Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Toteutusvaiheen sopimukset ja tekijänoikeudet

Sopimukset ja niiden muutokset

Hanketta koskevat sopimukset ja niiden muutokset tulee hoitaa yhteistyössä Taideyliopiston lakipalveluiden kanssa. Tutkija ei voi solmia sopimuksia, jotka ovat ristiriitaisia rahoittajan ohjeiden kanssa (tarkastettava muun muassa edellyttääkö rahoittaja avointa julkaisu).
Tältä sivulta löydät tietoa sopimustyypeistä:

 • rahoitussopimus
 • konsortiosopimus
 • yhteistyösopimus
 • oikeuksiensiirtosopimus
 • tutkimusaineistojen omistajuudesta sopiminen
 • tutkijoiden väliset sopimukset tekijyydestä
 • tekijänoikeuslain mukaiset taloudelliset ja moraaliset oikeudet
 • suostumukset, kuvaus-, äänitys- ja videointiluvat/-sopimukset sekä sopimus niiden julkaisemisesta
 • henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset

Huomaathan, että tutkimus voi joskus edellyttää  myös muita sopimuksia. Niiden tarpeesta on keskusteltava asianosaisten ja yliopiston vastaavan yksikön sekä tarvittaessa lakipalvelut tukevat sopimusjärjestelyissä.

Rahoitussopimus

Rahoitussopimuksen allekirjoittajaosapuolena on Taideyliopisto. Sopimusten hyväksymisoikeus riippuu hankkeen kokonaisbudjetista. Kokonaisbudjetti koostuu rahoittajalta haettavasta osuudesta sekä mahdollisesta yliopiston omarahoitusosuudesta.

Hakemuksen arvona käytetään Taideyliopiston vastuulla olevaa osuutta hankkeesta tai koko hanketta, mikäli se on yksin yliopiston tai yliopisto vastaa kokonaisuudesta myös muiden osallistujien osalta.

Yli 2 000 000 €

 • Päätöksen tekijä: hallitus

Alle 2 000 000 €

 • Päätöksen tekijä: rehtori

Alle 1 000 000 €

 • Päätöksen tekijä: vararehtori. Hankkeen aiheen mukaisesti. Jos hanke ei ole tutkimusta eikä koulutusta, rehtori hyväksyy.

Alle 100 000 €

 • Päätöksen tekijä: dekaani, muut rehtorin johtoryhmän jäsenet

Alle 50 000 €

 • Päätöksen tekijä: delegoinnin mukaan laitoksen, osaston, yksikön johtaja tai päällikkö

Hankkeen suorituspaikkana on Taideyliopisto, mutta hankkeen käytännön toteutuksesta vastaava yksikkö voi olla joko koko Taideyliopisto, Tutkimusinstituutti, Avoin kampus tai Taideyliopiston akatemia(t).

Rahoitussopimusta solmittaessa varmistetaan, että ehdot vastaavat hakemuksessa esitettyä ja että tehtävät sitoumukset on sovitettu myönnetyn rahoituksen tasoon.

Huomioithan sopimusvalmistelussa myös piilevät taloudelliset vastuut, kuten mahdolliset asiantuntijakulut, sovellettava laki ja oikeuspaikka. Kansainvälisissä tilanteissa ole aina ajoissa yhteydessä yliopiston tutkimuspalveluihin ja lisäksi tarpeen mukaan HR- ja lakipalveluihin.

Sopimusvalmistelussa noudatetaan Artsista löytyvää ohjeistusta (muun muassa taustatietojen ja pakotteiden tarkastus sekä kahden allekirjoittajan sääntö): https://uniartsfi.sharepoint.com/sites/artsi-yliopiston-toiminta/SitePages/Paatosten-ja-sopimusten-valmistelu-ja-allekirjoituskaytannot.aspx

Konsortiosopimukset

Konsortiohankkeissa tulee sopia pelisäännöistä ja vastuista partnereiden kanssa jo hakuvaiheessa. Ulkopuolisen kanssa solmittavassa sopimuksessa sopimusosapuolena toimii aina Taideyliopisto eikä yksittäinen tutkija, vaikkakin hän usein edustaa yliopistoa sopimusneuvotteluissa. Siksi sopimusasioissa kannattaa heti alusta alkaen olla ajoissa yhteydessä yliopiston lakimieheen.

Varsinainen konsortio- tai partnerisopimus kannattaa tehdä vasta rahoituksen varmistuttua. EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa käytetään DESCA-konsortiosopimuspohjaa.

Yhteistyösopimukset

Jos hankkeessa tehdään yhteistyötä toisten yliopistojen, yritysten tai muiden organisaatioiden tai osapuolten kanssa tarvitaan yleensä yhteistyösopimus. Sopimuksessa sovitaan osapuolten rooleista, oikeuksista ja velollisuuksista.

Suomen Akatemia edellyttää, että hankkeen kustannusten, riskien ja tulosten jakautumisesta, tulosten levittämisestä ja immateriaalioikeuksien käytöstä ja jakamisesta sovitaan kirjallisesti ennen hankkeen aloittamista. Suomen Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia. Tulosten julkisuutta ei saa rajoittaa yhteistyökumppaneiden tai muiden sopimuskumppanien kanssa tehtävillä sopimuksilla.

Muilla rahoittajia on yleensä omia vastaavia ehtoja.

Tutkimushankkeissa saattaa olla ajoittain myös hankintatilanteissa, jolloin joudatetaan Taideyliopinton yleisiä hankinta- ja kilpailutusohjeita:https://uniartsfi.sharepoint.com/sites/artsi-ohjeet-tyoarkeen/SitePages/Hankintojen-tekeminen-ja-kilpailuttaminen.aspx?web=1

Yliopisto on velvollinen kaikissa hankinnoissaan ja yhteistilanteissan noudattamaan pakotelainsäädäntöä ja tekemään tarkastuksia osapuolten taustoista.

Sopimus oikeuksista täydentävän rahoituksen hankkeissa

Lainsäädäntö, ulkopuolisen rahoituksen ehdot sekä vastuut sopimuskumppaneita kohtaan aiheuttavat velvoitteita Taideyliopistolle. Velvoitteet tulosten hyödyntämiseen Taideyliopisto voi täyttää vain siten, että se voi sopia hankkeen osapuolten kanssa tulosten jatkokäytöstä.

Tutkimushankkeissa, joissa Taideyliopisto saa ulkopuolista rahoitusta (esim. Suomen Akatemia, EU, yritys) tulee sopia siitä, että hankkeeseen osallistuvat työntekijät ja opiskelijat, jotka luovat hankkeen tuloksia, siirtävät hankkeen tulosten omistusoikeuden tai käyttöoikeuden (mukaan lukien muuttamisoikeus ja edelleenluovutusoikeus) Taideyliopistolle.

Tarvittavat oikeudet siirretään Taideyliopistolle tutkimuspalveluiden ja lakipalveluiden kanssa laadituilla oikeuksien siirtosopimuksilla. Oikeuksiensiirtosopimuksella siirretään omistusoikeus ja sekä tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet että mahdolliset muut immateriaalioikeudet Taideyliopistolle sopimuksen määrittelemässä laajuudessa. Oikeuksiensiirtosopimus allekirjoitetaan työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Tutkimusaineiston omistajuudesta sopiminen

Tutkimusryhmän jäsenten kannattaa sopia aineistonhallintasuunnitelmassa projektiin osallistuvien henkilöiden tutkimusaineistoihin liittyvistä tehtävistä, vastuista ja oikeuksista. Ryhmän kannattaa sopia mm. tutkimusaineistojen omistajuudesta ja siitä, kenellä on oikeus päättää aineiston jatkokäytön ehdoista ja jatkokäyttöön luovuttamisesta sekä hävittää tutkimusaineisto.

Tutkimusaineistojen taloudellisten oikeuksien omistusoikeus tai käyttöoikeus mukaan lukien muuttamisoikeus ja edelleenluovutusoikeus siirtyy Taideyliopistolle oikeuksien siirtosopimuksella.

Tutkijoiden väliset sopimukset isyysoikeudesta: tekijyydestä sopiminen

Tutkimushankkeen alkaessa tutkimusryhmän jäsenten tulee sopia keskenään siitä, miten isyysoikeus, tekijänoikeuteen kuuluva moraalinen oikeus, toteutuu käytännössä.

Tutkimusaloilla on eri käytäntöjä siinä, ketkä merkitään tieteellisen julkaisun kirjoittajiksi tai muiksi tekijöiksi. Julkaistavien tutkimusaineistojen, artikkelien ja muiden julkaisujen osalta tulee sopia tekijöiden ilmoittamisesta, eli siitä, millä kontribuutiolla henkilöstä tulee tekijä.

Työnjaosta ja tekijyyden periaatteista olisi hyvä sopia etukäteen kirjallisesti: mitä tekijyyteen oikeuttava panos hankkeessa tarkoittaa, ketkä ovat kirjoittajia ja millä periaatteella kirjoittajajärjestys määräytyy, millä perusteella henkilö saa nimensä kiitoksiin.

TENKin sivuilta on luettavissa suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Suosituksen liitteenä on lomakepohjia tekijyyteen liittyvien roolien määrittelyyn ja tekijyydestä sopimiseen.

Tekijyys ja tekijänoikeus

Tekijyydellä tarkoitetaan tieteellisen julkaisemisen yhteydessä henkilöä, joka on osallistunut tieteellisen artikkelin tai muun julkaisun tekoon niin merkittävällä panoksella, että hänet tulee mainita julkaisun tekijä- tai kirjoittajaluettelossa. Tieteenaloilla on eri käytäntöjä siinä, ketkä merkitään yhteisjulkaisun kirjoittajaluetteloon.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) suosituksen mukaisesti tutkimushankkeisiin osallistuvien tutkijoiden ja muiden yhteisjulkaisujen laatijoiden tulisi keskustella tekijyyden periaatteista jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa sekä sopia asiasta myös kirjallisesti. Myös tohtorin opinnäytteeseen liittyvistä tekijyyskysymyksistä on sovittava hyvissä ajoin.

Taideyliopiston eettinen toimikunta suosittelee keskustelemaan ja tarvittaessa tekemään sopimuksen etukäteen myös taiteellisten produktioiden tekijyydestä.Tekijänoikeus syntyy lain nojalla automaattisesti teoksen tekemisen myötä.

Ota yhteyttä

Tutkimuspalvelut
tutkimuspalvelut@uniarts.fi
Merja Sagulin
Tiia Saarinen

Lakipalvelut
Titti Luukkainen

Tekijänoikeusasiat
Tekijänoikeuden siirtymiseen ja tekijänoikeussopimuksiin liittyvät kysymykset
Maria Rehbinder, maria.rehbinder@aalto.fi

 

Lue lisää

Avoin käsi, jossa on pieni, pyöreä kaiutin.