Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen arviointiohje

TAITEILIJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVIOINTIOHJE

1.1. TAITEILIJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ARVIOINTIOHJE

1.1.1. Yleistä

Taiteilijakoulutuksessa suoritettavan tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäyte on temaattisesti yhtenäinen, taiteellistutkimuksellinen kokonaisuus, joka koostuu taiteellisista osioista ja kirjallisesta osiosta.

Opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot voivat olla esimerkiksi konsertteja, sävellyksiä, taiteellisia produktioita, liturgioita, äänitteitä, verkkoaineistoja tai videoita. Osioiden laajuus yhteensä vastaa tohtorintutkinnossa vähintään kahta ja enintään neljää konserttiohjelmaa tai muuta taiteellista kokonaisuutta.

Kun taiteelliset osiot ovat sävellyksiä taiteellisten osioiden kokonaisuuden täytyy laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastata opiskelijan sävellystyyli ja -tekniikka huomioiden yhdestä kahteen konserttikokonaisuutta tai muuta vastaavanlaajuista teoksista tai esityksistä koostuvaa kokonaisuutta. Sävellyksistä on esitettävä julkisesti vähintään yhden konsertin laajuutta vastaava kokonaisuus (esim. vähintään yhden taiteellisen osion on oltava julkinen sävellyskonsertti tai vastaava esitys). Poikkeustapauksissa (esim. laajamuotoinen ooppera tai muu tuotannollisesti haastava kokonaisuus) pelkkä partituuri riittää. Opin- ja taidonnäytteen luonteesta riippuen sävellyksistä pitää olla partituurit aina kun ne ovat välttämättömiä musiikin säveltämiselle, sävellysten esittämiselle tai niiden arvioinnille.

Jos osa taiteellisista osioista koostuu sävelletystä musiikista ja osa esitetystä musiikista, osioiden määrässä, laajuudessa ja vaativuudessa sekä arvioinnissa huomioidaan edellä kuvattu suhde.

Opin- ja taidonnäytteeseen kuuluu lisäksi kirjallinen osio. Kirjallinen osio muodostaa yhdessä muiden opin- ja taidonnäytteen osioiden kanssa tutkimuksellisen kokonaisuuden. Kirjalliseen osioon sisältyy yhteenveto, jossa raportoidaan koko opin- ja taidonnäytteen tavoitteet, viitekehys, taiteellisten osioiden ja kirjallisen osion tehtävät ja niiden keskinäinen yhteys, tulokset sekä pohdinta tulosten merkityksestä.

1.1.2. Opin- ja taidonnäytteen arvioinnin vaiheet taiteilijakoulutuksessa

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteet esitarkastetaan ja tarkastetaan. Taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot ennakkoarvioidaan ja kirjallinen osio esitarkastetaan erikseen. Taiteellisen osion esitarkastus on ennakkoarviointi, jossa esitarkastaja arvioi jatko-opiskelijan valmiudet osion toteuttamiseen. Hän arvioi, onko osio valmis julkiseen esitykseen ja lautakunnan arviointiin. Kirjallisen osion esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että opin- ja taidonnäytteeksi aiottu aineisto täyttää muodolliset vaatimukset ja että sen taso on riittävä. Sibelius-Akatemian johtokunta nimeää esitarkastajat. Taiteellisen osion ja kirjallisen osion esitarkastuksesta on annettu erilliset ohjeensa.

Arviointilautakunta vastaa opin- ja taidonnäytteen varsinaisesta arvioinnista. Opin- ja taidonnäyte tarkastetaan kokonaisuutena. Sibelius-Akatemian johtokunta määrää opin- ja taidonnäytteen tarkastajiksi vähintään kolmijäsenisen arviointilautakunnan, jonka jäsenistä yhden johtokunta nimeää puheenjohtajaksi. Jokaisella tohtoriopiskelijalla on yksilöllinen arviointilautakunta. Arviointilautakunnan arviointitehtävä jatkuu opin- ja taidonnäytteen ensimmäisestä osiosta opin- ja taidonnäytteen julkiseen tarkastukseen ja tarkastuslausuntoon.

Arviointilautakunta kuuntelee ja seuraa kaikki opin- ja taidonnäytteen taiteelliset osiot kuten konsertit ja tallenteet. Jos lautakunnan jäsen ei pakottavista syistä voi olla läsnä esim. konsertissa, hän voi arvioida sen tallenteelta.

Opiskelija saa arviointilautakunnalta kustakin taiteellisesta osiosta suullisen ja kirjallisen palautteen, joka toimii opin- ja taidonnäytteen prosessin ja siinä oppimisen tukena. Kirjallinen palaute toimii myös opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arvioinnin tukena.

Kunkin taiteellisen osion toteutuksen jälkeen pidetään palautekeskustelu, jossa arviointilautakunta keskustelee asianomaisen tohtoriopiskelijan kanssa toteutetusta taiteellisesta osiosta. Kun taiteellinen osio on konsertti tai vastaava, lautakunta pitää arviointikeskustelun ja opiskelijan kanssa palautekeskustelun pääsääntöisesti konserttia seuraavana työpäivänä tai viimeistään kahden viikon sisällä puheenjohtajan päättämällä tavalla. Kun taiteellinen osio on äänite tai muu tallenne, tohtorikoulun edustaja toimittaa sen kaikille arviointilautakunnan jäsenille, minkä jälkeen puheenjohtaja kutsuu kahden viikon kuluessa koolle palautekeskustelun.

Lautakunnan puheenjohtaja kokoaa lautakunnan jäsenten kirjalliset palautteet ja toimittaa ne opiskelijalle kahden viikon kuluessa palautekeskustelusta. Puheenjohtaja tallentaa palautteet opin- ja taidonnäytteen arviointia varten.

Arviointilautakunta voi halutessaan kommentoida palautteessaan opin- ja taidonnäytteen vaihetta ja sen tulevien taiteellisten ja kirjallisten osioiden suuntaa.

Palautekeskustelussa tai välittömästi sen jälkeen puheenjohtaja täyttää arviointilomakkeen, johon hän kirjaa arviointiin osallistuneet lautakunnan jäsenet. Puheenjohtaja toimittaa lomakkeen kahden viikon kuluessa palautekeskustelusta tohtorikoulun toimistoon.

 

Kun kaikki taiteelliset osiot on toteutettu ja kirjallinen osio esitarkastettu, arviointilautakunta antaa Sibelius-Akatemian johtokunnalle lausunnon opin- ja taidonnäytteestä tarkastuslupaa varten viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Tämä lausunto perustuu lautakunnan tekemään opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arviointiin, jossa otetaan huomioon myös kirjallisen osion esitarkastuslausunnot. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Kun johtokunta on myöntänyt tarkastusluvan, opin- ja taidonnäyte tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa. Ks. Tarkastustilaisuuden ohje.

Tarkastustilaisuuden jälkeen arviointilautakunta antaa opin- ja taidonnäytteestä kirjallisen, allekirjoitetun lausunnon Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle viimeistään kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan huomioon myös tarkastustilaisuus. Tohtoriopiskelijalla on oikeus antaa vastine lausuntoon.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto hyväksyy opin- ja taidonnäytteen ja tekee arvosanaa koskevan päätöksensä lausuntojen perusteella. Se voi kutsua kuultavaksi tarkastustilaisuuden valvojan, opin- ja taidonnäytteen tarkastajat tai vastaväittäjät asiaa käsiteltäessä.

1.1.3. Arviointilautakunnan jäsenen tehtävät

Arviointilautakunnan jäsen

 • perehtyy etukäteen tarvittavassa määrin tulevan opin- ja taidonnäytteen sisältöön sekä kunkin osion kirjalliseen tausta-aineistoon (kuten tavoitedokumentti ja käsiohjelma),
 • kuuntelee ja seuraa kaikki taiteelliset osiot,
 • osallistuu taiteellisten osioiden arviointiin,
 • tekee muistiinpanot ja säilyttää ne arviointilausuntojen laatimista varten,
 • osallistuu taiteellista osiota seuraavaan palautekeskusteluun ja antaa suullisesti palautetta opiskelijalle niiden sisällöstä ja laadusta suorituksen jälkeen yhteisesti käydyssä keskustelussa,
 • antaa palautteen asiallisesti, rakentavassa hengessä, mutta kriittisesti,
 • toimittaa kirjallisen palautteen lautakunnan puheenjohtajalle viikon sisällä palautekeskustelusta,
 • osallistuu oman asiantuntijuutensa pohjalta kirjallisen osion arviointiin sitä koskeva esitarkastuslausunto tukenaan,
 • osallistuu puheenjohtajan johdolla tarkastuslupalausunnon laatimiseen,
 • osallistuu tutkinnon julkiseen tarkastustilaisuuteen ja siellä käytävään keskusteluun,
 • osallistuu puheenjohtajan johdolla tarkastuslausunnon laatimiseen,
 • noudattaa puheenjohtajan ohjeita ja suosituksia, ja
 • ilmoittaa läsnäoloesteestä lautakunnan puheenjohtajalle heti sen ilmettyä.

1.1.4. Arviointilautakunnan puheenjohtajan tehtävät

Arviointilautakunnan puheenjohtaja

 • johtaa lautakunnan toimintaa ja huolehtii siitä, että lautakunnan toiminnasta annettuja ohjeita ja suosituksia noudatetaan,
 • perehtyy tarpeen mukaan Sibelius-Akatemian muihin arviointia koskeviin ohjeisiin sekä opin- ja taidonnäytettä ja tohtorintutkintoa koskeviin ohjaaviin dokumentteihin kuten jatkotutkinto-ohjeeseen,
 • tiedottaa tohtoriopiskelijaa, lautakuntaa ja tohtorikoulua arvointilautakunnan mahdollisista poissaoloista,
 • huolehtii siitä, että lautakunta on tietoinen opin- ja taidonnäytteen päämääristä ja luonteesta sekä arviointiperusteista, ja
 • kutsuu tarvittaessa lautakunnan kokoukseen, jossa informoi lautakuntaa edellämainituista asioista,
 • kuuntelee ja seuraa kaikki taiteelliset osiot ja johtaa puhetta niiden jälkeisissä palautekeskusteluissa,
 • osallistuu taiteellisten osioiden ja kirjallisen osion arviointiin arviointilautakunnan muiden jäsenten tapaan
 • kutsuu tarvittaessa lautakunnan koolle arviointikokousta varten ja johtaa puhetta siinä (esimerkiksi äänitteen tai muun vastaavan taiteellisen osion arviointia taikka lausunnon laatimista varten),
 • kokoaa lautakunnan jäsenten toimittamat, kutakin taiteellista osiota koskevat kirjalliset palautteet, vastaanottaa kirjallisen osion esitarkastuslausunnot ja johtaa lautakunnan keskustelua arvosanaesityksestä ja muuta toimintaa tarkastuslupalausunnon laadinnassa, toimittaa lautakunnan lausunnot tohtorikoulun toimistoon, ja
 • osallistuu tutkinnon julkiseen tarkastustilaisuuteen.

Palautekeskustelussa ja arviointikokouksessa arviointilautakunnan puheenjohtaja

 • huolehtii siitä, että järjestys säilyy ja että puheenvuorot ovat asiallisia: arvioinnin ja palautteen antamisen tulee tapahtua keskustelun muodossa, rakentavassa mutta perustellulla tavalla kriittisessä hengessä,
 • huolehtii siitä, että kaikki lautakunnan jäsenet saavat ilmaista mielipiteensä vapaasti ja itsenäisesti,
 • huolehtii siitä, että opiskelija saa osallistua palautekeskusteluun sekä vastata vapaasti ja itsenäisesti hänelle esitettyyn kritiikkiin ja kysymyksiin, ja
 • voi erityisestä syystä pyytää opiskelijaa poistumaan hetkeksi palautekeskustelusta lautakunnan neuvottelua varten.

Palautekeskustelun jälkeen puheenjohtaja

 • kokoaa lautakunnan jäseniltä kirjalliset palautteet taiteellisesta osiosta ja toimittaa ne opiskelijalle kahden viikon kuluessa palautekeskustelusta, sekä säilyttää palautteet opin- ja taidonnäytteen arviointia ja arviointilautakunnan lausuntojen laatimista varten,
 • täyttää osiota koskevan arviointilomakkeen ja toimittaa sen tohtorikoulun toimistoon kahden viikon sisällä palautekeskustelusta, ja
 • tarvittaessa informoi tohtorikoulun johtajaa ja opiskelijan vastuullista ohjaajaa siitä, kuinka opin- ja taidonnäyte ja sen arviointiprosessi edistyvät.

Julkisessa tarkastustilaisuudessa puheenjohtaja

 • lukee opin- ja taidonnäytettä koskevan arviointilautakunnan lausunnon tai lausunnot ja
 • osallistuu opin- ja taidonnäytettä koskevaan keskusteluun (ks. Tarkastustilaisuuden ohje).

Julkisen tarkastustilaisuuden jälkeen puheenjohtaja

 • kutsuu arviointilautakunnan koolle keskustelemaan tarkastustilaisuuden tuomasta lisätiedosta ja tekemään arvosanaehdotuksen tilaisuuden valvojan johdolla ja
 • johtaa lautakunnan toimintaa tarkastuslausunnon laadinnassa ja toimittaa sen tohtorikoulun toimistoon tarkastustilaisuuden jälkeen kuukauden kuluessa (ks. alla Arviointilautakunnan lausunnot).

1.1.5. Opin- ja taidonnäytteen arviointi taiteilijakoulutuksessa

Arviointilautakunta arvioi opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden suhteessa tutkinnon ja opin- ja taidonnäytteen tavoitteisiin. Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä musiikkialan asiantuntijoita vaativiin taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtäviin. Sibelius-Akatemiasta valmistuneet tohtorit toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Taiteilijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa tohtoriopiskelijalle

 • kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun,
 • kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon,
 • kyky tuottaa uutta tietoa taiteen ja tutkimuksen menetelmien avulla,
 • kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja muussa yhteiskunnassa.

Taiteellisten osioiden arvioinnissa tukena on osiota koskeva tavoitedokumentti, jossa tohtoriopiskelija selittää taiteellisen osion tavoitteet sekä kyseisen osion suhteen koko opin- ja taidonnäytteeseen.

Kirjallisen osion osalta lautakunnalla on tukenaan sitä koskevat esitarkastuslausunnot. Kirjallisen osion ei tarvitse noudattaa perinteisen tutkimusjulkaisun mallia, mikäli sille on mahdollista luoda muoto, joka palvelee paremmin sen ja tohtoritasoisen taiteilijakoulutuksen päämääriä. Opin- ja taidonnäytteen osana tarkastettavaa kirjallista osioita ei kuitenkaan voi toteuttaa ilman riittävää tekstiosuutta, joka avaa käsiteltyä aihetta taiteen toimijoille ja akateemiselle yhteisölle. Kirjallisen osion tekstiosuuden viitteellinen pituus on noin 40–100 sivua tai 25000 ± 9000 sanaa (lähdeluetteloa, liitteitä, kuvia tai mahdollisia monimediaosioita ei lasketa tähän mukaan).

Arvioinnissa käytetään alla kuvattuja hyväksyttävän ja kiittäen hyväksyttävän opin- ja taidonnäytteen kriteerejä.

 

Arviointikriteerit

Hyväksyttävä opin- ja taidonnäyte perustuu itsenäiseen taiteellis-tutkimukselliseen toimintaan, sisältää uutta tietoa ja vastaa selkeästi argumentoiden opin- ja taidonnäytteen tehtävänasetteluun. Opin- ja taidonnäytteen laatu täyttää riittävästi sille asetetut vaatimukset.

Kiittäen hyväksyttävä opin- ja taidonnäyte perustuu itsenäiseen taiteellis-tutkimukselliseen toimintaan, sisältää kiitettävästi uutta tietoa ja vastaa selkeästi argumentoiden opin- ja taidonnäytteen tehtävänasetteluun. Opin- ja taidonnäytteen laatu täyttää ansiokkaasti sille asetetut vaatimukset.

Opin- ja taidonnäyte osioineen on yhtenäinen, hallittu, johdonmukainen ja tarkoituksenmukaisesti rajattu sekä hyvin organisoitu kokonaisuus.

Opin- ja taidonnäyte osioineen on temaattisesti yhtenäinen, hallittu, johdonmukainen ja tarkoituksenmukaisesti rajattu sekä hyvin organisoitu kokonaisuus, josta käy selkeästi ilmi eri osien merkitys projektissa.

Opin- ja taidonnäytteen aiheella, tavoitteilla ja sen tuottamalla uudella tiedolla on riittävää merkitystä taiteen ja tutkimuksen kentässä, tai edellisten lisäksi, silloin kun se on arvioitavissa, yhteiskunnan kannalta tai laajemmin.

Opin- ja taidonnäytteen aiheella, tavoitteilla ja sen tuottamalla uudella tiedolla on huomattavaa merkitystä taiteen ja tutkimuksen kentässä, tai edellisten lisäksi, silloin kun se on arvioitavissa, yhteiskunnan kannalta tai laajemmin.

Opin- ja taidonnäyte on mielekäs ja kontekstualisoitu jatko aiempaan perinteeseen ja keskusteluun omalla alallaan.

Opin- ja taidonnäyte on mielekäs ja kontekstualisoitu jatko aiempaan perinteeseen ja keskusteluun omalla alallaan ja se näkemyksellisesti uudistaa alaa.

Taiteellis-tutkimukselliset menetelmät on esitelty ja perusteltu. Ne ovat aiheeseen ja tavoitteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia, ja niitä on käytetty johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Taiteellis-tutkimukselliset menetelmät on esitelty ja perusteltu. Ne ovat aiheeseen ja tavoitteisiin erityisen sopivia ja tarkoituksenmukaisia, ja niitä on käytetty kiitettävän johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Opin- ja taidonnäyte on rakentavan kriittinen suhteessa kriittinen suhteessa vallitseviin käytänteisiin, aiempaan tutkimukseen ja oman työn taiteellis-tutkimukselliseen toteutukseen, tuotoksiin tai tuloksiin ja niiden merkitykseen.

Opin- ja taidonnäyte on ansiokkaalla tavalla rakentavan kriittinen suhteessa vallitseviin käytänteisiin, aiempaan tutkimukseen ja oman työn taiteellis-tutkimukselliseen toteutukseen, tuotoksiin tai tuloksiin ja niiden merkitykseen.

Opin- ja taidonnäyte on viestinnältään ja tyyliltään riittävän selkeää ja vakuuttavaa. Aiempi tutkimus ja lähteet sekä opin- ja taidonnäytteen teoria, menetelmät ja aineistot on johdonmukaisesti jäsennetty ja argumentoitu.

Opin- ja taidonnäyte on viestinnältään ja tyyliltään kiitettävän selkeää ja vakuuttavaa. Aiempi tutkimus ja lähteet sekä opin- ja taidonnäytteen teoria, menetelmät ja aineistot on kiitettävän johdonmukaisesti jäsennetty ja argumentoitu.

Opin- ja taidonnäyte noudattaa tutkimuseettisiä normeja ja vastuullisia taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä käytänteitä. Opin- ja taidonnäytteen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökulmat on käsitelty riittävästi.

Opin- ja taidonnäyte noudattaa tutkimuseettisiä normeja ja vastuullisia taiteeseen ja tutkimukseen liittyviä käytänteitä. Opin- ja taidonnäytteen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökulmat on käsitelty kiitettävästi.

Jos opin- ja taidonnäytteeseen sisältyy yhteistyönä toteutettuja (kuten yhdessä luotuja teoksia tai yhteisjulkaisuja), tekijän päävastuullinen osuus on selvästi osoitettu.

Jos opin- ja taidonnäytteeseen sisältyy yhteistyönä toteutettuja (kuten yhdessä luotuja teoksia tai yhteisjulkaisuja), tekijän päävastuullinen osuus on selvästi osoitettu.

Tohtoriopiskelija on puolustanut opin- ja taidonnäytettään julkisessa tarkastustilaisuudessa onnistuneesti.

Tohtoriopiskelija on puolustanut opin- ja taidonnäytettään julkisessa tarkastustilaisuudessa erityisen näkemyksellisesti.

 

 

Arviointilautakunnan lausunnot

Kun kaikki taiteelliset osiot on toteutettu ja kirjallinen osio esitarkastettu, arviointilautakunta antaa Sibelius-Akatemian johtokunnalle lausunnon opin- ja taidonnäytteestä tarkastuslupaa varten viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Tämä lausunto perustuu lautakunnan tekemään opin- ja taidonnäytteen kokonaisuuden arviointiin, jossa otetaan huomioon myös kirjallisen osion esitarkastuslausunnot. Arviointikriteereinä käytetään edellä kuvattuja hyväksyttävän opin- ja taidonnäytteen kriteerejä lukuun ottamatta opin- ja taidonnäytteen puolustamista julkisessa tarkastustilaisuudessa. Kirjallisen osion esitarkastuslausunnot toimitetaan johtokunnalle arviointilautakunnan lausunnon liitteenä.

Tarkastuslupalausunto ei saa olla ehdollinen, vaan sen on oltava joko puoltava tai hylkäävä. Jos lautakunta ei saavuta yksimielisyyttä puoltamisesta tai puoltamattomuudesta, asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Arviointilautakunnan puheenjohtaja allekirjoittaa arviointilautakunnan lausunnon ja toimittaa sen tohtorikoulun toimistoon. Tarkastuslupalausunnossa on mainittava jokaisen opin- ja taidonnäytettä arvioineen lautakunnan jäsenen nimi. Lautakunnan jäsen voi halutessaan antaa myös erillisen lausunnon. Sibelius-Akatemian johtokunta päättää tarkastusluvasta.

On toivottavaa, että lausunnossa on yhteenveto, joka sisältää seuraavat:

 • lyhyt kuvaus opin- ja taidonnäytteen luonteesta
 • tärkeimmät taiteellis-tutkimukselliset tulokset ja suurimmat ansiot
 • opin- ja taidonnäytteen laatu
 • yleinen kuvaus todetuista puutteista ja niiden korjaamisesta.

Julkisessa tarkastustilaisuudessa taiteilijakoulutuksen opin- ja taidonnäytteen tarkastajina toimii arviointilautakunta. Tarkastuksen arviointikriteereinä käytetään edellä kuvattuja hyväksyttävän ja kiittäen hyväksyttävän opin- ja taidonnäytteen kriteerejä. Tarkastustilaisuuden jälkeen arviointilautakunta antaa opin- ja taidonnäytteestä kirjallisen, allekirjoitetun lausunnon viimeistään kuukauden kuluessa tarkastustilaisuudesta. Lausunnossa otetaan huomioon myös tarkastustilaisuus ja ehdotetaan opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä ja sille arvosanaa, tai sen hylkäämistä. Arvosanaksi voidaan ehdottaa ”hyväksytty” tai, kun opin- ja taidonnäyte kiistatta täyttää sen kannalta relevantit arviointikriteereissä kuvatut korkeatasoisuuden vaatimukset, arvosanaa ”kiittäen hyväksytty”. Arvosana kiittäen hyväksytty ja arvosana hylätty edellyttävät pääsääntöisesti arvioijien yksimielisyyttä. Arvosanaehdotus tehdään tilaisuuden valvojan johdolla.

Tarkastuslausunnosta tulee selkeästi käydä ilmi, onko lausunto opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä puoltava vai puoltamaton. Se ei saa olla ehdollinen. Jos lautakunta ei saavuta yksimielisyyttä puoltamisesta tai puoltamattomuudesta, asia ratkaistaan äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Tarkastuslausunto osoitetaan Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostolle ja toimitetaan tohtorikoulun toimistoon.

 

1.1.6. Lisätietoja

Tämä ohje on osa Sibelius-Akatemian Tohtoriopasta. Tohtorioppaasta löytyy tohtorikoulutusta ja sen opin- ja taidonnäytettä koskevia lisätietoja.

Tämä ohje tulee voimaan 29.05.2023 ja koskee kaikkia tohtoriopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.1.2021 tai sen jälkeen. Aiemmin opintonsa aloittaneita opiskelijoita päätös koskee erikseen annetun siirtymäsäännön mukaisesti. Siirtymäsääntö on 10.12.2021 päätetyn jatkotutkinto-ohjeen liitteenä.