Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Tutkimushankkeen laadunvarmistus

Yhteystiedot

Tutkimuspalvelut
Tiia Saarinen,tutkimusrahoituksen asiantuntija
p. 040 860 9538

Kirsi Rinne, tutkimusrahoituksen asiantuntija
p. 050 440 4150

Karla-Maria Toiviainen, koordinaattori
p.046 921 1412
(Tii Salmisen sijainen 13.1.2020-30.4.2021)

Johanna Rauhaniemi, koordinaattori
p. 050 516 9339

Talouspalvelut
Miia Putkinen, controller
p. 050 475 4395

Sanna Tossavainen, controller
p. 050 346 7249

 

Tutkimushankkeen ohjausryhmän tehtävät

 • varmistaa edellytykset hankkeen toteuttamiselle
 • varmistaa rahoittajan ehtojen ja ohjeiden noudattamisen
 • valvoo ja seuraa projektin etenemistä
 • seuraa ja ohjaa sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista
 • hyväksyy toimintasuunnitelmat
 • luo yhteistyön pelisäännöt
 • arvioi hankkeen etenemistä
 • käsittelee suunnitelmien (talous- ja tutkimussuunnitelmat) muutokset
 • seuraa rahoituksen käyttöä
 • käsittelee/hyväksyy väli- ja loppuraportit
 • toimii linkkinä sidosryhmiin
 • vastaa osaltaan projektin vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta
 • käy päätöskokouksessa läpi projektin tulokset ja palautteen sekä sopii tulosten levittämisestä 

Hankkeen johtaminen

Hankkeen vastuullisella johtajalla (principal investigator) on keskeinen rooli hankkeen laadunvarmistuksessa ja hankkeen onnistumisessa. Vastuullinen johtaja johtaa hanketta joko palkattuna hankkeelle tai osana muita työtehtäviään riippuen rahoittajan ehdoista ja yliopiston sisäisistä käytänteistä. Haettavan hankkeen on oltava linjassa yliopiston strategian kanssa sekä huomioitava Akatemioiden ja tutkimusyksiköiden visiot.

Yksilörahoituksella työskentelevä tutkija, esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijatohtori tai akatemiatutkija, johtaa ja hallinnoi omaa tutkimushankettaan vastuullisen johtajan tavoin. Tässä oppaassa vastuulliselle johtajalle määritellyt vastuut koskevat soveltuvin osin myös yksilörahoituksella työskentelevää tutkijaa.

Tutkijan hankeopas: Vastuullisen johtajan muistilista

Hankkeen hallinta / projektinhallinta

Laadukas hankkeen / projektinhallinta kattaa koko tutkimushankkeen elinkaaren hankkeen suunnittelusta käynnistämis-, toteutus- ja päättämisvaiheeseen.

Suurissa hankkeissa projektipäällikkö tai projektikoordinaattori toimii vastuullisen johtajan tukena hankkeen hallinnassa. Hankkeen onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että jokainen hankkeessa toimiva tutkija tuntee oman roolinsa ja vastuunsa hankkeessa ja vastaa niistä omalta osaltaan.

Laadukasta hankkeen hallintaa ovat esimerkiksi hankkeen työnjaosta sopiminen, aikataulun ja sisällöllisten tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi, hankkeen talouden suunnittelu ja seuranta, dokumentointi ja raportointi, sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus sekä tuloksiin ja hankkeen talouteen liittyvä riskienhallinta.

Vastuullisen johtajan tulee sopia säännöllisistä tapaamisista projektipäällikön / -koordinaattorin sekä talouspalveluiden (budjettiseuranta) kanssa.

Tutkimushankkeen toteuttamisessa huomioidaan keskeinen lainsäädäntö sekä kansalliset ja kansainväliset periaatteet (esimerkiksi tutkimusetiikan ja tutkimuksen integriteetin sekä avoimuuden ja kestävän kehityksen toimintatavat).

Ohjausryhmän rooli

On suositeltavaa, että konsortio- ja ERC-hankkeissa vastuullinen johtaja kokoaa ohjausryhmän ja koordinoi sen kokoontumisia. Ohjausryhmän jäseniksi pyydetään  henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen toteutumisesta. Myös hankkeen kohderyhmän / sidosryhmän edustaja on hyvä pyytää mukaan ohjausryhmään.

Ohjausryhmä kokoontuu niin usein kuin se on hankkeen kannalta tarpeellista. Ensimmäinen kokous pidetään heti rahoituspäätöksen varmistuttua. Kokouksessa käydään läpi ohjausryhmän tehtävät, valitaan ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri sekä sovitaan kokouskäytännöt (esim. kutsut, muistiot, kokouspalkkiot, matkakulut ja muut korvaukset).

Rahoittajan ehdot ja ohjeet

Tutkimushanke toteutetaan rahoittajan hyväksymän suunnitelman ja päätöksen mukaisesti. Jokainen hankkeen tutkija perehtyy rahoituspäätöksen ehtoihin ja rahoittajan ohjeisiin noudattaen niitä tutkimushankkeen ajan. Mikäli rahoittaja ei anna jostakin asiasta tarkkaa ohjetta, noudatetaan yliopiston ohjeita.

Tutustu eri rahoittajien ohjeisiin: