Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Tutkimushankkeen laadunvarmistus ja riskien arviointi

Hankkeen johtaminen

Hankkeen vastuullisella johtajalla (principal investigator) on keskeinen rooli hankkeen laadunvarmistuksessa ja hankkeen onnistumisessa. Vastuullinen johtaja johtaa hanketta joko palkattuna hankkeelle tai osana muita työtehtäviään riippuen rahoittajan ehdoista ja yliopiston sisäisistä käytänteistä. Haettavan hankkeen on oltava linjassa yliopiston strategian kanssa sekä huomioitava Akatemioiden ja tutkimusyksiköiden visiot.

Yksilörahoituksella työskentelevä tutkija, esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijatohtori tai akatemiatutkija, johtaa ja hallinnoi omaa tutkimushankettaan vastuullisen johtajan tavoin. Tässä oppaassa vastuulliselle johtajalle määritellyt vastuut koskevat soveltuvin osin myös yksilörahoituksella työskentelevää tutkijaa.

Hankkeen hallinta / projektinhallinta

Laadukas hankkeen / projektinhallinta kattaa koko tutkimushankkeen elinkaaren hankkeen suunnittelusta käynnistämis-, toteutus- ja päättämisvaiheeseen.

Suurissa hankkeissa projektipäällikkö tai projektikoordinaattori toimii vastuullisen johtajan tukena hankkeen hallinnassa. Hankkeen onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että jokainen hankkeessa toimiva tutkija tuntee oman roolinsa ja vastuunsa hankkeessa ja vastaa niistä omalta osaltaan.

Laadukasta hankkeen hallintaa ovat esimerkiksi hankkeen työnjaosta sopiminen, aikataulun ja sisällöllisten tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi, hankkeen talouden suunnittelu ja seuranta, dokumentointi ja raportointi, sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus sekä tuloksiin ja hankkeen talouteen liittyvä riskienhallinta.

Vastuullisen johtajan tulee sopia säännöllisistä tapaamisista projektipäällikön / -koordinaattorin sekä talouspalveluiden (budjettiseuranta) kanssa.

Tutkimushankkeen toteuttamisessa huomioidaan keskeinen lainsäädäntö sekä kansalliset ja kansainväliset periaatteet (esimerkiksi tutkimusetiikan ja tutkimuksen integriteetin sekä avoimuuden ja kestävän kehityksen toimintatavat).

Tutkimushankeen riskien arviointi

Tutkimushankkeen riskien arviointi toteutetaan säännöllisesti: hankkeen suunnitteluvaiheessa, hankkeen alkaessa, väliraporttien yhteydessä tai vuosittain sekä loppuraportoinnin yhteydessä. Riskien tunnistamisesta ja arvioinnista vastaa hankkeen vastuullinen johtaja ja mahdollinen ohjausryhmä.

Riskienarvioinnissa on hyvä kartoittaa sekä hankkeen sisältöihin että projektinhallintaan liittyvät riskit. Riskien tunnistamisen, todennäköisyyden ja vaikutusten arvioinnin lisäksi tulee suunnitella toimenpiteitä riskien ennaltaehkäisemiseksi sekä sopia vastuunjaosta.

Ohjausryhmän rooli

On suositeltavaa, että konsortio- ja ERC-hankkeissa vastuullinen johtaja kokoaa ohjausryhmän ja koordinoi sen kokoontumisia. Ohjausryhmän jäseniksi pyydetään  henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen toteutumisesta. Myös hankkeen kohderyhmän / sidosryhmän edustaja on hyvä pyytää mukaan ohjausryhmään.

Ohjausryhmä kokoontuu niin usein kuin se on hankkeen kannalta tarpeellista. Ensimmäinen kokous pidetään heti rahoituspäätöksen varmistuttua. Kokouksessa käydään läpi ohjausryhmän tehtävät, valitaan ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri sekä sovitaan kokouskäytännöt (esim. kutsut, muistiot, kokouspalkkiot, matkakulut ja muut korvaukset).

Tutkimushankkeen ohjausryhmän tehtävät

 • varmistaa edellytykset hankkeen toteuttamiselle
 • varmistaa rahoittajan ehtojen ja ohjeiden noudattamisen
 • valvoo ja seuraa projektin etenemistä
 • seuraa ja ohjaa sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista
 • hyväksyy toimintasuunnitelmat
 • luo yhteistyön pelisäännöt
 • arvioi hankkeen etenemistä
 • käsittelee suunnitelmien (talous- ja tutkimussuunnitelmat) muutokset
 • seuraa rahoituksen käyttöä
 • käsittelee/hyväksyy väli- ja loppuraportit
 • toimii linkkinä sidosryhmiin
 • vastaa osaltaan projektin vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta
 • käy päätöskokouksessa läpi projektin tulokset ja palautteen sekä sopii tulosten levittämisestä