Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Lähdeluettelon muotoilu

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Lähdeluetteloon merkitään kaikki kirjallisen osion tekstissä käytetyt lähteet, ei muita. Lähteet ryhmitellään tutkimusaineistoon (esim. arkistolähteet, haastattelut, äänitteet) ja tutkimuskirjallisuuteen, mikäli se aiheen ja lähdemateriaalin kannalta on mielekästä. Tässä ratkaisevassa asemassa on lähdeluettelon selkeys. Muussa tapauksessa työssä voi olla pelkästään kirjallisuusluettelo. Tekstit, joiden tekijä ei ilmene originaalissa, voidaan luetteloida julkaisun nimen ja julkaisupäivämäärän mukaisesti.

Mikäli kirjallisen osion lähdeluettelo edellyttää lähteistön luokittelua/erittelyä, se tulee pääsääntöisesti tehdä materiaalityypin mukaan (arkistolähteet, sanomalehdet, äänitteet, haastattelut jne.) omien alaotsikkojensa alle. Arkistolähteet luokitellaan arkistokohtaisesti. Tarvittaessa tekstissä voidaan viitata arkistoihin lyhenteitä käyttäen, mutta lyhenteet tulee selventää lähdeluettelossa. Mikäli lähde ei ole kaupallinen julkaisu, tulee lähdeluettelossa mainita, missä lähde säilytetään.

Lähdeluettelossa käytetään kursivointia teosten ja esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien nimissä. Tutkimusartikkeleiden kohdalla kursivoidaan teoksen tai lehden/journaalin nimi, jossa artikkeli on. Artikkelin otsikkoa ei kursivoida. (Ks. malli alla.)

Alla esittelemme yhden tavan rakentaa lähdeluettelo.

 

Tutkimusaineisto

Valmiin aineiston lisäksi opinnäytetyöhön kuuluu usein itse tuotettua, tutkittavaa aineistoa, esimerkkinä vaikka prosessikuvaus, portfolio, muistiinpanot, haastattelut, työpäiväkirja, sävellys tai esineellinen kulttuurituote. Tällainen aineisto merkitään lähdeluetteloon omalla otsikolla Muu tutkimusaineisto. Tutkittava aineisto itsessään voidaan joskus lisätä myös liitteeksi.

 

Arkistolähteet

Kansanperinteen arkisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

 

Valokuvat

Kper Teuva/0299. Perttulan talon vanha pukinsarvi. Teuva 15.5.1953. Kuva: Erkki Ala-Könni.

 

Äänitteet

Kper A-K 1123. Pelagea Kuljukka. Kiuruvesi 15.5.1966. Nauhoittaja: Erkki Ala-Könni.

 

Sanomalehdet

Donovan, Patrick 2007. The day the music in nightclubs got dearer. The Age, 11.7.2007. http://www.theage.com.au/news/entertainment/latest-dance-hit-doofdoofdoof-kerching/2007/07/10/1183833519305.html (luettu 15.1.2015).

Helsingin Sanomat 13.2.1975. Matti Meikäläinen (nekrologi).

Hufvudstadsbladet 3.5.1957. Grammofonskivor.

 

Äänitejulkaisut

Arkistojen aarteita 1970. Useita artisteja. Scandia SLP 541.

Koivuniemi, Paula 1982. Aikuinen nainen. Polydor 2055102.

Mårtenson, Lasse 2002 [1982]. Morgondimma (Lasse Mårtenson & Lars Huldén). Lasse Mårtenson på svenska. Mårtensong MSCD 2.

 

Nuottijulkaisut

Kari, Virpi (toim.) 2007. Lasse Mårtenson: Lauluja, pianokappaleita, jazzmessusävelmiä, iskelmiä. Helsinki: F-Kustannus.

Melartin, Erkki 2003. Aino. Oopperan pianopartituuri. Helsinki: Fennica Gehrman Oy.

 

Haastattelut

Rankaviita, Erkki h2001. Karijoki 29.4.2001. Haastattelija Tuuli Talvitie. Haastattelunauha tutkijan hallussa. Kopio nauhasta Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistossa tunnuksella Y/11160.

Talvitie-Kella, Tuuli h2002. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Maija Lahti. Kysymyslista lähetty 18.12.2002, vastaus saatu 22.12.2002. Haastattelu tutkijan hallussa.

H1 2008. Lohja 30.4.2008. Haastattelija Antti-Ville Kärjä. Minidisc-tallenne tutkijan hallussa.

 

Muu tutkimusaineisto

Työpäiväkirja tammikuu 2016–heinäkuu 2017. 

 

Kirjallisuus

Kirjallisuus luetteloidaan kirjoittajan sukunimen mukaisesti aakkosjärjestykseen. Kirjoista mainitaan kustantajan kotipaikka (ei painopaikka). Jos teoksessa mainitaan useampia paikkakuntia kustantajan yhteydessä, kustannuspaikka on ensimmäisenä mainittu paikkakunta; muita ei tarvitse laittaa lähdeluetteloon. Jos viitataan tekstiin, joka on alun perin julkaistu huomattavasti käytettyä versiota aikaisemmin, on hyvä liittää lähdeviitteeseen alkuperäinen julkaisuvuosi hakasulkeissa käytetyn julkaisun julkaisuvuoden jälkeen. Mahdollinen kääntäjä ilmoitetaan teoksen nimen ja kustantajan kotipaikan välissä.

 

Kirjallisuuden merkintäperiaatteet kirjallisuusluettelossa: 

Monografiat 

Lilliestam, Lars 1998. Svensk Rock. Musik, lyrik, historik. Göteborg: Bo Ejeby Förlag.

Bourdieu, Pierre 1998 [1994]. Järjen käytännöllisyys. Suom. Mika Siimes. Tampere: Vastapaino.

Adorno, Theodor & Horkheimer, Max 1979 [1944]. Dialectic of Enlightenment. Engl. John Cumming. London: Verso.

 

Toimitetut teokset

Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (toim.) 2000. The Musician in Focus: Individual Perspectives in Nordic Ethnomusicology. Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademin.

 

Artikkelit teoksessa

Sarjala, Jukka 2003. Musiikinhistoria. Teoksessa Johdatus musiikintutkimukseen. Toim. Tuomas Eerola, Jukka Louhivuori & Pirkko Moisala. Acta Musicologica Fennica 24. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura, 13–30.

Khordoc, Catherine 2001. The Comic Book’s Soundtrack. Visual Sound Effects in Asterix. Teoksessa The Language of Comics. Word and Image. Toim. Robin Varnum & Christina T. Gibbons. Jackson: University Press of Mississippi, 156–173.

 

Artikkelit kausijulkaisussa

Moisala, Pirkko 2001. Musiikki, kuva ja sukupuoli. Musiikki 2 (31), 87–108.

Simonett, Helena 2001. Narcocorridos: An Emerging Micromusic of Nuevo L.A. Ethnomusicology 45:2, 315–337.

 

Saman kirjoittajan samana vuonna julkaistut teokset aakkostetaan:

Hall, Stuart 1992a. The West and the Rest: Discourse and Power. Teoksessa Formations of Modernity. Toim. Stuart Hall & Bram Gieben. Cambridge: Polity Press & Open University, 275–320.

Hall, Stuart 1992b. The Question of Cultural Identity. Teoksessa Modernity and its Futures. Toim. Stuart Hall, David Held & Tony McGrew. Cambridge: Polity Press & Open University, 273–316.

 

Internetlähteet

Internetlähteissä viittauksen periaate on sama kuin teoksissa ja artikkeleissa. Julkaisun nimen perään liitetään URL-osoite. URL-osoitteen muotoilun voi jättää hyperlinkiksi (Word-ohjelman automaattimuotoiluna sininen fontti ja alleviivaus).

 

Loppuun merkitään lukupäivä sulkeisiin (luettu pp.kk.vvvv). Tekstiin sijoitetussa lähdeviitteessä ei tule käyttää koko URL-osoitetta vaan kirjoittajan nimeä ja vuosilukua tai internetsivun nimeä tai otsikkoa, jotka myös ovat lähdeluettelon perustana (esim. Scott 1997, Cheek 2015).

 

Scott, Derek B. 1997. Orientalism and Musical Style. Critical Musicology http://www.leeds.ac.uk/music/Info/critmus/articles/1997/02/01.html (luettu 22.10.2003).

Cheek (2015) ”Alpha Omega Tour 2016” http://www.liigamusic.com/#tour (luettu 10.10.2015).

 

Huom! Internetlähteitä ei tule erottaa omaksi ryhmäkseen, vaan ne on sijoitettava asianmukaiseen kategoriaan muiden aineistolähteiden ja tutkimuskirjallisuuden joukkoon (vrt. ed. esim: Scott tutkimuskirjallisuuteen, Cheek aineistolähteisiin).