Siirry pääsisältöön

Tiedonhaku: Aiheen määrittely ja hakusanat

Pohdi näitä

  • Mistä aiheesta tarvitsen tietoa?
  • Mihin tarkoitukseen? (Lyhyt faktan tarkistus / opinnäytetyö (laaja / suppea))
  • Mikä aiheessa on keskeistä?
  • Mistä näkökulmasta lähestyn aihetta?
  • Mitkä ovat aiheeni keskeiset käsitteet?
  • Käytänkö vapaita hakusanoja (keywords) vai (kirjastojen / tietokantojen) asiasanoja (subject headings)?
  • Miten yhdistän hakusanat?

Aiheen hahmottaminen / jäsentäminen

Miellekartta auttaa aiheen hahmottamisessa ja käsitteiden analysoinnissa.

Tarvitaan tietoa aiheesta viulistin ergonomia:

  1. näkökulman valinta: opetus / soittaminen / terveys / anatomia tms.
  2. näkökulman mukaiset tärkeimmät käsitteet -> käsitteiden synonyymit -> käsitteet tarvittaessa englanniksi.
  3. hakusanat muodostuvat käsitteistä

Yhdistele hakusanoja joustavasti usealla eri tavalla. Älä jumiudu vain yhteen tai kahteen hakusanaan.

Hakusana vai asiasana?

Aiheeseen liittyvien keskeisten käsitteiden, sanojen ja termien valinta on tiedonhakuprosessin tärkein vaihe.

Hakusanat Asiasanat
Hakuaihe omin sanoin. Termi kontrolloidusta sanastosta esim.       Finto-palvelun YSO-ontologiasta
Joustava, sanojen yhdistäminen helppoa. Hakutermin oltava oikeassa muodossa  
Voi tuottaa paljon epäolennaisia hakutuloksia. Hakutulokset tarkempia. Asiasana kuvaa keskeistä sisältöä. 
Hakusana voi esiintyä missä tahansa, esim. abstraktissa, teoksen otsikossa, lähdeluettelossa tai ainoastaan sivulauseessa. Tuottaa helposti liian paljon hakutuloksia.  Asiasana on omana keskeistä sisältöä kuvaavana hakukenttänään. Voit valita vaihtoehtoisia, suppempia ja laajempia termejä, mikä vaikuttaa hakutuloksiin tarkentavasti tai laajentavasti.
Englanniksi keywords Englanniksi subjects, subject terms, subject headings, descriptors

Asiasanastot

Asiasanasto on harkittu kokoelma sanoja, joiden avulla kuvaillaan dokumentin sisältöä määritellyillä termeillä ja vakiintuneilla muodoilla vapaiden hakusanojen sijaan.

Asiasanastoissa kutakin käsitettä voi kuvata vain yksi termi. Vapaa hakusana taas voi olla mikä tahansa sana missä tahansa muodossa, ja yhtä käsitettä kuvaamassa voi olla useita eri termejä.

Asiasanastoja

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Voit valita haluamasi sanaston, esim. Yleisen suomalaisen ontologian (YSO), ja hakea aiheeseesi liittyviä asiasanoja. Finto ehdottaa asiasanoihin myös rinnakkaisia termejä sekä ylä- ja alakäsitteitä. Sanastot ovat käytettävissä ja haettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhdysvaltojen Kongressin kirjaston asiasanasto, Library of Congress Subject Headings (LCSH), on käytössä laajalti myös kansainvälisesti. Myös monilla tietokannoilla on omat sanastonsa.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement