Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Sibelius-Akatemian julkaisutoiminta

Yhteystiedot

Henri Wegelius

Suunnittelija

+358 (0) 45 6578656

henri.wegelius(at)uniarts.fi

 

Taideyliopiston julkaisusivut 

Taideyliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen sivut

Julkaisutoiminta Sibelius-Akatemiassa

Sibelius-Akatemian julkaisusarjojen julkaisuluettelo löytyy Taideyliopiston verkkosivulta Tutkimusjulkaisut.

SibaRecordsin julkaisut löytyvät Taideyliopiston verkkosivulta SibaRecords

Kansanmusiikin aineryhmän julkaisut löytyvät sivustolta Etno.net.

Sibelius-Akatemian tutkimusjulkaisuihin (mm. DocMus-tohtorikoulun julkaisuja) ja opinnäytetöihin (Est ja Studia Musica) voi tutustua eThesis-tietokannassa. Lainattavat kirjat löytyvät taideyliopistojen kirjastojen ARSCA-kokoelmatietokannasta.

Sibelius-Akatemian julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta tai nuottikauppa Ostinatosta. SibaRecords-levyjä voi ostaa mm. levyjen jakelija Naxoksen kautta. Kansanmusiikin aineryhmän äänitteitä myyvät mm. Suomen Kansanmusiikkiliitto, Kansantaiteenkeskus, Digelius ja Ostinato

Julkaisuhaku

Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta hakee uusia julkaisuja tuettavaksi vuosittain kevätlukukaudella

Julkaisuhaussa on jaossa julkaisumääräraha seuraavalle kalenterivuodelle. Tästä määrärahasta voi hakea rahallista tukea julkaisuhankkeelleen.

Avustusta hakevan tulee ilmoittaa, mihin julkaisusarjaan hän esittää teostansa julkaistavaksi (ks. uniarts.fi/julkaisut)

Mahdolliset muutokset myönnetyn rahoituksen käyttökohteissa tai määrissä tulee ilmoittaa julkaisutoimikunnalle viimeistään kyseisen kalenterinvuoden lokakuuhun mennessä.

Vain sähköisen hakulomakkeen kautta saapuneet hakemukset hyväksytään. Hakulomake löytyy julkaisuhakuilmoituksesta joka julkaistaan mm. Taideyliopiston verkkosivuilla.

Avustuksia myönnetään:

Avustusta voivat saada teokset, jotka edistävät Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta. Avustusta voivat saada myös monimuotoiset julkaisut. Huom. vertaisarvioiduissa julkaisuissa (DocMus-tohtorikoulun julkaisuja) käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin lopullisen julkaisupäätöksen ja -luvan saadakseen.

Avustusta voi hakea painosta, taitosta ja kielentarkastuksesta syntyviin kustannuksiin, mahdollisiin muihin toimituksellisiin kuluihin sekä kuvien tai tekijänoikeudellisen aineiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Avustusta myönnetään kuluille, jotka laskutetaan myöntöä seuraavan kalenterivuoden aikana. Julkaisujen tulee olla toteuttamiskelpoisia ja julkaistavissa pääsääntöisesti hakemuksessa ilmoitetun kalenterivuoden aikana. Avustus voidaan myös myöntää ehdollisena , esim. vain sähköiselle julkaisulle ja tarvepainatukselle tai taittovalmiille käsikirjoitukselle, tai se voi kattaa vain osan kuluista. Tämä ilmoitetaan rahoituspäätöksessä, joka lähetetään hakijoille julkaisuhakua seuraavan syyslukauden alussa.

 

Avustuksia ei myönnetä:

  • Äänitteisiin, joilla on omat hakunsa (SibaRecords, kansanmusiikkiäänitteet).
  • Opinnäytetöihin
  • Kirjoitustyöhön: sitä ei rahoiteta tästä hausta, vaan kirjoittajien oletetaan hakevan tätä varten erillistä rahoitusta tai sisällyttävän kirjoitustyön kokonaistyöaikasuunnitelmaan.

Lisätietoja:

Ulla Pohjannoro, julkaisutoimikunnan puheenjohtaja

Henri Wegelius, julkaisutoimikunnan sihteeri

Sibelius-Akatemian julkaisusarjat

1. Tutkimusjulkaisusarjat

1.1. DocMus-tohtorikoulun julkaisuja

DocMus-tohtorikoulun julkaisuja on Sibelius-Akatemian tieteellisen tutkimuksen julkaisusarja vuodesta 2012, jonka päätoimittaja on professori Anne Kauppala.

Kaikki DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus 2017, lähtien numerosta 9. Sarjaan julkaistaviksi aiotut käsikirjoitukset (sekä monografiat että kokoomateosten tutkimusartikkelit) käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muut kirjoitukset, esimerkiksi esipuheet käsitellään toimituskunnassa ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia. 

Sarjan toimituskäytäntö noudattaa toiminnassaan Suomen Akatemian, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

ISSN 2341-8257 (painettu); ISSN 2341-8265 (verkkojulkaisu)

 

1.2. Sibelius-Akatemian julkaisuja

Sarjassa julkaistaan teoksia  jotka edistävät Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta.

 

1.3. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja

1.4. Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja

Kts. alla kohta 3.

 

2. Tohtorintutkintojen opinnäytesarjat

2.1. Studia Musica- Tieteellisten väitöskirjojen sarja.

2.2. EST- Taiteellisten tohtorintutkintojen tutkielmien sarja.

 

3. Kansanmusiikin aineryhmän äänitteet ja painetut julkaisut Etno.net-portaalissa

Etno.net on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän julkaisu. Esitellyt CD-levyt kuuluvat Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän julkaisusarjaan ja ovat osa aineryhmän taiteellista toimintaa. Kirjasarjassa on mukana sekä pedagogisia julkaisuja että tohtoritutkintojen osana ilmestyneitä kirjoja. Opinnäytteet-osiossa esitellään kansanmusiikin tohtorin tutkintoihin liittyviä kirjallisia ja monimediaisia töitä sekä maisterivaiheen projektitöitä. Osa tästä aineistosta on esillä kokonaisuudessaan, osasta on tekijänoikeussyistä voitu julkaista vain perustiedot. Oppimateriaalit ja tietoaineistot ovat kansanmusiikin aineryhmän opettajien ja opiskelijoiden tekemiä, hyviksi havaittuja opintopaketteja ja muita kansanmusiikin opiskelun kannalta hyödyllisiä aineistoja. Etno.net verkkoäänitteet ovat näytteitä kansanmusiikin aineryhmän musiikillisesta monimuotoisuudesta.

 

4. Sibelius-Akatemian levymerkki SibaRecords

SibaRecords on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian oma levymerkki, jonka toiminta on aloitettu vuonna 2009. Ensimmäiset tuotannot  vuonna 2010, ja sen jälkeen julkaisujen määrä on tasaisesti kasvanut. 

SibaRecordsin tavoitteina on tuottaa korkeatasoisia levyjä, auttaa Sibelius-Akatemian muusikkoja laajentamaan taiteellista toimintaansa ja levittää Sibelius-Akatemiassa syntynyttä musiikkia tallennemuodossa. SibaRecordsin julkaisuja on toteutettu monikanavaisina Super Audio CD -tallenteina, perinteisinä CD-levyinä sekä vinyylinä. Lisäksi kaikki levymme on julkaistu myös digitaalisesti ja niitä jaellaan maailmanlaajuisesti niin fyysisinä levyinä kuin ladattavina ja streamattavina versioina.

 

5. Vertaisarvioidut tieteelliset lehdet

5.1. Musiikkikasvatus-lehti

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996. 

Musiikkikasvatus-lehti on syksyllä 2018 saanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämän vertaisarviointitunnuksen. Tunnus on tarkoitettu tiedekustantajille, jotka haluavat merkitä julkaisemansa vertaisarvioidut kirjat ja artikkelit. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että tieteelliset julkaisut läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Lisäksi kustantaja sitoutuu täyttämään muut käyttöoikeudelle asetetut ehdot. Lisää tunnuksesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan kotisivuilla

 

5.2. Trio-lehti

Trio käsittelee monipuolisesti klassisen musiikin esittämistä ja esityskäytäntöjä, pedagogiikkaa, estetiikkaa, filosofiaa, historiaa sekä teosanalyysejä - vuodesta 2012.

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa; deadlinet ovat helmi- ja syyskuun alussa. Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja (double blind) tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektioita, katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita. Lehden kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 

6. Muut julkaisut

6.1. Verkkoaineistot ja oppimateriaalit

6.2. Vanhat jo lakkautetut lehdet