Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Tutkimuksen etiikka

Tutkimuksen etiikka ja integriteetti

Tutkimusetiikalla (research ethics) tarkoitetaan kaikkia tutkimukseen ja tieteeseen liittyviä eettisiä näkökulmia ja arviointeja. Tutkimuksen integriteetillä (research integrity) tarkoitetaan eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista ja edistämistä tutkimustoiminnassa sekä tieteeseen kohdistuvien loukkausten ja epärehellisyyden tunnistamista ja torjumista. (TENK: Hyvä tieteellinen käytäntö.)

Jokaisen hankkeessa työskentelevän on noudatettava Hyvää tieteellistä käytäntöä sekä Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (TENK 3/2019) ja The European Code of Conduct for Research Integrity -ohjeita.

Vastuullinen tiede -sivustolta löydät kattavasti tietoa tutkimuksen ja tiedeviestinnän eettisistä kysymyksistä. Oman tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumisen arviointiin voi soveltaa Horizon 2020 -itsearviointilomaketta sekä Euroopan komission ohjetta.

Eettinen ennakkoarviointi

Tutkija pyytää tutkimusasetelmansa ennakkoarviointia Taideyliopiston eettiseltä toimikunnalta, jos hänen tutkimukseensa sisältyy jokin seuraavista asetelmista:

 • tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta
 • tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen
 • tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen
 • tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä
 • tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
 • tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville, tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, kun tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä eli tietoja, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, geneettisiä ja biometrisia tietoja henkilön tunnistamista varten. Erityisten henkilötietoryhmien käsittely edellyttää vaikutustenarviointia ja eettistä ennakkoarviointia.

Taideyliopiston eettisen toimikunnan kokouspäivät

Kevät 2022

 • 20.1.2022
 • 17.2.2022
 • 17.3.2022
 • 21.4.2022
 • 19.5.2022

Lausuntopyynnöt toimitetaan eettiselle toimikunnalle viimeistään 21 päivää ennen kokousta osoitteeseen: eettinen.toimikunta@uniarts.fi.

Tutkimuslupa

Kun tutkimuksen kohteena on jonkun organisaation toiminta (esimerkiksi koulu tai muu oppilaitos, vanhainkoti), tulee siltä pyytää lupa tutkimuksen toteuttamiseen. Lupaa pyydetään tutkimuksen kohteena olevalta organisaatiolta sen määrittelemällä tavalla.

Lupakäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja tutkimustyypeittäin. Tutkijan tulee jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä siihen organisaatioon, josta aikoo tutkimustietoa kerätä. Mikäli tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, eettisen toimikunnan lausunto haetaan ennen tutkimuslupaa. Eettisen toimikunnan puoltava lausunto ei poista tutkijan vastuuta tutkimuksestaan.

Isoissa organisaatioissa tutkimuslupakäsittely noudattaa sovittua tapaa ja aikataulua, joten perehdy kohdeorganisaation lupaprosesssiin ajoissa. Organisaatio tekee lupapäätöksen toimitetun materiaalin perusteella, johon tavallisesti sisältyy tutkimussuunnitelma, tutkittavan tiedote ja suostumusasiakirja sekä tiedonkeruulomakkeet. Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, lupa-anomukseen liitetään eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Mikäli tutkimuksessa syntyy henkilörekisteri, tarvitaan myös tietosuojailmoitus. (ks. Jyrki Kettusen artikkeli Vastuullinen tiede -sivustolla)

Yhteyshenkilöt

Eettinen toimikunta
Riikka Palonkorpi
 

Pitkä hiuksinen henkilö piirtää valkoiselle taululle mustalla värillä kuviota.

Lue lisää