Skip to Main Content

Informationssökning: Artificiell intelligens vid informationssökning

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens efterliknar funktionerna i människans neuronnät, dvs. i människans medvetande och sätt att utföra uppgifter.

Språkmodellerna är AI-applikationer som utnyttjar metoder för djupinlärning och neuronnätverkens strukturer för att lära sig ett språks strukturer och regler. Utifrån dessa regler förutspår och producerar språkmodellerna språkligt innehåll i olika kontexter. Språkmodellen innehåller inte sina utbildningsdata och "vet" ingenting direkt. Den är en statistisk modell som skapats utifrån data och som strävar efter att förutspå följande ord utifrån en given text.

Språkmodellerna är endast en del av den värld som utgörs av artificiell intelligens. Även många vardagliga tjänster, såsom sökmotorer, webbutiker, karttjänster och översättare, innehåller numera AI-algoritmer på olika nivåer.

Hur används artificiell intelligens?

Artificiell intelligens används genom att ge den applikation som används en uppmaning som kallas prompt.   

För att artificiell intelligens ska förstå användarens avsikt och producera önskat svar eller innehåll är det mycket viktigt att promptarna utformas exakt och är tydliga. Promptarna kan ändras så att man på sätt och vis diskuterar med AI-applikationen.

Nedan finns några tips på hur du kan skapa fungerande och personligt innehåll med hjälp av promptar.

  1. Välj nyckelord: välj centrala nyckelord som hjälper dig att rikta din fråga eller uppgift bättre. På så sätt förstår den artificiella intelligensen bättre vad du vill att den ska göra. Detta skede påminner mycket om att välja ämnesord för informationssökning.
  2. Skapa frågor och uppgifter: skapa frågor eller uppgifter som innehåller de valda nyckelorden. Forma dem tydligt och enkelt så att den artificiella intelligensen lätt kan förstå dem.
  3. Säkerställ bästa möjliga resultat: testa olika promptar och deras utformningar för att hitta det optimala sättet som ger önskat resultat.

Kom ihåg att AI-applikationen ibland kan behöva noggrannare anvisningar eller flera försök för att ge bästa möjliga svar. Prompten ger den artificiella intelligensen tydliga anvisningar om ämnen, mål och tyngdpunkter.

Artificiell intelligens vid informationssökning

Även om artificiell intelligens skulle kännas som ett snabbt, effektivt och enkelt sätt att göra vetenskaplig informationssökning, är det rekommenderade sättet fortfarande att använda universitetets egna licensierade vetenskapliga databaser för informationssökning.

Bedömningen av svaren från AI-applikationer försvåras av att användaren inte alltid kan veta hur dessa applikationer i grund och botten producerar svar och hurdan datamassa svaren grundar sig på. Det finns inte heller alltid garantier för att de uppgifter som applikationerna producerar är aktuella.  

AI-applikationerna kan dock vara till hjälp när du redan vet mycket om ämnet och kritiskt kan bedöma den information de ger. Olika informationsbehov kräver olika verktyg för informationssökning. Det är alltså viktigt att du först bedömer ditt informationsbehov och om AI-applikationerna lämpar sig för det.

Kom alltid ihåg att applikationerna också kan producera felaktig och vilseledande information. Det är inte alltid lätt att identifiera felaktiga uppgifter om ämnet är främmande. Då framhävs behovet av källkritik. Kontrollera alltså om det material som den artificiella intelligensen ger verkligen existerar och vad innehållet är.

Booleska operatorer och artificiell intelligens

Det kanske effektivaste sättet att kombinera artificiell intelligens med informationssökning i vetenskapliga databaser är att be den artificiella intelligensen om en syntax, det vill säga en optimerad sökformel för att söka information i bibliotekets databaser. Då kan AI-applikationen kombinera booleska operatorer med dina söktermer och även rekommendera fler söktermer för din sökning.

Om du till exempel vill söka information om Bachs kantater kan du begära en fråga av AI-programmet: "Jag vill söka information om Johann Sebastian Bachs kantater. Gör en sökfråga med hjälp av booleska operatorer för biblioteksdatabasen."  

En AI-applikation som utgör en språkmodell kan utifrån denna begäran bilda en sökfråga ("Johann Sebastian Bach" OR "Bach, Johann Sebastian") AND "kantater".  

Du hittar mer information om booleska operatorer på sidan Söktekniker i samma guide.

Den artificiella intelligensens begränsningar

Artificiell intelligens gör genereringar, dvs. reflekterar bara inmatat källmaterial. Det är skäl att komma ihåg att artificiell intelligens också kan hallucinera svaret, dvs. producera felaktig information, till exempel felaktiga källhänvisningar.

Information som den artificiella intelligensen ger kan också vara skadlig eller partisk, vilket beror på det källmaterial som använts i utvecklingen av språkmodellen. Det är också bra att beakta att största delen av materialet för utbildning av språkmodeller är av västerländskt ursprung. Det har observerats att  detta försvagar applikationernas globala användbarhet.  

Den som använder artificiell intelligens ansvarar för att den skrivna informationen är korrekt. Artificiell intelligens vet inte och bryr sig inte om huruvida något är sant eller inte.

Kom ihåg dataskyddet

Överväg noggrant vilka uppgifter du matar in i tjänsten. AI-tjänsterna lämpar sig endast för behandling av offentlig information. Du får alltså inte mata in till exempel personuppgifter, företagshemligheter, konfidentiell information eller sekretessbelagda uppgifter i tjänsten.  

Det är bra att beakta att en tjänst som använder artificiell intelligens kan spara det material du matat in och använda det för att utbilda artificiell intelligens.  

Beakta också alltid varifrån den använda informationen kommer. Det är mycket viktigt att komma ihåg Konstuniversitetets egna spelregler och etiska anvisningar.

Artificiell intelligens vid Konstuniversitetet

Läs Konstuniversitetets etiska anvisningar inom utbildning och studier: Användning av AI-applikationer i studierna.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement