Skip to Main Content

Informationssökning: Definiera ämnet och söktermerna

Fundera på följande

  • Vilket ämne behöver jag information om?
  • I vilket syfte? (Snabb faktakoll/lärdomsprov (omfattande / begränsat))
  • Vad är det viktigaste i ämnet?
  • Från vilken synvinkel närmar jag mig ämnet?
  • Vilka är de viktigaste begreppen i ämnet?
  • Ska jag använda fria sökord (keywords) eller ämnesord (subject headings) från bibliotek/databaser?  
  • Hur kombinerar jag sökorden bäst?

Få en uppfattning om/analysera ditt ämne

En begreppskarta hjälper dig förstå ämnet och analysera begreppen.

Minneskarta

Vi behöver information om ämnet ”ergonomi för violinister”:

  1. val av perspektiv: undervisning / musicerande / hälsa / anatomi etc.
  2. viktigaste begreppen ur detta perspektiv -> begreppens synonymer -> begreppen vid behov på engelska
  3. sökorden formas av begreppen

Pröva att flexibelt kombinera dina söktermer på olika sätt! Fastna inte vid bara ett eller två sökord.

Sökord eller ämnesord?

Valet av de viktigaste begreppen, orden och termerna är den viktigaste fasen i Informationsanskaffningsprocessen.

Sökord Ämnesord
Söka med egna ord. Term från en kontrollerad ordlista, t.ex. Finto
Flexibelt, lätt att kombinera ord. Söktermen måste alltid vara i rätt form.

Kan leda till många irrelevanta resultat.

Resultaten mer detaljerade. Ämnesordet beskriver det viktigaste innehållet.

Sökordet kan uppträda var som helst, i en källförteckning eller en bisats. Leder lätt till alltför många resultat.

Ämnesordet fungerar i sig som ett sökfält som beskriver det viktigaste innehållet. Du kan välja alternativa, snävare och bredare termer, som påverkar resultaten genom att specificera eller bredda dem.
På engelska keywords På engelska subjects, subject terms, subject headings, descriptors

Tesaurus

En tesaurus är en avvägd samling ord med vars hjälp dokumentets innehåll kan beskrivas med klart definierade termer och etablerade former, istället för fritt formulerade sökord.

I en tesaurus kan varje koncept beskrivas med endast en term. Den fria ordsökningen, däremot, kan bestå av vilket ord som helst i vilken form som helst, och flera olika termer kan finnas som beskriver samma koncept.

Exempel på tesaurus

Finto är en finländsk tesaurus- och ontologitjänst där man kan publicera och bläddra i olika terminologier. Välj den tesaurus du vill ha och sök där efter faktatermer inom ditt ämne. Finto föreslår också parallelltermer samt hyperonymer (övergripande begrepp) och hyponymer (undergripande begrepp). Termerna i Finto finns även på svenska och ibland också på engelska.

Den amerikanska kongressens bibliotek har en tesaurus Library of Congress Subject Headings (LCSH) som även används internationellt. Många databaser har också sina egna tesaurier. 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement