Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Julkaiseminen Taideyliopistossa

Creative Commons -lisenssit

Määritä julkaisujesi käyttöehtoja Creative Commons -lisenssien avulla; voit jakaa osan tekijänoikeuksiasi ja antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjille.

Käytä samaa lisenssiä kaikissa tutkimuksesi aineistoissa mahdollistaaksesi paremman avoimen prosessin koko tutkimuksen elinkaarelle.

Opas CC-lisenssien merkitsemiseen: http://libguides.aalto.fi/c.php?g=633732&p=4535408

Avoimen julkaisemisen linjauksia

Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät, että julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan avoimeen  julkaisuarkistoon.

 

Eri tutkimusrahoittajien kannan rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.SHERPA/JULIET Logo

 

Sherpa/Romeo -palvelu sisältää tiedot eri kustantajien rinnakkaistallentamista ja avoimia tietokantoja koskevista säännöistä. Tietokanta sisältää yhteenvedon kunkin kustantajan avointa julkaisemista koskevista toimintaperiaatteista ja tiedon siitä, mikä artikkelin versio voidaan tallettaa, mihin se voidaan tallettaa ja kaikki muut tallettamista koskevat ehdot.

 

Vastuullinen tiede

Tervetuloa julkaisemaan avoimesti

Open Access = Avoin saatavuus


Open Access -julkaisemisella tarkoitetaan verkkojulkaisumuotoa, joka tukee tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiede- ja taideyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi.

Taideyliopisto julkaisee avoimesti akatemioiden eri sarjojen, lehtien sekä tutkimusjulkaisujen kautta. Tämän oppaan välilehdiltä saat lisätietoa avoimen julkaisemisen mahdollisuuksista Taideyliopistossa. Lisäksi osa julkaisuista on saatavilla vain painotuotteena tai avoimesti embargo-ajan jälkeen.

 

Tutkimuksen voi saattaa avoimeksi eri tavoin:

 1. Julkaisemalla Open Access -periaatteella toimivien lehtien, julkaisusarjojen tai julkaisijoiden kautta (voivat olla maksullisia, ns. kirjoittajamaksut, Taideyliopisto ei peri kirjoittajamaksuja)
 2. Ostamalla yksittäinen artikkeli vapaaksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä ja (ns. Hybrid Open Access)
 3. Rinnakkaisjulkaisemalla se Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistossa (vaatii kustantajan ja muiden kirjoittajien luvan). Tarkemmat ohjeet rinnakkaisjulkaisemiselle löytyy tästä oppaasta > Jaa julkaisusi rinnakkaisjulkaisemalla. Rinnakkaisjulkaisemisella pyritään tiedon saatavuuden turvaamisen lisäksi myös tiedon säilymiseen.

Open Access -julkaiseminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tieteen avoimuutta.

Myös monet tutkimusrahoittajat edellyttävät (esim. EU ja Suomen Akatemia) tai ainakin suosittelevat (esim. Koneen säätiö) avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.

Rahoittajien vaatimukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen näkyvät tutkimusrahoittajien vaatimuksissa.

Taideyliopiston tutkimusrahoituksen hankeoppaasta löytyy lisätietoa rahoittajien vaatimuksista.

Taideyliopiston kirjaston tutkimusaineistojen hallinnan oppaasta löytyy lisätiedot tutkimuksen avoimuudesta ja hallinnasta.

 

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Lisäksi Suomen Akatemia edellyttää hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Mikäli tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata jatkokäyttöä varten, on aineiston metatiedot kuitenkin avattava. Metatiedot varmistavat, että aineisto on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä (ns. FAIR-periaatteet).

Euroopan unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.

Sherpa/Juliet-palvelu

Tietoja rahoittajien avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä on kerätty SHERPA Juliet -palveluun.

(Lähde: TTY:n tutkimusdatapalvelujen opas, CC BY)

Julkaiseminen Taideyliopistossa

Miten julkaista Taideyliopistossa?

Taideyliopiston julkaisutoiminta kattaa lehtien, monografioiden, sarjajulkaisujen ja erilaisten julkaisujen muodon. Julkaisutoimintaa harjoitetaan akatemioissa julkaisutoimikuntien kautta, tutkimuskeskuksissa sekä julkaisemalla Taideyliopiston ulkopuolisilla julkaisijoilla, jolloin Taideyliopisto tarjoaa rinnakkaisjulkaisemisen palvelua, jotta julkaisut tulevat esille myös Taideyliopiston kautta.

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa julkaisijaa löytämään itselleen sopiva julkaisukanava tai -alusta sekä auttaa julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Miksi kannattaa julkaista?

 • Julkaiseminen on keskeinen osa akateemisella kentällä toimimista ja meritoitumista
 • Avoin julkaiseminen edistää yliopiston ja tieteen avoimuutta
 • Avoin julkaiseminen edistää Taideyliopistossa tehtävän tutkimuksen ja taiteen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
 • Julkaisemalla tutkija / kirjoittaja saa paremmin näkyvyyttä tutkimukselleen / julkaisulleen (viittaukset)
 • Tutkimuksen tehokkuus kasvaa paremman tiedonsaannin ja avoimempien toimintatapojen myötä
 • Tutkimustulosten laatu paranee, kun ne ovat avoimesti saatavilla ja arvioitavissa
 • Tutkimustulosten ja tutkimuksen julkaiseminen synnyttää uusia tutkimusideoita
 • Julkaisut tuovat uutta opetusmateriaalia Taideyliopiston opetukseen
 • Taideyliopiston julkaisut toimivat taiteen ja tutkimuksen kentällä uusina keskustelunavauksina
 • Avoin julkaiseminen edistää tieteen ja taiteen tutkimuksen sekä opetusmateriaalien luotettavuutta ja laatua, kun se on kaikkien saatavilla ja arvioitavissa
 • Avoin julkaiseminen edistää Taideyliopiston osaamisen leviämistä laajemmalle ja tekee tutkimuksestamme houkuttelevan
 • Avoin tiede ja tutkimus luovat uusia mahdollisuuksia ja ajatuksia tutkijoille, päätöksentekijöille, elinkeinoelämälle, julkisyhteisölle ja kansalaisille
 • Julkaisemalla tutkija meritoituu osaksi tiedeyhteisöä
 • Yliopiston omat julkaisukanavat mahdollistavat esim. kuvien vapaamman käytön, kuin kaupalliset sarjat (kt. tekijänoikeuslaki)
 • Julkaiseminen vaikuttaa Taideyliopiston rahoitukseen (kt. Julkaisufoorumi-luokitus)
 • Julkaiseminen tuo tutkimustuloksia työelämän ja päätöksenteon tarpeisiin
 • Julkaisemalla Taideyliopiston omissa sarjoissa vältytään kaupallisten kustantajien kirjoittajamaksuilta
 • Tutkimusjulkaisut ovat tieteellistä viestintää, vuoropuhelua ja toimivat keskustelun avaajina
 • Julkaiseminen on yksi tieteen perusarvioista, johon liittyy, että tutkimuksen tulokset muodostuvat tieteeksi vasta kun ne on julkistettu
 • Julkaisutoiminnan rinnalla tutkijan tieteellistä tai/ja taiteentutkimuksen kentän toimintaa ovat esimerkiksi hyvin järjestetty ja julkaistu tutkimusaineisto, taiteellinen ja yhteiskunnallinen toiminta, opetus sekä esim. tuotetut verkkomateriaalit ja tieteellinen viestintä.

 

 

 

Avoimen julkaisemisen hyödyt

 • Open Access- julkaiseminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tieteen avoimuutta.
 • Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi.
 • Täyttää monen tutkimusrahoittajan edellytykset.
 • Rinnakkaistallentaminen turvaa tiedon saatavuuden ja säilymisen, toisin kuin yhteisöpalveluiden julkaisupalvelut. Tallentaminen Tajuun takaa pysyvien tunnisteiden käytön ja aineistojen kuvailutietojen haravoitumisen keskeisiin tietojärjestelmiin.
 • Avoin julkaiseminen kasvattaa siteerausten määrää.
   

Tieteellisten julkaisujen arviointi

Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.


Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi ajankohtainen?
Yliopistojen uudessa rahoitusmallissa on tutkimuksen ja julkaisujen painoarvo on entistä suurempi.

Mitä arviointi voi tulevaisuudessa olla?
Voidaanko tulevaisuudessa tutkimusta arvioida myös esimerkiksi tutkimusdatan avoimuuden ja järjestämisen kautta, sosiaalisen median näkyvyyden tai yleistajuisten artikkeleiden ja mediaesiintymisen kautta?

Julkaisuista raportoiminen

Taideyliopistolaiset raportoivat julkaisunsa CRIS-tietokantaan kuukausittain. Ohjeet Artsissa.

https://artsi.uniarts.fi/oman-toiminnan-raportointi

Taideyliopistolaisten julkaisut raportoidaan tutkimusjohdolle ja organisaatiolle kerran vuodessa ja samalla tiedotetaan eniten ladatut julkaisut.

(Päivitetty 11.9.2019)