Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Vastuullisen johtajan ja hanketutkijan muistilistat

Vastuullisen johtajan muistilista

Muistilistassa on kuvattu hankkeen vastuullisen johtajan (principal investigator) vastuita hankkeen aikana. Tässä kuvatut vastuut koskevat soveltuvin osin myös yksilörahoituksella työskentelevää tutkijaa.

Tutkimushankkeen käynnistäminen  

 • Ilmoitus rahoituksen vastaanottamisesta rahoittajalle tämän edellyttämässä aikataulussa ja tavalla.    
 • Tieto rahoituspäätöksestä kirjaamoon: kirjaamo@uniarts.fi.    
 • Hankkeen budjetin päivittäminen saadun rahoituksen mukaiseksi rahoittajan edellyttämässä aikataulussa, talouspalveluiden tuella.    
 • Tutkimussuunnitelman päivittäminen, mikäli saatu rahoitus on selvästi haettua pienempi.    
 • Rahoituspäätöksen ehtoihin ja ohjeisiin perehtyminen ja näiden noudattaminen tutkimushankkeen ajan.    
 • Sopimusasioiden hoitaminen lakipalveluiden kanssa tarvittaessa.    
 • Ohjausryhmän kokoaminen ja sen kokoontumisten koordinointi (konsortio- ja ERC-hankkeet).    
 • Tutkimushankkeen riskien arviointi    

      
Työntekijöiden rekrytointi    

 • Hankkeen henkilöstön rekrytoinnin käynnistäminen heti myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.    
 • Työsuhteeseen liittyvistä yksityiskohdista (esim. palkkatasot, esimiessuhteet, työsopimukset) sopiminen HR:n kanssa ennen rekrytoinnin aloittamista.    
 • Esitys työsuhteeseen ottamisesta suorituspaikan HR-asiantuntijalle.    
 • Tieto hankkeeseen rekrytoitavien tutkijoiden tila-, laite-, ja ohjelmistotarpeista tutkijan esimiehelle.    
 • Tutkijan esimies huolehtii uuden työntekijän työvälinetilauksista ja perehdyttämisestä, tarvittaessa yhdessä hankkeen vastuullisen johtajan kanssa; perehdytyksen muistilista Artsissa.    
 • Mikäli hankkeelle on budjetoitu tuntityötä, työntekijän rekrytoinnin yksityiskohdista sopiminen suorituspaikan HR-asiantuntijan kanssa hyvissä ajoin ennen suunnitellun työn alkua.    

       
Hankkeen käytänteistä sopiminen    

Säännöllisistä tapaamisista ja työnjaosta sopiminen hankkeen projektipäällikön/ -koordinaattorin kanssa. Tutkimushankkeen osapuolten/tutkimusryhmän kanssa hankkeen toimintatavoista ja työnjaosta sopiminen, mm.    

 • hankkeen aikataulut ja tavoitteet    
 •  tutkijoita koskevat hankkeen talousasiat ja työajankohdentaminen    
 •  hankemapin (hankkeen aikana talletettavan, avattavan ja arkistoitavan materiaalin) kokoamisen periaatteet    
 • aineistonhallintasuunnitelman laatiminen / päivittäminen, tutkimusaineistojen avoimuuden periaatteet ja tutkimusaineistojen omistajuus    
 • tutkimusasetelman eettinen ennakkoarviointi ja tutkimusluvat tarvittaessa    
 • tietosuojaa koskevien asioiden huomiointi ja noudattaminen, mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja    
 • tutkimushankkeen riskien hallinta    
 •  tekijyydestä sopiminen yhteisjulkaisuissa    
 • viestintäsuunnitelma ja viestinnän vastuuhenkilöt    
 • julkaisusuunnitelma ja avoimen julkaisemisen periaatteet     

    
Työajan ja hankkeen talouden seuranta  
 

 • Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen projektin tietojen vieminen projektin avauslomakkeelle yhteistyössä talouspalveluiden kanssa.    
 • Hankkeen talousvastaavan kanssa sopiminen hankkeen talouskäytännöistä ja budjetin seurannan periaatteista.    
 • Hankkeen tutkijoiden työajanseurantaraporttien hyväksyminen.    
 • Hankkeen talouden seuranta rahoittajan ehtojen ja vuosimyönnön sekä yliopiston ohjeistusten ja käytänteiden mukaisesti.    
 • Matka- ja kululaskujen sekä osto- ja myyntilaskujen käsittely yliopiston normaalikäytänteiden mukaisesti.     

    
Raportointi ja hankkeen päättäminen    

 • Taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjaukset SoleCRIS-järjestelmään vuosittain yliopiston ohjeistusten ja aikataulujen mukaisesti.    
 • Raportointi hankkeen edistymisestä ja tuloksista rahoittajan ohjeiden ja aikataulun mukaisesti (loppuraportti ja mahdolliset väliraportit).    
 • Raporttien toimittaminen myös kirjaamoon: kirjaamo@uniarts.fi    
 • Arkistoitavan materiaalin siirto Taideyliopiston arkistoon tai muihin mahdollisiin arkistoihin. 

Hanketutkijan muistilista

Tämä muistilista on tutkimushankkeessa työskentelevälle tutkijalle, joka ei toimi hankkeen johtajana.

Rahoittajan ohjeet   

 • Rahoittajan ehtoihin ja ohjeisiin perehtyminen ja näiden noudattaminen tutkimushankkeen ajan    

   Työnsuhteen käynnistyminen    

 • Tieto omista tila-, laite- ja ohjelmistotarpeista esimiehelle; mikäli tarvittavat työvälineet eivät kuulu yliopiston tarjoamaan perusvälineistöön eikä niitä ole budjetoitu hankkeelle, sovi esimiehen kanssa tarvittavista hankinnoista.    
 • Yliopiston uudet työntekijät: yliopiston sisäisiin ohjeisiin ja toimintakulttuuriin tutustuminen. Esimies ja hankkeen vastuullinen johtaja vastaavat perehdytyksestä ja tarjolla on myös uusien työntekijöiden infotilaisuuksia.    

    
Työajan kirjaaminen ja matkustaminen    

 • Työajankohdennus (SoleTM) yliopiston ohjeistuksen mukaisesti.    
 • Matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tekeminen ja matkustusohjeen mukaisesti. Matkat ja majoitukset tilataan yliopiston matkatoimiston kautta.    

      
Hankkeen käytänteet    

 • Tutkimuksen tiedon- ja aineistonhallinnan suunnittelu.    
 • Tutkimusasetelman eettinen ennakkoarviointi ja tutkimusluvat tarvittaessa.    
 • Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tietosuojaa koskevien asioiden huomiointi ja ohjeistusten noudattaminen.    
 • Aineistonhallinnan suunnittelu ja suunnitelman päivittäminen tarvittaessa; tutkimusaineistojen avoimuuden periaatteet hankkeessa; aineiston omistajuudesta sopiminen.    
 • Yhteisjulkaisuissa tekijyydestä sopiminen kirjallisesti.    
 • Julkaisusuunnitelman päivittäminen ja avoimen julkaisemisen periaatteet    
 • Tutkimustuloksista viestiminen hankkeessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.    
 • Hankkeessa sovittujen muiden periaatteiden ja työnjaon noudattaminen.   

       
Raportointi ja hankkeen päättäminen    

 • Taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjaukset SoleCRIS-järjestelmään vuosittain yliopiston ohjeistusten ja aikataulujen mukaisesti.    
 • Raportointi tutkimuksen edistymisestä ja tuloksista hankkeen vastuullisen johtajan kanssa sovittavalla tavalla.    
 • Arkistoitavan materiaalin siirto Taideyliopiston arkistoon tai muihin mahdollisiin arkistoihin.