Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Oikeudet

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

DMPTuulin kysymys oikeuksiin liittyen

2. Ethical and legal compliance

  • 2.2 How will data ownership, copyright and Intellectual Property Right (IPR) issues be managed? Are there any copyrights, licenses or other restrictions which prevent you from using or sharing the data?

Oikeudet

Tutkimuksen aineistoihin saattaa sisältyä erilaisia tekijänoikeudellisesti suojattuja sekä suojaamattomia osia. Tällaisten aineistojen käytöstä ja oikeuksista kannattaa sopia jo etukäteen muiden tutkijoiden ja mahdollisesti ulkopuolisten aineistoa tuottavien tahojen kanssa (esim. valokuvat, video- ja ääninäytteet,).

Tekijänoikeuteen sisältyy sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Taloudellisia oikeuksia ovat oikeudet valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa teos yleisön saataviin. Moraalisista oikeuksista keskeisimpiä ovat respektio-oikeus ja isyysoikeus.

  • Respektio-oikeus antaa teoksen tekijälle oikeuden vastustaa teoksen muuttamista sen kirjallista ja taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla.
  • Isyysoikeus taas määritetään seuraavasti: Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. (Tekijänoikeuslaki 1961/404, 3 §)

Moraalisista oikeuksista on isyysoikeudella suuri merkitys tutkimuksessa, koska viittaaminen tutkimuksessa käytettyihin lähteisiin on kunnianosoitus aihetta aiemmin käsitelleille tutkijoille sekä osoitus kirjoittajan aiheeseen perehtymisestä ja lukeneisuudesta. Arkistoituihin tutkimusaineistoihin ja alkuperäiseen tutkijaan tai tutkijoihin tulee aina viitata samalla periaatteella kuin viitataan kirjallisiin lähteisiin. Viittausvaatimus käytettyihin lähteisiin on tieteen eettisenä periaatteena ylivertainen suhteessa lainsäädäntöön. Joten se, onko  tutkimusaineist tekijänoikeudellisesti suojattu vai ei, ei vaikuta asiaan. Siksi tutkimusaineistojen tekijyydestä tulee sopia.

Kun tutkimusaineisto arkistoidaan aineiston omistus- ja tekijänoikeudet eivät koskaan siirry arkistolle.

Tutkijoiden väliset sopimukset

Sopimus aineistojen jatkokäytöstä voi olla tarpeellinen, mikäli seuraavista asioista ei ole ennakolta sovittu kaikkien tutkijoiden välillä:

  • Mitkä aineistot on tarkoitus luovuttaa jatkokäyttöön?
  • Mikäli yksi tai useampi tutkija on tuonut tutkimushankkeeseen mukaan aiempaa tutkimusaineistoa, sisällytetäänkö tämä jatkokäyttöön luovutettavaan aineistoon?
  • Halutaanko jakokäytölle asettaa ehtoja?
  • Mikäli jatkokäyttö halutaan tehdä luvanvaraiseksi, kuka päättää luvan myöntämisestä?
  • Milloin aineisto (tai osia aineistosta) voidaan luovuttaa jatkokäyttöön? (Esimerkiksi ennalta määrätty aikataulu tai julkaisujen valmistuminen)
  • Mihin käyttötarkoituksiin aineisto luovutetaan (pelkästään tutkimus vai lisäksi myös opetus- ja opiskelukäyttö)?
  • Kenellä on oikeus tehdä arkistointisopimus tutkimusaineistosta?