Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Aineistonhallinta- ja julkaisusuunnitelmat

Julkaiseminen, aineistonhallinta ja avoin tiede

Avoimen tieteen edistäminen on yksi useimpien rahoittajien tutkimuspoliittisista tavoitteista. Usein rahoittajat edellyttävät tai vähintään suosittelevat tutkimustulosten avointa julkaisemista ja tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista aina, kun se on oikeudellisesti ja eettisesti mahdollista. Esim. Suomen Akatemia ottaa rahoituspäätöksiä tehdessään huomioon avoimen tieteen edistämisen suunnitelluissa tutkimushankkeissa ja edellyttää rahoittamiensa tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta. Myös tutkimusaineistot tulee tallentaa ja avata oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa, mutta aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään.

Huomioi budjetissa (avoimeen) julkaisemiseen ja aineistonhallintaan liittyvät kustannukset.

Julkaisusuunnitelma

Julkaisusuunnitelmassa esitetään tutkimustulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen tiedeyhteisölle, mahdollisille muille hyödyntäjille ja yleisölle.

Tieteelliset julkaisut voi avata käyttämällä joko vihreää tai kultaista mallia:

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon, Taideyliopistossa yleensä Heldaan. Kustantaja saattaa edellyttää karenssiaikaa ennen rinnakkaisjulkaisemista.

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa ns. open access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien saatavilla. Yleensä kustantaja kerää kirjoittajamaksun (article processing charge, APC). Monet rahoittajat hyväksyvät kirjoittajamaksun hankkeen kuluksi, kunhan kulu syntyy hankkeen kestoaikana.

Myös ns. hybridimalli on mahdollinen. Siinä yhdistyvät tilausmaksullinen ja maksuton käyttö. Kirjoittaja voi kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun maksamalla avata artikkelinsa avoimesti saataville, vaikka lehti muilta osin on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille.

Lue lisää Open Access –julkaisemisesta Taideyliopiston julkaisemisen oppaasta. Oppaassa on kopioitavissa valmis rinnakkaistallennuslupa kaupalliselle kustantajalle.

Aineistonhallintasuunnitelma

Moni rahoittaja edellyttää aineistonhallintasuunnitelmaa hakemuksen liitteeksi. Yleensä liitteen pituus on 1-2 sivua. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan, miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään ja säilytetään tutkimusprojektin aikana ja miten mahdollistetaan aineiston jatkokäyttö projektin päätyttyä. Myös näihin liittyvät omistus- ja käyttöoikeudet sekä eettiset näkökohdat tulee huomioida. Muista, että suunnitelma elää hankkeen edetessä, eli kaikkea ei tarvitse pystyä ennakoimaan hakuvaiheessa. Tarvittaessa kysy neuvoa tutkimuspalveluista tai kirjastosta. Kirjasto tarjoaa tukea aineistohallinnan suunnitelman laadintaan sekä datan hallintaan ja kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan.

Tutkimusaineistot tulee säilyttää turvallisesti hankkeen aikana. Hankkeen päätyttyä aineistot tulee tallentaa ja mahdollisuuksien mukaan saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa, ottaen huomioon esim. lainsäädännön ja eettisten näkökohtien asettamat rajoitukset. Tavoitteena on ennen kaikkea tiedon käytettävyys, ei avoimuus avoimuuden vuoksi. Jo valmiiksi avoimesti saatavilla olevia aineistoja ei tarvitse tallentaa uudelleen. Usein onkin hyödyllistä tehdä ero hankkeessa käytettävän jo olemassa olevan ja hankkeessa kerättävän tai syntyvän aineiston välillä.

Säilytys hankkeen aikana:

 • Taideyliopiston tarjoama henkilökohtainen verkkolevy on tietoturvallinen, säännöllisesti varmuuskopioitu säilytyspaikka 20GB saakka. Etenkin suuremmille aineistoille voi käyttää myös OneDrivea, jossa tilaa on 1TB.
 • Jos etenkin sensitiivisiä henkilötietoja sisältäviä aineistoja jaetaan usean tutkijan kesken, kannattaa harkita eDuuni-työtilan käyttöä. Palvelun voi tilata IT-palveluista, mutta se on maksullinen, joten siihen täytyy varautua budjetissa.
 • Lisätietoa tiedonhallinnasta ja teknisistä alustoista löytyy Taideyliopiston hankeoppaasta.

Säilytys ja käytön mahdollistaminen hankkeen päätyttyä:

 • Taideyliopiston tutkijat voivat käyttää esim. kansallisia palveluja
  • avointen aineistojen julkaisualusta AVAA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA (ei sovellu arkaluontoisia henkilötietoja sisältävälle aineistolle)
  • Tietoarkisto FSD, joka ottaa vastaan yhteiskuntatieteellisten aineistojen lisäksi myös tiettyjä humanistisia, kasvatus- ja terveystieteellisiä aineistoja (ei videoaineistoja, pääsääntöisesti ei äänitallenteita)
 • Muita tallennusvaihtoehtoja ovat esim. European Data Infrastructure EUDAT –tallennuspalvelu ja Zenodo-arkisto kaikille tieteenaloille.
 • Kieleen liittyviä aineistoja, myös kuva/videoaineistoja, voi tallentaa myös FIN-CLARIN –järjestelmään (Kileilipankki).
 • Taiteellisen tutkimuksen hankkeissa voi käyttää myös Research Catalogue -alustaa.

Katso lisätietoja Taideyliopiston aineistonhallinnan oppaasta.

Yhteyshenkilöt

Julkaiseminen

Yleisesti

Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder (maria.rehbinder@aalto.fi)

Aineistonhallinta

Johtava informaatikko Maaria Harviainen Informaatikko Harri Ollikainen (lib.research@uniarts.fi)

 • Aineistonhallintasuunnitelmat, DMPTuuli

Lisätietoja

Avoin tiede ja tutkimus Taideyliopistossa

Julkaiseminen

Taideyliopiston julkaisemisen opas

Julkaisutoiminta Taideyliopistossa

Julkaisufoorumi

Aineistonhallinta

Aineistonhallintasuunnitelmatyökalu dmpTuulia voi käyttää apuna rahoittajan edellyttämän aineistonhallintasuunnitelman tekemisessä. Siitä löytyy suunnitelman tekoa tukevia lisätietoja ja -kysymyksiä.

Taideyliopiston aineistonhallinnan opas

Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikka

Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta löytyy tietoa esim. oikeuksiin, tietosuojaan ja aineiston säilytykseen liittyvistä kysymyksistä.

CSC:n datanhallinnan palvelusivulta löytyy ohjeita ja palveluita aineistonhallintaan sen suunnittelusta datan pitäaikaissäilytykseen