Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: III Taiteilijakoulutus: lautakunnan jäsenen ohje

III TAITEILIJAKOULUTUS OHJE OPIN- JA TAIDONNÄYTTEESEEN SISÄLTYVÄN TAITEELLISEN OPINNÄYTTEEN ARVOSTELULAUTAKUNNAN JÄSENELLE

 

 

 1. YLEISTÄ

Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäyte koostuu taiteellisesta opinnäytteestä sekä tutkielmasta.

Taiteellinen opinnäyte on taiteellinen kokonaisuus, joka koostuu viidestä suorituksesta. Taiteellisen opinnäytteen pitää muodostaa kokonaisuus, joka yhteensä vastaa viittä opinnäytekonserttia laajuudeltaan ja vaativuudeltaan. Suoritukset määritellään opiskelijan jatkotutkintosuunnitelmassa.

Opinnäytekonsertti on taiteilijakoulutuksen opinnäytteeseen kuuluva konsertti. Suorituksia ovat esimerkiksi opinnäytekonsertti tai siitä tehty tallenne, julkinen äänite, esitys, tapahtuma, liturgia, sävellys tai partituuri.

Arviointikokous on suorituksen vastaanottamisen jälkeen pidettävä kokous, jossa arvostelulautakunta päättää alustavasti suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Palautekeskustelu on arviointikokouksen jälkeen pidettävä tilaisuus, jossa arvostelulautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa juuri vastaanottamastaan suorituksesta.

Arvostelulautakunta on viidestä jäsenestä koostuva lautakunta, joka arvioi opinnäytekonsertit ja muut suoritukset. Jokaisella tohtoriopiskelijalla on yksilöllinen arvostelulautakunta.

Arvosanatoimikunta kokoontuu välittömästi tarkastustilaisuuden jälkeen. Siihen kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, joka toimii arvosanatoimikunnan puheenjohtajana ilman äänivaltaa, taiteellisen opinnäytteen arvostelulautakunnan puheenjohtaja sekä yksi tutkielman tarkastaja. Nämä henkilöt antavat  tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ehdotuksensa koko taiteilijakoulutuksen opinnäytteelle annettavasta arvosanasta.

 

Taiteilijakoulutuksessa opiskelevalle jatko-opiskelijalle nimitetään taiteellista opinnäytettä (kuten konsertteja ja äänitteitä) arvioiva arvostelulautakunta ja sille puheenjohtaja.

Lautakunnan nimittää johtokunta tohtorikoulun ehdotuksesta. Lautakunta kuuntelee ja arvioi suoritukset ja hyväksyy tai hylkää ne välittömästi konsertin jälkeen. Mikäli suoritus on julkinen äänite, arviointi tapahtuu sille osoitetun proseduurin mukaisesti.

Hylätessään suorituksen lautakunta voi myös pyytää opiskelijaa uusimaan sen. Hyväksymisen tai hylkäämisen lisäksi lautakunta antaa palautetta opiskelijalle ja näin myös ohjaa opiskelijaa seuraavia suorituksia varten. Lautakunta voi tarvittaessa ehdottaa opiskelijalle täydentäviä opintoja tai ohjelmiston muutosta.

 

 1. ARVOSTELULAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄT

 

Taiteellisia opinnäytteitä arvioivan arvostelulautakunnan jäsen

 • kuuntelee kaikki suoritukset,
 • perehtyy etukäteen tarvittavassa määrin tulevan opinnäytteen sisältöön ja ohjelmaan,
 • osallistuu taiteellisen opinnäytteeseen sisältyvien suoritusten arviointiin ja antaa suullisesti palautetta opiskelijalle niiden sisällöstä ja laadusta suorituksen jälkeen yhteisesti käydyssä keskustelussa,
 • antaa palautteen asiallisesti, rakentavassa hengessä, mutta kriittisesti,
 • noudattaa puheenjohtajan ohjeita ja suosituksia,
 • tekee muistiinpanot ja säilyttää ne loppulausunnon laatimista varten,
 • toimittaa kirjallisen lausunnon lautakunnan puheenjohtajalle viikon sisällä suorituksesta,
 • osallistuu puheenjohtajan johdolla loppulausunnon laatimiseen,
 • osallistuu tutkinnon julkiseen tarkastustilaisuuteen ja siellä käytävään keskusteluun,
 • ilmoittaa läsnäoloesteestä lautakunnan puheenjohtajalle heti sen ilmettyä.

 

 1. TAITEELLISEN OPINNÄYTTEESEEN SISÄLTYVÄN SUORITUKSEN ARVIOINTI

 

Suoritusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • taiteellisen ilmaisun omakohtaisuus ja ekspressiivisyys
 • tyyli(e)n ja esittämiskäytäntöjen hallinta
 • musisoinnin tekninen hallinta ja taito
 • taiteellisen opinnäytteen ja yksittäisten suorituksen toteutuksen tasokkuus ja omaleimaisuus
 • taiteellisen opinnäytteen kokonaisuuden ja yksittäisten suoritusten suunnittelu (esim. suorituksille asetettujen tavoitteiden ja kysymyksenasettelun tarkoituksenmukaisuus ja toteutuminen tutkintokokonaisuudessa)
 • taiteellisen opinnäytteen kokonaisuuden ja yksittäisten suoritusten organisointi (kuten avustavien taiteilijoiden valinta)
 • tutkinnon suorittajan kehittyminen taiteilijana tutkintoprosessin kuluessa
 • eri taiteenlajien hallinta ja vuorovaikutus suorituksessa, joka musiikin lisäksi sisältää muita taiteenlajeja (mikäli eri taiteet ovat edustettuna merkittävällä tavalla suorituksessa, lautakunnassa tulee olla myös näitä taiteenlajeja edustava erityisasiantuntemus)
 • ohjelmatekstien ja muun mahdollisen oheismateriaalin laatu
 • taiteellisen opinnäytteen tarjoamat uudet näkökulmat taiteen kentälle.

 

 1. ARVIOINTIKOKOUS JA PALAUTEKESKUSTELU

 

Arvostelulautakunnan jäsen osallistuu suorituksen jälkeen välittömästi seuraaviin tilaisuuksiin:

 1. arviointikokoukseen, jossa päätetään alustavasti suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä
 2. palautekeskusteluun, johon tutkinnon suorittaja osallistuu. (Puheenjohtaja välittää palautekeskustelun jälkeen tutkinnon suorittajalle tiedon suorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.)

 

 1. SUORITUKSEN ARVIOINTI

Yksittäinen suoritus arvioidaan arvosanoilla ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Jos lautakunta ei saavuta yksimielisyyttä hyväksymisestä tai hylkäämisestä, asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

 1. TAITEELLISEN OPINNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN

 

Kun opinnäytteen viimeinen suoritus on hyväksytty, lautakunta sopii taiteellisen opinnäytteen alustavasta arvosanasta, joka voi olla joko ”hyväksytty” tai ”kiitoksella hyväksytty”. Taiteelliselle opinnäytteelle voidaan ehdottaa arvosanaa "kiitoksella hyväksytty", kun se kokonaisuutena kiistatta täyttää erityisen korkeatasoisuuden vaatimukset suoritusten tason, opiskelijan taiteellisen kehittymisen, tutkinnon tavoitteiden sekä esitetyn ohjelmiston toimivuuden suhteen; arvosana ”kiitoksella hyväksytty” voidaan antaa vain, mikäli lautakunnan näkemys tästä on yksimielinen.

 

 1. TAITEILIJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVOSANAN MÄÄRÄÄMINEN TARKASTUSTILAISUUDEN JÄLKEEN

Erillinen arvosanatoimikunta antaa johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ehdotuksensa opin- ja taidonnäytteelle annettavasta arvosanasta. Arvosanatoimikunta perustaa näkemyksensä opin- ja taidonnäytteeseen sisältyvistä taiteellisesta opinnäytteestä ja tutkielmasta annetuille lausunnoille ja arvosanaehdotuksille sekä tarkastustilaisuudessa osoitetulle osaamiselle. Lopullisen päätöksen koko opin- ja taidonnäytteen arvosanasta tekee  tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto arvosanatoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Opin- ja taidonnäytteen arvosana voi olla joko ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Lisäksi poikkeuksellisen korkeatasoinen opin- ja taidonnäyte voidaan ehdottaa hyväksyttäväksi arvosanalla ”kiitoksella hyväksytty”. Tämä arvosana voidaan myöntää vain, mikäli taiteellista opinnäytettä arvioiva arvostelulautakunta päätyy ehdottamaan tätä arvosanaa ja myös tutkielman tarkastaja(t) ehdottaa (ehdottavat) tutkielman arvosanaksi ”kiitoksella hyväksytty”.

Arvosanatoimikunta kokoontuu mahdollisimman pian tarkastustilaisuuden jälkeen. Arvosanatoimikuntaan kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, taiteelliset suoritukset arvioineen arvostelulautakunnan puheenjohtaja ja tutkielman tarkastaja. Jos tutkielman tarkastajia on enemmän kuin yksi, kokoukseen kutsutaan sellainen tarkastaja, joka osallistuu myös tarkastustilaisuuteen. Tarkastustilaisuuden valvoja toimii arvosanatoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana. Hän ei ole kokouksessa äänivaltainen.