Skip to Main Content

Informationssökning: Informationsanskaffning - hur processen går till

Informationsservice

Konstuniversitetets bibliotek erbjuder undervisning i informationssökning och informationsanskaffning (informationsläskunnighet) för universitetets studerande och personal. Utöver undervisning erbjuds även individuell handledning som man kan boka hos informatikern vid det egna biblioteksenhet.

Bibliotekets kundtjänst ger handledning i användningen av biblioteket och i materialsökning. Man kan ställa frågor både till kundtjänstpersonalen och via e-­post, eller boka tid hos informatikern.

Kontakta biblioteket.

Informationsanskaffning

Informationsanskaffning är en del av din forskning som du kommer att återkomma till många gånger under forskningsprocessen.

Anledningen är ofta någon slags uppgift, om den sedan berör arbetet, studierna eller fritiden. Uppgiftens natur bestämmer informationsanskaffningen. Den informationsanskaffning du gör för lärdomsprovet är redan i sig en vetenskaplig informationsanskaffning. Den vetenskapliga informationsanskaffningen är systematisk och återkommande.  

Arbetsmängden i de olika faserna varierar, men informationsanskaffningen är på det stora hela en tidskrävande process som det lönar sig att börja tidigt med. Undvik onödigt arbete och dokumentera din informationsanskaffning! (Se sidan om planering av informationssökning).

Processen i detalj

Man kan beskriva informationsanskaffning som en process (se bilden nedan) där man kan urskilja flera olika arbetsskeden. Även om de olika skedena i informationsanskaffningen presenteras som att de följer på varandra är de i själva verket ofta parallella.

Processen av informationsanskaffning.

  1. uppgift/ämne/forskningsproblem: informationsbehovet uppkommer då vi behöver hitta information för att lösa ett problem eller en uppgift
  2. planering av informationsanskaffningen: vi bestämmer infallsvinkeln på informationssökningen, väljer söktermer och -teknik samt informationskällor.  
  3. utförande av informationsanskaffningen: vi utför planerade informationssökningar från utvalda informationskällor  
  4. utvärdering av sökresultaten bedömer resultaten av informationssökningen (antalet referenser och lämplighet)
  5. lokalisering av publikationer: vi tar reda på var publikationen (exempelvis artikeln) finns
  6. informationen används och utvärderas: vi bedömer det slutliga resultatet (källkritik och forskningsetik).

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement