Skip to main content

Musiikkikasvatus: Menetelmäkirjallisuus ja tutkimusetiikka

Menetelmäkirjallisuus

KvaliMOTV: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/lukemisto.html
KvantiMOTV: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) 2001 (+ useita painoksia). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä; PS-kustannus.
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) 2001 (+ useita painoksia). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä; PS-kustannus.
 • Alasuutari, Pertti 1999 (+ useita painoksia). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
 • Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2009. Reflexive Methodology. New Vistas fo Qualitative Research. Sage
 • Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, S. 1994. Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
 • Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, S. 1998. The Landscape of Qualitative research. Theories and Issues. London: Sage.
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998 (+ useita painoksia). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
 • Mäkelä, Klaus (toim.) 1990 (+ uud. painoksia). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (useita painoksia). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (useita painoksia). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus.
 • Mäkelä, Klaus (toim.) 1990 (+ uud. painoksia). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus.
 • Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino
 • Ruusuvuori, J. & Nikander, P. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
 • Suojanen, Ulla. Toimintatutkimus ammatillisen kehittymisen välineenä - metodix
 • Svinhufvud, Kimmo 2015 (uudistettu laitos). Gradutakuu. Helsinki: Art House.
 • Syrjäläinen, Eija & Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Tutkimusetiikka

Fenomenografia

 • Ahonen, Sirkka 1994. Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen & E. Syrjäläinen & S.Saari (toim.) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 113–160.
 • Gröhn, Terttu 1993. Fenomenografinen tutkimusote. Teoksessa T. Gröhn & J. Jussila (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsinki: Yliopistopaino, 1–32.
 • Häkkinen, Kirsti 1996. Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston-analyysimenetelmat/fenomenografinen-analyysi