Siirry pääsisältöön

DMPTuuli-opas: 1. Aineiston yleiskuvaus

Aineiston perustelut ja keräämisvaiheessa huomioitavia asioita

Aineiston keräämisvaiheessa on huomioitava useampia seikkoja, kuten oikeudet, eettiset seikat, tutkimuksen hetkellä vallitsevat kontekstuaaliset asiat sekä myös tietoa itse keruuprosessista. Tiedot kirjataan ylös ja lopuksi kaikki tutkimuksen kannalta relevantti tieto liitetään säilytettävään aineistoon. Lopuksi kaikki aineistot kuvaillaan siten, että kuvailu muodostaa laadukasta metadataa, joka mahdollistaa myöhemmin tietojen hyvän löytymisen.

Millaista aineistoa kerätään tai tuotetaan

1.1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodoissa aineisto on?

Aineistonhallintasuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaasi. Päällekkäisyyksien välttämiseksi voit viitata aineistonhallintasuunnitelmassa tutkimussuunnitelmaan ja päinvastoin. Kuvaa aineiston analysointi ja käytetyt menetelmät tutkimussuunnitelmassa.

Kuvaa tässä kohdassa lyhyesti, millaista aineistoa olet keräämässä tai tuottamassa. Selitä myös, millaista olemassa olevaa aineistoa aiot käyttää (esim. haastatteluaineistoja, tekstejä, kuvia, valokuvia, ääni- tai videotallenteita). Jos keräät ja käsittelet sensitiivistä dataa, lue lisää tietosuojasta ja Taideyliopiston tietosuojapolitiikasta.

Vastauksesi tähän kohtaan muodostaa suunnitelman loppuosan perusrakenteen. Luokittele aineistosi esimerkiksi seuraavasti ja käytä samaa luokittelua kaikissa suunnitelman kohdissa:

 1. tätä tutkimusta varten kerättävä aineisto
 2. tutkimusprosessin tuloksena syntyvä aineisto
 3. aiemmin kerätty aineisto, jota käytetään uudelleen tässä tutkimuksessa / hankkeessa

Mainitse sekä tutkimushankkeen aikana että arkistoinnissa käytetyt tiedostomuodot.

Hyviä käytäntöjä

 • Käytä taulukkoa tai luetteloa esittämään  
  • datatyypit
  • tiedostomuodot (esim. .csv, .xslx, .txt, .docx,  .mp3, .mp4 ja .tiff)
  • muut mahdolliset tiedot
 • Erottele selvästi nyt tuotettu data aikaisemmin tuotetusta.

Esimerkkejä

“Arkistomateriaali Kansallisarkistosta on joko digitoitu tai mikrofilmillä. Materiaalin käyttö käsillä olevaan tutkimukseen ei edellytä erillistä lupaa. Käytän myös avointa aineistoa X- ja Y-rekistereistä. Nämä rekisteriaineistot ovat saatavilla avoimesti joko verkossa tai painettuina asiakirjoina.”
 

Aineiston laadunhallinta

1.2 Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?

Aineiston laadunhallinnalla varmistetaan, että aineisto ei epähuomiossa muutu ja että aineisto pysyy virheettömänä koko sen elinkaaren ajan. Laatuongelmia voi syntyä aineistojen teknisen käsittelyn, konvertoinnin tai siirron vuoksi tai sisällön käsittelyn ja analyysin aikana.

Selitä, miten aineiston yhtenäisyys ja datan keruun laatu varmistetaan ja miten se dokumentoidaan. Laadunhallinta voi tarkoittaa mm. sen varmistamista, että alkuperäisten kuva- ja AV-tiedostojen laatu säilyy pakatussa formaatissa, standardoituja havainnointimenetelmiä ja -käytäntöjä, datan syötön validointia, datan vertaisarviointia tai datan kuvaamista asiasanastojen avulla.

Hyviä käytäntöjä

 • Äänitettyjen tai kuvattujen haastattelujen litteroinnit tulisi tarkistaa myös jonkun muun kuin alkuperäisen litteroijan.
 • Digitoitujen aineistojen tulee vastata riittävän tarkasti alkuperäisiä fyysisiä tai analogisia aineistoja.
 • Varmista että alkuperäinen tietosisältö säilyy, jos muunnat tietoja tai konvertoit niitä järjestelmästä toiseen.
 • Käytettävien ohjelmistojen tulisi laskea tarkistussummia.

Esimerkkejä

“In [project X], the software and formats that will be used are based on open and established standards to enable data reuse, interoperability and sharing of the data."

 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement