Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: XI Ohje opin- ja taidonnäytteen taiteellisten osioiden esitarkastajalle

OHJE OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN TAITEELLISTEN OSIOIDEN ESITARKASTAJALLE


OHJE OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN TAITEELLISTEN OSIOIDEN ESITARKASTAJALLE
1.SANASTO
Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäyte koostuu taiteellisista ja kirjallisista osioista sekä yhteenvedosta.

Opinnäytekonsertti on taiteilijakoulutuksen opinnäytteeseen kuuluva konsertti.

Taiteellisia osioita ovat esimerkiksi opinnäytekonsertti tai siitä tehty tallenne, julkinen äänite, esitys, tapahtuma, liturgia, sävellys tai partituuri. Arviointikokous on osion vastaanottamisen jälkeen pidettävä kokous, jossa arvostelulautakunta päättää alustavasti osion hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Palautekeskustelu on arviointikokouksen jälkeen pidettävä tilaisuus, jossa arvostelulautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa kuullusta taiteellisesta osiosta.

Arvostelulautakunta on viidestä jäsenestä koostuva lautakunta, joka arvioi kaikki taiteelliset osiot. Jokaisella tohtoriopiskelijalla on yksilöllinen arvostelulautakunta.

Arvosanatoimikunta kokoontuu välittömästi tarkastustilaisuuden jälkeen. Siihen kuuluvat tarkastustilaisuuden valvoja, joka toimii arvosanatoimikunnan puheenjohtajana ilman äänivaltaa, opin- ja taidonnäytteen taiteellisten osioiden arvostelulautakunnan puheenjohtaja sekä yksi tutkielman tarkastaja. Nämä henkilöt antavat Johtokunnalle ehdotuksensa koko taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäytteelle annettavasta arvosanasta.

Esitarkastusteksti on kansanmusiikin tohtorikoulutuksessa tohtoriopiskelijan tohtoriseminaarille ja esitarkastajalle esitarkastustilaisuuteen valmistelema teksti, jossa kuvataan taiteellisen osion luonne, tarkoitus ja merkitys tohtoriprojektin taiteellis-tutkimuksellisessa kokonaisuudessa. Esitarkastustekstissä tohtoriopiskelija perustelee taiteellisen osan roolin osana laajempaa tutkimuksen kokonaisuutta, kuvailee ja määrittelee sen kontekstin sekä argumentoi taiteellisen osan tutkimustehtävän tai tehtävät.

 

2.YLEISTÄ
Kaikki taiteellisen tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteeseen kuuluvat taiteelliset osiot esitarkastetaan. Esitarkastus on taiteellisen tohtoritutkinnon opin- ja taidonnäytteen taiteellisten osioiden ennakkoarviointi, jossa johtokunnan nimeämä esitarkastaja toteaa jatko-opiskelijan valmiudet suhteessa suoritukseen. Hän arvioi, onko osio valmis julkiseen esitykseen ja lautakunnan arviointiin. Esitarkastuksessa tohtoriopiskelija esittää esitarkastajalle tohtoriprojektin taiteellisen osion tai keskeisiä osia siitä. Kansanmusiikin tohtorikoulutuksen esitarkastuksessa tohtoriopiskelija esittelee musiikin ja tekstin avulla tohtoriprojektin taiteellisen osion ja sen aseman tutkimuksen kokonaisuudessa.

Pääsääntöisesti lautakunta ei voi arvioida taiteellista osiota ilman esitarkastajan hyväksymistä. Hyväksyttyään esitarkastuksen esitarkastaja allekirjoittaa lomakkeen, ja opiskelija toimittaa sen eteenpäin.

Jos esitarkastaja ei anna hyväksymistään, hänen tulee kirjata lomakkeeseen lyhyt kuvaus hylkäämisperusteista ja/tai parannettavista seikoista sekä mahdollinen uuden esitarkastuksen ajankohta, jonka esitarkastaja ja opiskelija sopivat keskenään. Viimeistään viikon kuluttua esitarkastuksesta opiskelija voi kielteisen esitarkastuspäätöksen saatuaan vedota lautakuntaan, joka voi niin harkitessaan myöntää suoritusluvan.

Kansanmusiikin tohtorikoulutuksessa esitarkastus tapahtuu seminaari-istunnossa. Istunnossa ovat läsnä esitarkastaja, tohtorikandidaatti ja seminaariyhteisö. Tohtoriopiskelija valmistelee istuntoon tekstin, joka annetaan seminaarin ja esitarkastajan luettavaksi viimeistään viikkoa ennen istuntoa. Taiteellista osaa arvioidaan suhteessa opiskelijan esitarkastustekstissään määrittelemiin tavoitteisiin. Tohtoriopiskelijan
soivan esityksen ja suullisen esitelmän jälkeen sekä seminaariyhteisö että esitarkastaja antavat palautetta ja keskustelevat taiteellisen osion herättämistä ajatuksista. Tilaisuuden päätteeksi esitarkastaja ilmoittaa, onko taiteellisen osan esitarkastus hyväksytty.


2.ESITARKASTUKSEN KÄYTÄNNÖT, SISÄLTÖ JA ARVIOINTI

2.1 KONSERTIT JA MUUT JULKISESTI ESITETTÄVÄT OSIOT

Opiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen pidettäväksi hyvissä ajoin, siten että se toteutuu viimeistään 6 viikkoa ennen suoritusta. Henkilöstön loma-ajat on otettava sopimisessa huomioon. Kansanmusiikin tohtorikoulutuksessa opiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen järjestämisestä seminaari-istunnossa hyvissä ajoin, viimeistään kuukautta ennen taiteellisen osion julkista esittämistä.
Esitarkastuksessa on tarkoitus esittää koko suoritukseen sisältyvä ohjelma tai oleellinen osa siitä. Mikäli esitarkastuksessa ei ole mahdollista esittää koko ohjelmaa, esitarkastaja ja opiskelija voivat keskenään sopia, miten valmius osoitetaan.

Opiskelijan tulee keskustella mahdollisista konserttiohjelman (tai vastaavan) muutoksista ovon ja lautakunnan puheenjohtajan kanssa hyvissä ajoin. Opintojen vastuullinen ohjaaja hyväksyy tai hylkää muutokset. Mikäli opiskelijan ja lautakunnan puheenjohtajan käsitykset eriävät ovon päätöksestä, he voivat kääntyä tohtorikoulun johtajan puoleen, joka tarvittaessa tekee lopullisen päätöksen ohjelmamuutosten suhteen. Opiskelijan tulee myös tiedottaa esitarkastajaa kaikista muutoksista hyvissä ajoin ennen esitarkastusta.


2.2 TALLENTEET (KUTEN ÄÄNITTEET, LEVYTYKSET, VIDEOT)

Opinnäytteeseen kuuluvat tallenteet tulee esitarkastaa.

2.2.1 Mikäli tallenne on tehty ennen tohtorintutkintoa, se esitarkastetaan ennen kuin opiskelija lähettää sen lautakunnalle arvioitavaksi. Opiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii tallenteen toimittamisesta hänelle. Kuunneltuaan tallenteen esitarkastaja allekirjoittaa lomakkeen, josta käy ilmi puolto tai hylkäys. Opiskelija toimittaa lomakkeen alkuperäisen kappaleen lautakunnan puheenjohtajalle ja kopion tohtorikoulun toimiston asiantuntijalle. Mikäli esitarkastaja puoltaa tallennetta, opiskelija toimittaa tallenteen lautakunnalle. Mikäli esitarkastaja ei puolla tallennetta, opiskelija voi vedota lautakuntaan, jolloin lautakunta voi halutessaan tehdä päätöksen tallenteen hyväksymisestä arvioitavaksi.

2.2.2 Mikäli tallenne on tarkoitus tehdä tohtoriopintojen aikana, esitarkastus järjestetään viimeistään 6 viikkoa ennen tallenteen äänittämistä (jolloin opiskelija esittää äänitettävän ohjelman esitarkastajalle). Opiskelija ottaa ajoissa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen ajankohdan huolehdittuaan, että äänitys on mahdollista toteuttaa. Mikäli esitarkastaja ei puolla esitarkastuksen läpimenoa, hän keskustelee opiskelijan kanssa siitä, millä tavoin suoritusta tulisi parantaa sekä miten ja milloin toteutetaan uusi esitarkastus; esitarkastaja myös kirjaa nämä huomiot lomakkeeseen lyhyesti. Hyväksytyn esitarkastuksen jälkeen opiskelija voi edetä tallennetuotannon kanssa ja lähettää valmiin tallenteen/ masternauhan kopion/sähköisen version sekä tallenteeseen liittyvät materiaalit lautakunnalle. Mikäli esitarkastaja ei puolla tallennetta, opiskelija voi vedota lautakuntaan, jolloin lautakunta voi halutessaan tehdä päätöksen tallennetuotannon käynnistämiseksi.

Kansanmusiikin tohtorikoulutuksessa opiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii tallenteen esitarkastamisesta seminaarissa hyvissä ajoin, viimeistään kuukautta ennen taiteellisen osion julkista esittämistä tai julkaisemista osana tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytettä.

2.3 SÄVELLYKSET

Sävellysten esitarkastuksessa esitarkastaja tarkastaa, että esitarkastettavaksi jätettyjen teosten kokonaisuus tai osakokonaisuus vastaa riittäviltä osin jatkotutkintosuunnitelmassa mainittuja taiteellisia ja ilmaisullisia tavoitteita.

Sävellyskokonaisuuden esitarkastus voidaan suorittaa eri vaiheissa kuitenkin siten, että julkisen sävellyskonsertin teokset on esitarkastettava ennen konserttia.

Opiskelija ottaa yhteyttä esitarkastajaan ja sopii esitarkastuksen pidettäväksi hyvissä ajoin, ennen julkista sävellyskonserttia. Henkilöstön loma-ajat on otettava sopimisessa huomioon.

Muut kuin julkisessa sävellyskonsertissa esitettävät teokset voidaan tarkastaa joko ennen tai jälkeen sävellyskonsertin. Ne voidaan tarkastaa joko pelkän partituurin tai partituurin ja mahdollisen tallenteen tai konserttiesityksen avulla. Muiden kuin julkisessa sävellyskonsertissa esitettävien teoksen esitarkastuksen aikataulusta opiskelija sopii esitarkastajan kanssa.

Mikäli suoritukseen on tullut muutoksia, ne on jo etukäteen hyväksytetty opintojen vastuullisella ohjaajalla, lautakunnan puheenjohtajalla ja samalla esitarkastajaa on tiedotettu niistä. Esitarkastaja ei ole vastuullinen kommentoimaan muutoksia. Hän voi halutessaan ottaa niihin kantaa, mutta päätöksen muutoksista tekee lautakunnan puheenjohtaja.