin, mikäli muokkaustarve on suurempi.
 2. Tämän jälkeen opiskelija toimittaa käsiohjelmatekstin konserttituottajalle neljä viikkoa ennen konserttia. Tekstistä tulee ilmetä tutkinnon kokonaisuus ja kyseisen konsertin osuus siinä.
 3. Mikäli konsertin ohjelmassa on muita kuin keskeiseen ohjelmistoon kuuluvia sävellyksiä, toimittaa opiskelija kopiot nuottimateriaalista sähköisesti suoraan lautakunnan jäsenille. Jos kysymyksessä on painettu materiaali niin opiskelija toimittaa sen DocMus-tohtorikoulun toimistoon neljä viikkoa ennen konserttia edelleen lautakunnan jäsenille toimitettavaksi.

Konserttien ja tallenteiden arviointi

Sibelius-Akatemian johtokunta määrää opin- ja taidonnäytteen taiteellisen osuuden tarkastajiksi vähintään kolmejäsenisen arvostelulautakunnan, jonka jäsenistä yhden neuvosto nimeää puheenjohtajaksi. Opiskelijalla on mahdollisuus huomauttaa arvostelulautakunnan kokoonpanosta ennen sen määräämistä.

Arvostelulautakunta kuuntelee kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliseen osuuteen kuuluvat konsertit ja tallenteet. Arviointi on mahdollista tehdä myös tallenteilta, vaikka läsnäolo arvioitavissa konserteissa on aina ensisijainen tavoite.

Lautakunta antaa opiskelijalle palautteen konsertin jälkeen sovittavana ensimmäisenä mahdollisena työpäivänä pidettävässä palautekeskustelussa. Skaalautuvaa tutkintoa edeltäneen tutkintorakenteen konserttien arvioinnissa on lautakunnan  jäsenten ennen palautekeskustelua päätettävä onko konsertti hyväksytty vai hylätty. Tämän jälkeen opiskelija kutsutaan osallistumaan keskusteluun. Skaalautuvassa tutkinnossa konsertit hyväksytään tutkinnon tarkastustilaisuudessa, joten päätöstä ei yksittäisten konserttien kohdalla enää tehdä. Jokainen lautakunnan jäsen antaa jokaisen taiteellisen osion jälkeen viikon kuluessa lyhyen kirjallisen lausunnon puheenjohtajalle. Puheenjohtaja täyttää ilmoittautumislomakkeen/pöytäkirjan alaosan, johon kirjataan tarvittaessa konsertin hyväksyminen tai hylkääminen. Puheenjohtaja toimittaa lomakkeen kahden viikon kuluessa konsertista lomakkeessa mainitulle asiantuntijalle. Hylkäävään päätökseen tulee liittää kirjallinen lausunto, joka toimitetaan kahden viikon kuluessa konsertista asianomaisen tohtorikoulun johtajalle. Lautakunnan harkinnan mukaan suoritus voidaan uusia. Uusimismahdollisuudesta tulee olla maininta hylkäävässä päätöksessä.

Lisensiaatintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa korkeaa taiteellista tasoa. Tohtorintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa erittäin korkeaa taiteellista tasoa.

Arvioinnissa ja palautteessa kiinnitetään erityisesti huomiota esityksen tasoon, opiskelijan taiteelliseen kehittymiseen opintojen aikana sekä konsertti- tai tallenneohjelmien toimivuuteen kokonaisuutena. Skaalautuvassa tutkinnossa kiinnitetään huomiota erityisesti tutkinnon kokonaisuuteen, jonka muodostavat taiteelliset ja tutkimukselliset komponentit. Lautakunta voi palautekeskustelussa ehdottaa muutoksia seuraavien taiteellisten osioiden ohjelmiin. Mikäli opiskelija päättää muuttaa niitä, hänen tulee hyväksyttää muutokset tohtorikoulun johtajan määräämällä tavalla.

Viimeisen opinnäytesuorituksen jälkeen lautakunta laatii opin- ja taidonnäytteen taiteellisesta osuudesta tai skaalautuvassa tutkinnossa tutkinnon kokonaisuudesta perustellun kirjallisen lausunnon Sibelius-Akatemian johtokunnalle. Lausunnossa tulee olla luonnehdinta ja arviointi taiteellisen kokonaisuuden kaikista osioista, kriittinen analyysi suorittajan ansioista, loppukommentit ja arvosanaehdotus (”hylätty”, ”hyväksytty” tai erityisestä syystä ”kiitoksella hyväksytty”). Puheenjohtaja keskustelee loppulausuntoehdotuksesta kaikkien lautakunnan jäsenten kanssa. Hän voi allekirjoittaa loppulausunnon koko lautakunnan puolesta. Lausunnossa on mainittava kaikkien opin- ja taidonnäytteen taiteellista osuutta arvioineiden lautakunnan jäsenten nimet. Kukin lautakunnan jäsen voi halutessaan antaa myös erillisen lausunnon. 

Opiskelijalla on mahdollisuus huomautuksen tekemiseen arvostelulautakunnan loppulausunnosta.

Tallenteiden arvioinnin järjestäminen

Tasoltaan korkealuokkainen äänite voi korvata yhden taiteellisen tutkinnon konserteista. Yleensä äänitteet julkaistaan jollakin kaupallisella levymerkillä tai SibaRecords-levymerkillä. Äänitteen tuottamisesta vastaa tutkinnon tekijä.

Taiteelliseen opin- ja taidonnäytteeseen kuuluvien tallenteiden arviointi järjestetään siten, että opiskelija täyttää "ilmoittautuminen jatkotutkintokonserttiin" -lomakkeen ja toimittaa lomakkeen liitteineen ja tallenteet esitarkastajalle esitarkastusta varten. DocMus-tohtorikoulu lähettää materiaalit edelleen arvioitsijoille.Tallenteiden arvioinnissa ja palautekeskustelussa noudatetaan samaa menettelyä kuin konserttien arvioinnissa.

Kun pidät jatkotutkintokonsertin Sibelius-Akatemian ulkopuolella

Sibelius-Akatemian ulkopuolella pidettäviä jatkotutkintokonsertteja koskee soveltavin osin sama kuin sarjassa järjestettäviä konsertteja: konsertin anominen, konserttiin ilmoittautuminen ja esitarkastus, konsertin käsiohjelmatekstit ja nuotit.