Skip to main content

DMPTuuli-opas: Etusivu

Tässä oppaassa kerrotaan mikä on DMPTuuli-työkalu, ja miten sitä voi hyödyntää aineistonhallintasuunnitelmaa tehtäessä. Oppaan rakenne vastaa yleisen DMPTuuli-pohjan rakennetta.

Aineistonhallinnan oppaasta löytyy lisätietoa tutkimuksen avoimuuden ja aineistonhallinnan lähtökohdista, sekä tarkempaa tietoa aineistojen avaamisesta ja julkaisemisesta.

Mikä DMPTuuli?

DMPTuuli on tutkijoille suunnattu kaikille avoin aineistonhallintasuunnitelmatyökalu (DMP tulee sanoista Data Management Plan). Ohjelmaa voi hyödyntää tutkimussuunnitelman tekemisen yhteydessä, rahoitusta hakiessa ja aineistonhallinnassa tutkimushankkeen eri vaiheissa.

DMPTuulin avulla tutkija pystyy jäsennellysti ja tuetusti suunnittelemaan aineistonhallintaansa. Yleisohjeiden lisäksi DMPTuulissa voi valita  rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden rahoitushaku- organisaatio- ja datatyyppikohtaisia ohjeita.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan tutkimusaineiston hankkeen aikainen:

 • Yleiskuvaus
 • Eettiset periaatteet henkilötietojen käsittelyssä sekä aineistojen omistajuus
 • Dokumentointi ja metadata
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi
 • Avaaminen hankkeen päätyttyä
 • Vastuut ja resurssit

Suunnitelma liitetään rahoitushakemukseen erillisenä liitteenä (1-2 sivua). 

Mikäli tutkimuksessa ei synny säilytettävää tutkimusaineistoa tai käytetty aineisto on jo avointa, kuvaa silti tilanne liitteellä lyhyesti ja liitä se hakemukseesi. Muutenkin kysymyksiin vastataan soveltuvin osin. Mikäli käytät vain jo olemassa olevaa, jo avointa aineistoa, sitä ei luonnollisesti tarvitse tallentaa uudelleen.

Jos aineistosi on salassa pidettävää eikä sitä siis voi avata, tämän voi todeta ja perustella liitteessä. Aineiston metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin suositeltavaa tallentaa kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.

Miksi aineistonhallintasuunnitelma?

Miksi tutkimusaineistojen hallinta ja hallinnan suunnittelu on tärkeää?

 • Tutkimusaineistojen hallinta ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ovat osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä!
 • Aineistojen katoamisen, häviämisen tai tuhoutumisen riski pienenee.
 • Voit ennakoida omistajuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyviä monimutkaisia ongelmia.
 • Tuet avointa saatavuutta ja luot edellytyksiä tuleville menestyksekkäille yhteistyöhankkeille.
 • Täytät rahoittajien vaatimukset.
 • Säästät aikaa ja rahaa.

Selkeästi laadittu aineistonhallintasuunnitelma tukee myös avoimen tieteen toimintatapaa ja edistää uusien keksintöjen ja ideoiden syntymistä ja tuloksellista yhteistyötä.

Aineistonhallintasuunnitelman tulisi kuvata, miten tutkimusaineistoja käsitellään koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Aineistonhallintasuunnitelmaa tulisi päivittää tutkimushankkeen edistyessä.  

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Reusable).

Tutkimusaineiston hallintasuunnitelmassa aineisto (data) ymmärretään laajasti ja se pitää sisällään:

 • eri menetelmillä kerätyn aineiston (kuten kyselyt, haastattelut, mittaukset, arvioinnit, AV-aineistot, päiväkirjat yms.)
 • tutkimuksen aikana tuotetun aineiston (kuten analysoitu data)
 • tutkimuksen lähdemateriaalin (esimerkiksi monimuotoinen arkistomateriaali)
 • lähdekoodit ja ohjelmistot

Ohjeita muualla