Skip to main content

Musiikkikasvatus: Viittausohje

Viittaaminen verkkotiedonlähteisiin

Tämä viittausohje koskee erityisesti KvaliMOTV-sivustoa.

Verkkosivustoihin viitataan samoin perustein kuin painettuihin lähteisiin.

  • Tekstin sisällä KvaliMOTV-sivustoon viitataan tekijöiden nimillä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).

Lähdeluettelossa (Siba, Muka):
Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus. Viitattu /luettu pp.kk.v.

  • Jos KvaliMOTV-dokumentin on kirjoittanut joku muu kuin Puusniekka ja Saaranen-Kauppinen, kirjoittaja ilmenee kyseisen luvun alussa olevasta ©- merkinnästä. Tällöin sivustoon viitataan kyseiseen kirjoittajan nimellä. Esimerkiksi fenomenografiasta kertovaan osuuteen viitataan tekstissä nimellä (Rissanen 2006).

Lähdeluettelossa (Siba, Muka):
Rissanen, Riitta 2006. Fenomenografia. Luku 5.1. kokonaisuudesta Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus. (Viitattu / luettu pp.kk.vvvv.)