Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Musiikkikasvatus: Menetelmäkirjallisuus ja tutkimusetiikka

Menetelmäkirjallisuus

KvaliMOTV: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/lukemisto.html
KvantiMOTV: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) 2001 (+ useita painoksia). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä; PS-kustannus.
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) 2001 (+ useita painoksia). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä; PS-kustannus.
 • Alasuutari, Pertti 1999 (+ useita painoksia). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
 • Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2009. Reflexive Methodology. New Vistas fo Qualitative Research. Sage
 • Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, S. 1994. Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
 • Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, S. 1998. The Landscape of Qualitative research. Theories and Issues. London: Sage.
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998 (+ useita painoksia). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
 • Mäkelä, Klaus (toim.) 1990 (+ uud. painoksia). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (useita painoksia). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (useita painoksia). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus.
 • Mäkelä, Klaus (toim.) 1990 (+ uud. painoksia). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus.
 • Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino
 • Ruusuvuori, J. & Nikander, P. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
 • Suojanen, Ulla. Toimintatutkimus ammatillisen kehittymisen välineenä - metodix
 • Svinhufvud, Kimmo. Gradutakuu. Ellibs e-book.
 • Svinhufvud, Kimmo 2015 (uudistettu laitos). Gradutakuu. Helsinki: Art House.
 • Syrjäläinen, Eija & Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.
 • Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

Tutkimusetiikka

Kirjallisuutta

 • Ahonen, Sirkka 1994. Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen & E. Syrjäläinen & S.Saari (toim.) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 113–160.
 • Gröhn, Terttu 1993. Fenomenografinen tutkimusote. Teoksessa T. Gröhn & J. Jussila (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsinki: Yliopistopaino, 1–32.
 • Häkkinen, Kirsti 1996. Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston-analyysimenetelmat/fenomenografinen-analyysi

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement