Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Vastuullisen johtajan ja hanketutkijan muistilistat

Vastuullisen johtajan muistilista

Muistilistassa on kuvattu hankkeen vastuullisen johtajan (principal investigator) vastuita hankkeen aikana. Vastuut koskevat soveltuvin osin myös yksilörahoituksella työskentelevää tutkijaa.

Tutkimushankkeen käynnistäminen  

 • Ilmoitus rahoituksen vastaanottamisesta rahoittajan edellyttämässä aikataulussa ja tavalla.    
 • Tieto rahoituspäätöksestä kirjaamoon: kirjaamo@uniarts.fi.    
 • Hankkeen budjetin päivittäminen saadun rahoituksen mukaiseksi rahoittajan edellyttämässä aikataulussa, talouspalveluiden tuella.    
 • Tutkimussuunnitelman päivittäminen   
 • Rahoituspäätöksen ehtoihin ja ohjeisiin perehtyminen ja näiden noudattaminen tutkimushankkeen ajan.    
 • Sopimusasioiden hoitaminen Taideyliopiston ohjeistuksen mukaisesti lakipalveluiden kanssa
 • Tekijyydestä ja käyttöoikeuksista sopiminen
 • Ohjausryhmän kokoaminen ja sen koordinointi (konsortio- ja ERC-hankkeet).    
 • Tutkimushankkeen riskien arviointi, mukaan lukien vaikutusten arviointi ja tietosuojakäytänteet

      
Työntekijöiden rekrytointi    

 • Hankkeen henkilöstön rekrytoinnin käynnistäminen myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.    
 • Työsuhteen yksityiskohdista (esim. palkkatasot, esihenkilösuhteet, työsopimukset ja käyttöoikeudet) sopiminen HR-palveluiden kanssa ennen rekrytoinnin aloittamista.    
 • Kansainvälisissä tilanteissa ole aina ensin yhteydessä HR-palveluihin ennen viestintää mahdollisten tutkijoiden kanssa
 • Esitys työsuhteeseen ottamisesta suorituspaikan HR-asiantuntijalle.    
 • Tieto hankkeeseen rekrytoitavien tutkijoiden tila-, laite-, ja ohjelmistotarpeista tutkijan esihenkilölle.    
 • Tutkijan esihenkilö huolehtii uuden työntekijän työvälinetilauksista ja perehdyttämisestä, tarvittaessa yhdessä hankkeen vastuullisen johtajan kanssa 
 • Mikäli hankkeelle on budjetoitu tuntityötä, työntekijän rekrytoinnin yksityiskohdista sopiminen suorituspaikan HR-asiantuntijan kanssa hyvissä ajoin ennen suunnitellun työn alkamista

Hankkeen käytänteistä sopiminen    
Säännöllisistä tapaamisista ja työnjaosta sopiminen hankkeen projektipäällikön/ -koordinaattorin kanssa. Tutkimushankkeen osapuolten/tutkimusryhmän kanssa hankkeen toimintatavoista ja työnjaosta sopiminen, mm.    

 • hankkeen aikataulut ja tavoitteet    
 • tutkijoita koskevat hankkeen talousasiat ja työajankohdentaminen    
 • hankeaineiston (hankkeen aikana talletettava, avattava ja arkistoitava materiaali) kokoamisen periaatteet    
 • aineistonhallintasuunnitelman laatiminen / päivittäminen, tutkimusaineistojen avoimuuden periaatteet ja tutkimusaineistojen omistajuus    
 • tutkimusasetelman eettinen ennakkoarviointi ja tutkimusluvat tarvittaessa    
 • tietosuojaa ja -turvaa koskevien asioiden huomiointi ja noudattaminen, mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja    
 • tutkimushankkeen riskien hallinta, mukaan lukien vaikutusten arviointi   
 • tekijyydestä sopiminen, muun muassa yhteisjulkaisuissa    
 • viestintäsuunnitelma ja viestinnän vastuuhenkilöt    
 • julkaisusuunnitelma ja avoimen julkaisemisen periaatteet     

    
Työajan ja hankkeen talouden seuranta  
 

 • Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen projektin tietojen vieminen projektin avauslomakkeelle yhteistyössä talouspalveluiden kanssa.    
 • Hankkeen talousvastaavan kanssa sopiminen hankkeen talouskäytännöistä ja budjetin seurannan periaatteista.    
 • Hankkeen tutkijoiden työajanseurantaraporttien hyväksyminen.    
 • Hankkeen talouden seuranta rahoitusehtojen ja rahoittajan vuosimyönnön sekä Taideyliopiston ohjeistusten ja käytänteiden mukaisesti.    
 • Matka- ja kululaskujen sekä osto- ja myyntilaskujen käsittely Taideyliopiston käytänteiden mukaisesti
 • Hankintaohjeistuksen noudattaminen
 • Tutkimusryhmän ohjaaminen kaikissa juoksevissa kysymyksissä
 • Hankkeen velvoitteiden säännöllinen seuranta

    
Raportointi ja hankkeen päättäminen    

 • Taiteellisen toiminnan ja julkaisujen kirjaukset UniartsCRI-järjestelmään vuosittain yliopiston ohjeistusten ja aikataulujen mukaisesti.    
 • Raportointi hankkeen edistymisestä ja tuloksista rahoittajan ohjeiden ja aikataulun mukaisesti (loppuraportti ja mahdolliset väliraportit).    
 • Raporttien toimittaminen myös kirjaamoon: kirjaamo@uniarts.fi    
 • Arkistoitavan materiaalin siirto Taideyliopiston arkistoon tai muihin mahdollisiin arkistoihin. 

Hanketutkijan muistilista

Tämä muistilista on tutkimushankkeessa työskentelevälle tutkijalle, joka ei toimi hankkeen johtajana.

Rahoittajan ohjeet   

 • Rahoittajan ehtoihin ja ohjeisiin perehtyminen ja näiden noudattaminen tutkimushankkeen ajan. 

 Hankkeen käynnistyminen    

 • Tieto omista tila-, laite- ja ohjelmistotarpeista esimiehelle; mikäli tarvittavat työvälineet eivät kuulu yliopiston tarjoamaan perusvälineistöön eikä niitä ole budjetoitu hankkeelle, sovi esihenkilön kanssa mahdollisista hankinnoista ja huomioi tietosuoja ja -turva. Yleensä yksityiset laitteet ja sovellukset eivät täytä riittäviä tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia.
 • Yliopiston uudet työntekijät ja vierailevat tutkijat: yliopiston sisäisiin ohjeisiin ja toimintakulttuuriin tutustuminen. Esihenkilö ja hankkeen vastuullinen johtaja tai ohjaaja vastaavat hanketutkijoiden perehdytyksestä ja tarjolla on myös uusien työntekijöiden infotilaisuuksia.    

 Työajan kirjaaminen ja matkustaminen    

 • Työajankohdennus (CATS-järjestelmä) yliopiston ohjeistuksen mukaisesti hankkeessa työskentelevillä tutkijoilla.    
 • Matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tekeminen Taideyliopiston matkustusohjeen ja muun ohjeistuksen mukaisesti. Matkat ja majoitukset tilataan yliopiston matkatoimiston (CWT Travel Agency) kautta, ellei toisin ole sovittu.

Hankkeen käytänteet    

 • Tutkimuksen tiedon- ja aineistonhallinnan suunnittelu.
 • Tutkimusasetelman eettinen ennakkoarviointi ja tutkimusluvat tarvittaessa.    
 • Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tietosuojaa koskevien asioiden huomiointi ja ohjeistusten noudattaminen.    
 • Aineistonhallinnan suunnittelu ja suunnitelman päivittäminen tarvittaessa; tutkimusaineistojen avoimuuden periaatteet hankkeessa; aineiston omistajuudesta sopiminen.    
 • Yhteisjulkaisuissa tekijyydestä sopiminen kirjallisesti.    
 • Julkaisusuunnitelman päivittäminen ja avoimen julkaisemisen periaatteet    
 • Tutkimustuloksista viestiminen hankkeessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.    
 • Hankkeessa sovittujen muiden periaatteiden ja työnjaon noudattaminen.   
 • Hankkeen sopimusten ja tekijänoikeuksien huomioiminen ajoissa
 • Taideyliopiston tiedonhallintasuunnitelman noudattaminen

    
Raportointi ja hankkeen päättäminen    

 • Taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjaukset UniartsCRIS-järjestelmään vuosittain yliopiston ohjeistusten ja aikataulujen mukaisesti.    
 • Raportointi tutkimuksen edistymisestä ja tuloksista hankkeen vastuullisen johtajan kanssa sovittavalla tavalla.    
 • Arkistoitavan materiaalin siirto Taideyliopiston arkistoon tai muihin mahdollisiin arkistoihin ja muun aineiston hävittäminen tietosuojakäytänteiden mukaisesti.