Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Jatkotutkintokonsertin tai äänitteen tuottaminen ja arviointi

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

 

Jatkotutkintokonsertti on osa opiskelijan taiteellista opinnäytettä. Se anotaan noin 6 kuukautta (+ mahd. kesätauko 2 kk) ennen konsertin ajankohtaa ja siihen ilmoittaudutaan 6 viikkoa ennen konserttipäivää. Ilmoittautumisen edellytyksenä on konsertin hyväksytty esitarkastus. Esitarkastuksen järjestämisestä vastaa opiskelija ottamalla yhteyden Akateemisen neuvoston määräämään esitarkastajaan riittävän ajoissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ensikonsertti voi olla ensimmäinen jatkotutkintokonsertti, mikäli se sisältyy hyväksyttyyn jatko-opintosuunnitelmaan. A-tutkintoa ei voi lukea hyväksi tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon.

Opiskelijalla on oikeus yhteen konserttia edeltävään saliharjoitukseen. Mahdollisesta lisäharjoitusajasta voi tarpeen mukaan sopia erikseen. Lisäksi tohtoriopiskelijat voivat varata harjoituksiin luokkatiloja kuusi viikkoa ennen tutkintokonserttia. Huom. laajennettuja varausoikeuksia  on pyydettävä erikseen sähköpostitse tilavarauksista, siba.tilavaraus@uniarts.fi. Normaalit varausoikeudet ovat max 13 tuntia viikossa, 4 viikkoa etukäteen.

Opiskelijan on mahdollista saada Sibelius-Akatemian teknisiltä palveluilta konsertin tallennus, jos konsertti on SibA:n tiloissa. Muualla opiskelija vastaa itse tallentamisesta. Konserttien tallentaminen on suositeltavaa.

Jatkotutkintokonsertti tulee pitää pääsääntöisesti Sibelius-Akatemian omissa saleissa tai pääkaupunkiseudulla. Akatemian omien salien käytöstä ei opiskelijalta peritä vuokraa.

Jos konsertti on pakottavista syistä pidettävä muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, opiskelija on itse velvollinen sopimaan asiasta tohtorikoulun sekä jatkotutkintolautakuntansa kanssa hyvissä ajoin, noin vuotta aiemmin. Sibelius-Akatemian ulkopuolella järjestettävissä konserteissa opiskelijan on varattava tila (luokka tms.) konsertin arviointikokousta varten noin kahdeksi tunniksi konsertin päättymisen jälkeen.

Jatkotutkintokonsertit ovat julkisia. Lisätietoja jatkotutkintokonserttien järjestämismahdollisuuksista antavat konsertille määrätyt tuottajat.

 1. Kaikki taiteilija- ja soveltajakoulutuksessa suoritettavat jatkotutkintokonsertit anotaan Sibelius-Akatemian jatkuvan konserttihaun eli Taito-väylän (linkki oikealla) kautta 6 kuukautta ( + mahd. kesätauko 2kk) ennen suunniteltua ajankohtaa. Anomukset käsitellään tohtorikouluissa. Tammikuinen SibaFest on erinomainen tohtorikonsertin järjestämisfoorumi sen tehokkaan markkinoinnin vuoksi.
 2. Konsertin ajankohtaa suunnitellessaan opiskelijan on varmistettava lautakunnan jäseniltä konserttipäivän sopimisesta heidän aikatauluihinsa. Sali konserttia varten voidaan varata, kun tieto lautakunnan jäsenten enemmistön mahdollisuudesta osallistua siihen on selvitetty. Tätä menettelyä ei voida soveltaa ensimmäisen konsertin kohdalla, koska lautakuntaa ei tyypillisesti ole konserttipäivää päätettäessä vielä määrätty.
 3. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijan on sovittava ja varattava konserttien tuottajan kanssa konserttipäivä ja -paikka (ilmoitetaan anomuksessa). Anomukseen tulee ohjelmatietojen lisäksi liittää lyhyt konsertin esittelyteksti viestintää varten. Sibelius-Akatemian konserttianomukseen on käytännön syistä hyvä laittaa 2–3 ehdotusta toivotusta konserttipäivästä.
 4. Konserttisalin lisäksi opiskelijan on varattava myös tila (luokka tms.) konsertin arviointikokousta varten 2 tunniksi konsertin päättymisen jälkeen. Erityisesti talon ulkopuolisissa konserteissa on kiinnitettävä huomiota lautakuntatiloihin.
 5. Konserttianomukseen on liitettävä kustannusarvio (mahdolliset soittimen siirrot, avustajapalkkiot, talon ulkopuolisen salin vuokrat, jne.). 
 6. Kun konserttianomukset on käsitelty, lautakuntien jäsenet saavat tiedon tutkintokonserttien ajankohdasta ja -paikasta.

  

Konsertin esitarkastus ja ilmoittautuminen

 1. Opiskelijan kuuluu olla olla alustavasti yhteydessä lautakunnan puheenjohtajaan ja sen jäseniin hyvissä ajoin ennen kuuden viikon määräaikaa, jotta lautakunta saadaan kokoon.
 2. Jatkotutkinnon opinnäytteisiin kuuluvilta julkisilta konserteilta edellytetään esitarkastus. Opiskelija ottaa ennen ilmoittautumista yhteyden Akateemisen neuvoston määräämään esitarkastajaan ja järjestää konsertin esitarkastuksen. Esitarkastaja toteaa jatko-opiskelijan valmiuden esittää konsertin ohjelma menestyksellisesti; sävellyksen jatko-opiskelijan kohdalla esitarkastaja toteaa esitettävien sävellysten laadun. Esitarkastaja voi hyväksyä konsertin ohjelmaan vähäisiä muutoksia. Tällöin opiskelija vastaa muutoksen ilmoittamisesta lautakunnalle ja tohtorikoulun toimistoon välittömästi esitarkastuksen jälkeen.

Sävellysten esitarkastuksessa esitarkastaja liittää ilmoittautumislomakkeeseen enintään 3000 merkin (välilyönteineen) lausunnon esitarkastamistaan sävellyksistä.

Jos esitarkastaja ei anna hyväksymistään, opiskelija voi vedota taiteellisen lautakuntaan, joka voi harkinnan mukaan myöntää suoritusluvan.

 1. Konserttiin on ilmoittauduttava viimeistään kuusi viikkoa ennen konserttia täyttämällä ilmoittautumislomake ja palauttamalla sen DocMusin toimistoon (ks. linkki oikealla). Ilmoittautumislomakkeessa tulee olla merkintä hyväksytystä esitarkastuksesta; lautakunta ei voi arvioida konserttia ilman hyväksyttyä esitarkastusta. Ilmoittautumisen perusteella DocMus-tohtorikoulu kutsuu koolle arvostelulautakunnan (päivämäärästä on toki sovittu lautakunnan kanssa jo etukäteen).

Samalla voi tarvittaessa pyytää laajennetut luokkavarausoikeudet (6 viikkoa etukäteen) tilavarauksista, siba.tilavaraus@uniarts.fi.

 1. Opiskelija toimittaa ilmoittautumislomakkeen siinä mainituille tahoille: lautakunnan puheenjohtajalle, erkoissuunnittelijalle ja tuottajalle.

Konsertin käsiohjelmatekstit ja nuotit

 1. Konsertin käsiohjelmateksti jätetään tarkastettavaksi tutkielman ohjaajalle viimeistään kuusi viikkoa ennen konserttia. Konserttiemme ominaispiirteisiin kuuluvat musisoinnin korkean tason ja punnittujen ohjelmakokonaisuuksien lisäksi kiinnostavat ohjelmatekstit. Tutkielman ohjaaja opastaa pienten kauneusvirheiden korjaamisessa ja ohjaa eteenpäin, mikäli muokkaustarve on suurempi.
 2. Tämän jälkeen opiskelija toimittaa käsiohjelmatekstin konserttituottajalle neljä viikkoa ennen konserttia. Tekstistä tulee ilmetä tutkinnon kokonaisuus ja kyseisen konsertin osuus siinä.
 3. Mikäli konsertin ohjelmassa on muita kuin keskeiseen ohjelmistoon kuuluvia sävellyksiä, opiskelija toimittaa kopiot nuottimateriaalista lautakuntaa varten DocMus-tohtorikoulun toimistoon tai sähköisesti suoraan lautakunnan jäsenille neljä viikkoa ennen konserttia.

Konserttien ja tallenteiden arviointi

Akateeminen neuvosto määrää opin- ja taidonnäytteen taiteellisen osuuden tarkastajiksi vähintään viisijäsenisen arvostelulautakunnan, jonka jäsenistä yhden neuvosto nimeää puheenjohtajaksi. Opiskelijalla on mahdollisuus huomauttaa arvostelulautakunnan kokoonpanosta ennen sen määräämistä.

Arvostelulautakunta kuuntelee kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliseen osuuteen kuuluvat konsertit ja tallenteet. Konserttia kuunteleva lautakunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on paikalla. Mikäli määrätty puheenjohtaja ei ole paikalla, lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Taiteellista opin- ja taidonnäytettä arvioivan arvostelulautakunnan puheenjohtaja tai hänen sijaisensa voi tutkinnon suorittajan suostumuksella määrätä lautakuntaan tilapäisesti lisäjäseniä, jos opinnäytteen suoritus on vaarassa peruuntua lautakunnan äkillisen vajaamiehityksen vuoksi.

Lautakunta antaa opiskelijalle palautteen heti konsertin jälkeen. Ennen palautekeskustelua lautakunnan jäsenten tulee kuitenkin keskenään alustavasti keskustella siitä, onko konsertti hyväksytty vai hylätty. Tämän jälkeen opiskelija kutsutaan osallistumaan keskusteluun. Jokainen lautakunnan jäsen antaa jokaisen taiteellisen osion jälkeen viikon kuluessa lyhyen kirjallisen lausunnon puheenjohtajalle. Puheenjohtaja täyttää ilmoittautumislomakkeen/pöytäkirjan alaosan, johon kirjataan konsertin hyväksyminen tai hylkääminen. Lomake toimitetaan kahden viikon kuluessa konsertista tohtorikoulun toimistoon. Hylkäävään päätökseen tulee liittää kirjallinen lausunto, joka toimitetaan kahden viikon kuluessa konsertista asianomaisen tohtorikoulun johtajalle. Lautakunnan harkinnan mukaan suoritus voidaan uusia. Uusimismahdollisuudesta tulee olla maininta hylkäävässä päätöksessä.

Lisensiaatintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa korkeaa taiteellista tasoa. Tohtorintutkintoon kuuluvan taiteellisen osuuden tulee edustaa erittäin korkeaa taiteellista tasoa.

Arvioinnissa ja palautteessa kiinnitetään erityisesti huomiota esityksen tasoon, opiskelijan taiteelliseen kehittymiseen opintojen aikana sekä konsertti- tai tallenneohjelmien toimivuuteen kokonaisuutena. Lautakunta voi palautekeskustelussa ehdottaa muutoksia seuraavien taiteellisten osioiden ohjelmiin. Mikäli opiskelija päättää muuttaa niitä, hänen tulee hyväksyttää muutokset tohtorikoulun johtajan määräämällä tavalla.

Viimeisen opinnäytesuorituksen jälkeen lautakunta laatii opin- ja taidonnäytteen taiteellisesta osuudesta perustellun kirjallisen lausunnon Sibelius-Akatemian johtokunnalle. Lausunnossa tulee olla luonnehdinta ja arviointi taiteellisen kokonaisuuden kaikista osioista, kriittinen analyysi suorittajan ansioista, loppukommentit ja arvosanaehdotus (”hylätty”, ”hyväksytty” tai erityisestä syystä ”kiitoksella hyväksytty”). Puheenjohtaja keskustelee loppulausuntoehdotuksesta kaikkien lautakunnan jäsenten kanssa. Hän voi allekirjoittaa loppulausunnon koko lautakunnan puolesta. Lausunnossa on mainittava kaikkien opin- ja taidonnäytteen taiteellista osuutta arvioineiden lautakunnan jäsenten nimet. Kukin lautakunnan jäsen voi halutessaan antaa myös erillisen lausunnon. 

Opiskelijalla on mahdollisuus huomautuksen tekemiseen arvostelulautakunnan loppulausunnosta.

Tallenteiden arvioinnin järjestäminen

Tohtorintutkinnon konserttisarjan konserteista enintään kaksi voidaan korvata tallenteella. Tallenteet voivat olla aiemmin julkaistuja tai uusia, tutkinnon aikana tehtäviä tallenteita.

Taiteelliseen opin- ja taidonnäytteeseen kuuluvien tallenteiden arviointi järjestetään siten, että opiskelija täyttää "jatkotutkintokonsertti" -lomakkeen ja jättää lomakkeen ja tallenteet tohtorikoulun toimistoon. Tohtorikoulu kutsuu koolle arviointilautakunnan. Tallenteiden arvioinnissa noudatetaan samaa menettelyä kuin konserttien arvioinnissa.

Kun pidät jatkotutkintokonsertin Sibelius-Akatemian ulkopuolella

Sibelius-Akatemian ulkopuolella pidettäviä jatkotutkintokonsertteja koskee soveltavin osin sama kuin sarjassa järjestettäviä konsertteja: konsertin anominen, konserttiin ilmoittautuminen ja esitarkastus, konsertin käsiohjelmatekstit ja nuotit.